Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

eMan vyvinul aplikaci pro ABB na správu robotů

Neděle, 05 Listopad 2023 21:35

Tags: ABB | Android | Apli­ka­ce | Automatizace | In­fo­ser­vis | iOS | Robotika | Roboty | Správa

ABB-Infoservice-case-study-by-eMan-CS-1-2344Před­ní český do­da­va­tel soft­wa­ru eMan vy­vi­nul apli­ka­ci na míru pro ABB, kon­krét­ně di­vi­zi ABB Ro­bo­ti­ka a Au­to­ma­ti­za­ce. Ta tak nyní může jed­no­du­še řešit ja­ký­ko­liv po­ža­da­vek či sprá­vu ro­bo­tů v jed­nom in­tu­i­tiv­ním pro­stře­dí. Webo­vá a mo­bil­ní apli­ka­ce ABB In­fo­ser­vis pro iOS a An­dro­id je do­stup­ná na PC, te­le­fo­nu či table­tu. Už po mě­sí­ci od je­jí­ho spuš­tě­ní na ni pře­šlo 30 pro­cent zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti.

Nová apli­ka­ce sjed­no­cu­je ko­mu­ni­ka­ci uži­va­te­lů, kteří dříve ke kon­tak­to­vá­ní ser­vis­ní­ho od­dě­le­ní mu­se­li vy­u­ží­vat tra­dič­ní způ­so­by, jako je te­le­fon či e­‑mail. Apli­ka­ce při­ná­ší zjed­no­du­še­ní a ze­fek­tiv­ně­ní ko­mu­ni­ka­ce jak uži­va­te­lům, tak ser­vis­ní­mu od­dě­le­ní. Veš­ke­rou sprá­vu, mo­ni­to­ring, hlá­še­ní pří­pad­ných po­ruch ro­bo­tů, evi­den­ci ser­vis­ních zá­sa­hů, vhod­né pří­slu­šen­ství nebo běž­nou pro­voz­ní ko­mu­ni­ka­ci nyní firma řeší pro­střed­nic­tvím jed­no­ho in­tu­i­tiv­ní­ho a na po­u­ží­vá­ní jed­no­du­ché­ho pro­stře­dí.

ABB-Infoservice-case-study-by-eMan-CS-2-2344

Apli­ka­ce za­střešu­je celý eko­sys­tém ser­vi­su od kon­zul­ta­ce, přes ob­jed­ná­ní ná­hrad­ních dílů, in­sta­la­ce až po fak­tu­ra­ci. Zjed­no­du­šu­je kon­t­ro­ly ro­bo­tů ši­ro­ké­mu spek­tru pra­cov­ní­ků, mo­ni­to­ru­je všech­ny udá­los­ti, pro­střed­nic­tvím no­ti­fi­ka­cí zá­kaz­ní­ko­vi ozna­mu­je dů­le­ži­té in­for­ma­ce od di­gi­tál­ní­ho ser­vi­su ABB a také umo­ž­ňuje vy­u­žít chat se ser­vis­ním spe­ci­a­lis­tou.

Uživatelsky přívětivá a real­‑time aplikace

Nová apli­ka­ce od vý­vo­já­řů z eManu je po­sta­ve­ná na stá­va­jí­cí back­‑en­do­vé části od ABB. Ta se pak roz­ší­ři­la o nové funk­ce a pře­de­vším pro uži­va­te­le pří­vě­ti­vou fron­ten­do­vou část. Nej­dů­le­ži­těj­ším kro­kem při vý­vo­ji bylo pře­vze­tí know­‑how a po­cho­pe­ní stá­va­jí­cí­ho eko­sys­té­mu. Vý­zvou bylo vy­tvo­ře­ní real­‑time chatu mezi kli­en­tem a tech­ni­kem, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho bude možné sdí­let i do­ku­men­ty.
Novou apli­ka­ci a již v prv­ním mě­sí­ci ji za­ča­lo po­u­ží­vat 30 % stá­lých zá­kaz­ní­ků ABB. K dneš­ní­mu dni si ře­še­ní vy­zkou­še­lo již 68 % kli­en­tů. Apli­ka­ce ze­fek­tiv­ňuje ko­mu­ni­ka­ci a zá­kaz­ní­kům zjed­no­du­šu­je pro­voz ro­bo­tů. Pří­nos od­bor­ní­ků z eManu pře­sa­hu­je pouhé pl­ně­ní po­ža­dav­ků. Ak­tiv­ně při­chá­ze­jí s no­vý­mi vy­lep­še­ní­mi a funk­ce­mi.

Pod pokličkou

Nová apli­ka­ce běží v mo­bil­ním i webo­vém roz­hra­ní pro ope­rač­ní sys­témy iOS i An­dro­id. Pro vývoj verze apli­ka­ce pro An­dro­id vy­u­ži­li vý­vo­já­ři jazyk Kot­lin, pro plat­for­mu iOS to byl jazyk Swift. Pro webo­vou apli­ka­ci byla vy­u­ži­ta tech­no­lo­gie React. Apli­ka­ce je k dis­po­zi­ci ve dvou ja­zy­ko­vých mu­ta­cích. S ohle­dem na růz­no­ro­dost za­ří­ze­ní, která kon­co­ví kli­en­ti v pro­vo­zu pre­fe­ru­jí, bylo třeba mys­let i na re­spon­ziv­nost apli­ka­ce na PC, mo­bi­lu i table­tu.

Product Discovery s ohledem na koncové uživatele

Z dílny eMan po­chá­zí také vi­zu­ál­ní strán­ka apli­ka­ce. Vý­vo­já­ři se in­ten­ziv­ně vě­no­va­li UX a UI de­sig­nu. Aby měli jis­to­tu, že apli­ka­ce bude pro kon­co­vé uži­va­te­le co nej­pří­nos­něj­ší, celé ře­še­ní pro­šlo na za­čát­ku pro­jek­tu pro­ce­sem Pro­duct Dis­co­ve­ry. Ten je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších fází při na­vr­ho­vá­ní pro­duk­tu a spo­čí­vá v tes­to­vá­ní pro­to­ty­pu re­ál­ný­mi uži­va­te­li. Pro­jekt byl řízen agil­ně, jed­not­li­vé funk­ce se doplňovaly na zá­kla­dě re­ál­ných po­třeb kon­co­vých uži­va­te­lů a díky spo­lu­prá­ci všech týmů se da­ři­lo efek­tiv­ně před­chá­zet pro­sto­jům a urych­lo­vat celý pro­ces vý­vo­je.


Mohlo by vás zajímat: