Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MiR představuje software pro AMR

Pondělí, 20 Červen 2022 23:37

Tags: AMR | Automatizace | MiR | Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots | Roboty | Software

marketingStills04-2225Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) do­sa­ho­vat rych­lej­ší­ho pro­vá­dě­ní úkolů, těs­něj­ší in­te­gra­ce s dal­ší­mi sys­témy a lepší ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. První edice no­vé­ho soft­wa­ru, která je nyní k dis­po­zi­ci pro jed­not­li­vé ro­bo­ty i kom­plet­ní flo­ti­ly ro­bo­tů, se za­mě­řu­je na rych­lej­ší a in­tu­i­tiv­něj­ší uži­va­tel­ské roz­hra­ní.

To do­vo­lu­je zá­kaz­ní­kům urych­lit:

  • plá­no­vá­ní a pře­plá­no­vá­ní na­vi­ga­ce pro jízdu kolem pře­ká­žek s cílem op­ti­ma­li­zo­vat re­ak­ci na po­hyb­li­vé ob­jek­ty v okolí – jako na­pří­klad jiné ro­bo­ty, vy­so­kozdviž­né vo­zí­ky, za­měst­nan­ce – a to vše za pl­né­ho pro­vo­zu;
  • efek­tiv­ní na­vi­ga­ci i ve vel­kých pod­ni­cích a ply­nu­lé pře­pí­ná­ní mezi růz­ný­mi pod­la­ží­mi nebo vý­rob­ní­mi ha­la­mi.

Schop­nost efek­tiv­ně na­vi­go­vat a zá­ro­veň se vy­hnout úzkým mís­tům je zá­sad­ní pro vý­kon­nost AMR a nové funk­ce se po­sta­ra­jí o to, aby ro­bo­ty MiR do­sáh­ly své ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­ty

Snad­né po­u­ži­tí a vy­lep­še­ná ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost

Nový soft­ware MiR při­chá­zí s kom­plet­ně pře­pra­co­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním k usnad­ně­ní ob­slu­hy. Uži­va­tel­ské roz­hra­ní má různé uži­va­tel­ské úrov­ně a lze jej snad­no ovlá­dat ze stol­ních po­čí­ta­čů, chyt­rých te­le­fo­nů a table­tů, přes které mohou za­měst­nan­ci při­stu­po­vat k růz­ným ří­di­cím pa­ne­lům nebo při­vo­lá­vat ro­bo­ty je­di­ným klik­nu­tím.

MiR chce umož­nit spo­leč­nos­tem, aby za­ča­ly s au­to­ma­ti­za­cí jed­no­du­chým způ­so­bem. Na­sta­ve­ní jed­no­du­chých úkolů pro ro­bo­ta pro­střed­nic­tvím no­vé­ho roz­hra­ní trvá méně než ho­di­nu. U slo­ži­těj­ších úkolů, které mohou vy­ža­do­vat po­kro­či­lé funk­ce a na­sta­ve­ní, uži­va­tel­ské roz­hra­ní stále umožňuje za­měst­nan­cům ovlá­dat ro­bo­ty snad­no a efek­tiv­ně. V kom­bi­na­ci s ta­ko­vou­to při­da­nou efek­ti­vi­tou ro­bo­tů si uži­va­te­lé rych­le uvě­do­mí, jak nízké jsou cel­ko­vé ná­kla­dy na po­ří­ze­ní AMR od Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots.

Kromě toho je u no­vé­ho soft­wa­ru pa­tr­ný znač­ný posun k vyšší úrov­ni ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, a to s ino­vo­va­ným za­bez­pe­če­ním pro sys­témy prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce podle stan­dar­du ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti IEC 62443, včet­ně ná­sle­du­jí­cích pa­ra­me­t­rů:

  • soft­wa­ro­vé po­de­pi­so­vá­ní kódu
  • roz­ší­ře­ná au­ten­ti­za­ce ro­bo­ta
  • ak­tu­a­li­za­ce ope­rač­ní­ho sys­té­mu ro­bo­ta

Více in­for­ma­cí o novém soft­ware na­lez­ne­te na www.mobile-industrial-robots.com.


Mohlo by vás zajímat: