Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fúze Mobile Industrial Robots a AutoGuide Mobile Robots

Pátek, 07 Říjen 2022 11:11

Tags: AMR | Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots | Fúze | Logistika | MiR | Robotika | Roboty

20220930 MIR Walter02-2240Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR)Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots ozná­mi­ly, že se slou­či­ly a staly jed­ním do­da­va­te­lem au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR), což je dnes jeden z nej­rych­le­ji ros­tou­cích seg­men­tů v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce. Od konce září po­kra­ču­je nově in­te­gro­va­ná spo­leč­nost pod ofi­ci­ál­ním ná­zvem Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a je­jí­ho ve­de­ní se v po­zi­ci pre­zi­den­ta ujal Wal­ter Vahey, dlou­ho­le­tý vý­kon­ný ře­di­tel sku­pi­ny Te­ra­dy­ne.

Cen­t­rá­la slou­če­né spo­leč­nos­ti bude síd­lit v dán­ském Ode­n­se, odkud pů­vod­ní MiR od svého spuš­tě­ní v roce 2013 řídí své glo­bál­ní ope­ra­ce.

MiR vy­ví­jí a uvádí na trh bez­peč­né a ko­la­bo­ra­tiv­ní mo­bil­ní ro­bo­ty, které do­ká­žou rych­le, snad­no a ná­kla­do­vě efek­tiv­ně řídit in­ter­ní lo­gis­ti­ku pod­ni­ku, a umožňují tak jejím za­měst­nan­cům vě­no­vat se čin­nos­tem s vyšší při­da­nou hod­no­tou. Před slou­če­ním na­bí­zel MiR ši­ro­kou škálu AMR schop­ných pře­pra­vo­vat růz­no­ro­dý ná­klad a pa­le­ty s uži­teč­ným za­tí­že­ním až do 1 350 kg. V kom­bi­na­ci s pro­duk­ty Au­to­Gu­i­de bude nyní port­fo­lio za­hr­no­vat také AMR pa­le­ti­zač­ní a vy­so­kozdviž­né vo­zí­ky s vy­so­kým uži­teč­ným za­tí­že­ním pra­cu­jí­cí­mi pod soft­warem Mi­R­Fle­et.

Podle Wal­te­ra Va­heye, který byl vý­znam­ně za­po­jen do akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti MiR sku­pi­nou Te­ra­dy­ne v roce 2018 a Au­to­Gu­i­de o rok poz­dě­ji, po­ža­du­je glo­bál­ní trh in­ter­ní lo­gis­ti­ky uce­le­ná ře­še­ní, která do­ká­žou au­to­ma­ti­zo­vat pře­pra­vu ma­lých i vel­kých po­lo­žek na­příč hod­no­to­vým ře­těz­cem. Spo­je­ný­mi si­la­mi splní MiR po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků na jed­no­du­chou au­to­ma­ti­za­ci in­ter­ní lo­gis­ti­ky po­sky­to­va­nou od je­di­né­ho do­da­va­te­le, který na­bí­zí jeden in­tu­i­tiv­ní, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý soft­ware a sys­tém pro sprá­vu flo­til ro­bo­tů. Zá­ro­veň bude scho­pen pre­zen­to­vat uni­kát­ní flo­ti­lu AMR s op­ti­ma­li­za­cí in­ter­ní lo­gis­ti­ky pro všech­ny zá­jem­ce.

V rámci sku­pi­ny Te­ra­dy­ne obě spo­leč­nos­ti již spo­lu­pra­co­va­ly na vý­vo­ji sys­té­mu za­jiš­ťu­jí­cím fun­go­vá­ní pod stej­ným soft­warem pro sprá­vu flo­til ro­bo­tů (fleet ma­nage­ment). Tato úzká spo­lu­prá­ce urych­li­la ak­tu­ál­ní fúzi. Být jed­nou or­ga­ni­za­cí nejen zlep­šu­je in­ter­ní vývoj ve spo­leč­nos­ti MiR, ale jako jeden do­da­va­tel s jed­ním soft­wa­ro­vým sys­té­mem bude celý pro­ces pro naše zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry mno­hem jed­no­duš­ší.

Společnost si udržuje vedoucí globální přítomnost
Nově slou­če­ná spo­leč­nost za­měst­ná­vá 450 za­měst­nan­ců, včet­ně 250 tech­ni­ků. MiR je dobře za­ve­den na trhu AMR s více než 7000 pro­da­ný­mi jed­not­ka­mi ve více než 60 ze­mích. AMR mohou au­to­ma­ti­zo­va­ně a bez­peč­ně vy­zve­dá­vat, pře­pra­vo­vat a do­dá­vat pa­le­ty nebo jiné ná­kla­dy i ve vy­so­ce dy­na­mic­kých pro­stře­dích, a proto před­sta­vu­jí bez­peč­nou a efek­tiv­ní al­ter­na­ti­vu k tra­dič­ním au­to­ma­tic­ky na­vá­dě­ným vo­zi­dlům (AGV), vy­so­kozdviž­ným a pa­le­ti­zač­ním vo­zí­kům.

Nově slou­če­ná spo­leč­nost MiR má glo­bál­ní dis­tri­buč­ní síť s více než 200 part­ne­ry po celém světě. Kromě své cen­t­rá­ly v Ode­n­se v Dán­sku má MiR re­gi­o­nál­ní kan­ce­lá­ře v Bos­to­nu, Hol­bro­o­ku, New Yorku, San Diegu, Chelms­for­du, Massa­chusetts; Ge­or­ge­tow­nu, Sin­ga­pu­ru, Frank­fur­tu, Bar­ce­lo­ně, Tokiu, Soulu a Šan­gha­ji.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.mobile-industrial-robots.com.

 


Mohlo by vás zajímat: