Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM X Robot nyní s téměř 700 robotickými mechanismy

Autor článku: SprutCAM   
Pondělí, 16 Leden 2023 23:36

Tags: CAM | Knihovny | Machine Maker | Roboty | SprutCAM | X Robot

SprutCAM online-library-2303V roce 2022 se počet mo­de­lů v on-line knihov­ně ro­bo­tů zvý­šil tři­krát. Soft­ware Sprut­CAM X Robot, vy­vi­nu­tý spo­leč­nos­tí Sprut­CAM Tech v Li­mas­so­lu na Kypru, po­sky­tu­je po­ho­dl­né a při­ro­ze­né pro­gra­mo­va­cí pro­stře­dí, které co nej­věr­ně­ji si­mu­lu­je in­ter­ak­ci mezi kon­struk­té­rem, ro­bo­tem, ná­stro­jem a vý­rob­kem.

Pro vývoj ří­di­cí­ho pro­gra­mu pro prů­mys­lo­vé­ho ro­bo­ta a si­mu­la­ci všech funk­cí ro­bo­ta ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí musí tech­no­log-pro­gra­má­tor vy­tvo­řit buňku re­ál­né­ho světa s vy­ba­ve­ním ro­bo­ta a vý­rob­ní­mi kom­po­nen­ty v CAM sys­té­mu nebo in­te­gro­vat buňku z ex­ter­ní­ho soft­wa­ru. Do­pl­něk Ma­chi­ne Maker, zero-code robot cell bu­il­der pro Sprut­CAM X, umožňuje vý­rob­cům a in­te­grá­to­rům rych­le vy­tvo­řit přes­né di­gi­tál­ní dvoj­če li­bo­vol­né ro­bo­tic­ké buňky po­mo­cí on-line knihov­ny, která pod­po­ru­je nej­vět­ší výběr zna­ček prů­mys­lo­vých ro­bo­tů.

On-line knihov­na ro­bo­tů nyní ob­sa­hu­je 675 kom­po­nent od zna­ček jako KUKA, Fanuc, ABB, Tek­no­Mo­tor, AMB (Kress), SCHUNK, OnRo­bot, Jou­lin, Schmalz, Regal, Uni­ver­sal Ro­bots, Güdel, Mel­tio a dal­ších:

  • Ro­bo­ty, včet­ně těž­kých a ko­bo­tů
  • Jed­no­osá, dvou­osá a tříosá po­lo­ho­va­dla
  • Po­ho­ny, včet­ně po­hyb­li­vých cha­pa­del (kon­co­vých efek­to­rů)
  • Ohra­ze­ní
  • Pevné ob­jek­ty, jako jsou stoly, ovla­da­če a oplo­ce­ní

Tým vý­vo­já­řů ve Sprut­CAM Techu udr­žu­je kni­hov­nu v ak­tu­ál­ním stavu s nej­ob­lí­be­něj­ším vy­ba­ve­ním. Vý­rob­ci a in­te­grá­to­ři mohou po­žá­dat o při­dá­ní 3D mo­de­lu ro­bo­ta nebo ji­né­ho za­ří­ze­ní do on-line knihov­ny Ma­chi­ne­Ma­ker za­slá­ním e-mailu na ad­re­su info@sprutcam.com.


Mohlo by vás zajímat: