Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB Infoservice zpřístupňuje kontrolu robotů

Středa, 17 Květen 2023 22:12

Tags: ABB | Aplikace | Automatizace | Infoservice | Kontrola | Robotika | Roboty

ABB-intro-2320ABB Ro­bo­ti­ka spus­ti­la v Česku apli­ka­ci ABB In­fo­ser­vi­ce, která byla vy­vi­nu­ta lo­kál­ně se zá­mě­rem na­bíd­nout ji fi­rem­ním kli­en­tům ABB po celém světě. Uži­va­te­lé díky ní uvidí in­for­ma­ce o svých ro­bo­tech pře­hled­ně na jed­nom místě – ať už jde o pro­voz­ní stavy, evi­den­ci ser­vis­ních zá­sa­hů, se­znam ro­bo­tů nebo vhod­né pří­slu­šen­ství. Všech­ny udá­los­ti se mo­ni­to­ru­jí a díky no­ti­fi­ka­cím zá­kaz­ník ne­při­jde o žád­nou dů­le­ži­tou in­for­ma­ci od di­gi­tál­ní­ho ser­vi­su ABB.

Vy­u­žít lze chat, přes který do­sta­ne uži­va­tel pomoc s od­ha­le­ním po­ten­ci­ál­ní zá­va­dy a jejím od­stra­ně­ním. Ná­sled­ně se může roz­hod­nout, zda opra­vu zvlád­ne sám, nebo si vy­žá­dá asi­s­ten­ci ser­vis­ní­ho od­dě­le­ní ABB.

Díky pří­stup­nos­ti a jed­no­du­chos­ti apli­ka­ce ABB In­fo­ser­vi­ce budou zá­kaz­ní­ci še­t­řit svůj čas i ná­kla­dy. Zís­ka­jí totiž do­ko­na­lý pře­hled o všem, co se kolem je­jich ro­bo­ta nebo ro­bo­tů děje, a pří­pad­nou zá­va­du se tak po­ve­de dříve vy­ře­šit. Apli­ka­ce je pro ABB mil­ní­kem, který dále ote­vře vy­u­ži­tí ro­bo­tů ši­ro­ké­mu spek­tru pod­ni­ka­te­lů.

V pří­pa­dě ur­gent­ní­ho pro­blé­mu lze přímo v apli­ka­ci po­tvr­dit hot­li­ne s non-stop ser­vis­ní pod­po­rou. Stej­ně snad­no může uži­va­tel zob­ra­zit v sekci Ro­bo­ty pře­hled svých ro­bo­tů ABB se všemi in­for­ma­ce­mi, které po­tře­bu­je. A pokud bude chtít po­ptat nové pří­slu­šen­ství, stačí si jed­no­du­še vy­brat z na­bíd­ky a po­slat ne­zá­vaz­nou po­ptáv­ku.

Služ­bu ABB In­fo­ser­vi­ce lze vy­u­ží­vat nejen na te­le­fo­nu, ale i přes webo­vé roz­hra­ní (po­čí­tač, tablet apod.). Ať už ve firmě sle­du­je stav ro­bo­tů ře­di­tel, ma­na­žer, pro­gra­má­tor nebo ope­rá­tor, novou apli­ka­ci můžou po­u­ží­vat všich­ni.

Pro udě­le­ní pří­stu­pu ke služ­bě ABB In­fo­ser­vi­ce je po­tře­ba kon­tak­to­vat ob­chod­ní­ho zá­stup­ce. Apli­ka­ce je kom­pa­ti­bil­ní s ope­rač­ní­mi sys­témy iOS a An­dro­id.

 


Mohlo by vás zajímat: