Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM X 17.0.11 s bohatou aktualizací

Autor článku: Redakce   
Neděle, 07 Leden 2024 23:43

Tags: 17.0.11 | CAM | MOKA | Obrábění | Roboty | SprutCAM

Enhanced dxf Format Support-2401Sprut­CAM Tech, do­da­va­tel CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Sprut­CAM X 17.0.11. Mezi klí­čo­vé funk­ce Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.11 patří na­pří­klad vy­lep­še­ná pod­po­ra for­má­tu .dxf. Sprut­CAM X umo­ž­ňuje uži­va­te­lům im­por­to­vat ná­čr­ty ve for­má­tu .dxf a bez­pro­blé­mo­vě je pře­vá­dět na ná­čr­ty v rámci ve­sta­vě­né­ho 3D CAD mo­du­lu. Toto vy­lep­še­ní usnad­ňuje vy­tvá­ře­ní 3D mo­de­lů dílů pro pro­jek­ty ob­rá­bě­ní na zá­kla­dě im­por­to­va­ných ná­čr­tů.

Roz­ší­ře­ná kom­pa­ti­bi­li­ta

Při­dá­ny byly prů­mys­lo­vé ro­bo­ty MOKA do Ma­chi­ne­Ma­keru, který slou­ží k vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat za­ří­ze­ní ve Sprut­CAM X Ro­bo­t. Wuhu Moka Robot Tech­no­lo­gy Co. má více než 10 řad prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, včet­ně sva­řo­va­cích hollow ro­bo­tů, ma­ni­pu­lač­ních ro­bo­tů, na­klá­da­cích a vy­klá­da­cích ro­bo­tů, spe­ci­ál­ních ro­bo­tů pro tla­ko­vé lití a brou­še­ní, li­so­va­cích ro­bo­tů atd. Knihov­na kom­po­nent ro­bo­tů Sprut­CAM X nyní ob­sa­hu­je ná­sle­du­jí­cí mo­de­ly ro­bo­tů MOKA: MR07S­‑930, MR08-1840, MR10L­‑2050, MR10Z­‑1440, MR12-2010, MR12Z­‑1550, MR20-1800, MR20E­‑1840, MR25EDMR30-1700.

added MOKA robots-2401

Vy­lep­še­né in­te­li­gent­ní ná­po­vě­dy

Ak­tu­a­li­za­ce ope­ra­cí Hru­bo­vá­ní vo­do­rov­né čáry, Do­kon­čo­vá­ní vo­do­rov­né čáry, 2D kon­tu­ro­vá­ní a Kap­so­vá­ní s vy­lep­še­ný­mi in­te­li­gent­ní­mi ná­po­vě­da­mi pro uži­va­tel­sky pří­vě­ti­věj­ší práci.

Vy­lep­še­ní kon­fi­gu­ra­ce

Ak­tu­a­li­zo­ván byl se­znam ope­ra­cí pro kon­fi­gu­ra­ci 2,5D fré­zo­vá­ní a do kon­fi­gu­ra­ce Ře­zá­ní pro ro­bo­tic­ké ob­rá­bě­ní je při­dá­na ope­ra­ce Fá­zo­vá­ní a 2,5D kon­tu­ro­vá­ní.

Vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní

Ve­li­kost písma v roz­hra­ní pro­hlí­že­če CL­Da­ta Viewer (apli­ka­ce pro la­dě­ní po­st­pro­ce­so­ru) byla ak­tu­a­li­zo­vá­na pro lepší či­tel­nost. Ak­tu­a­li­za­ce karty Ap­pro­ach/Re­turn v ope­ra­cích za­lo­že­ných na G­‑kódu.
Verze Sprut­CAM X 17.0.11 ob­sa­hu­je roz­sáh­lou sadu oprav chyb a řeší otáz­ky sta­bi­li­ty, spo­leh­li­vos­ti a zvý­še­ní vý­ko­nu soft­wa­ru.

Uži­va­te­lé s ak­tiv­ní smlou­vou o údrž­bě soft­wa­ru (SMC) již ob­dr­že­li ozná­me­ní o nové verzi a měli by při­stou­pit k ak­tu­a­li­za­ci. Ti, kteří ozná­me­ní ne­ma­jí, se mohou ob­rá­tit na nej­bliž­ší­ho pro­dej­ce Sprut­CAM X a po­žá­dat o pomoc.Mohlo by vás zajímat: