Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová akademie broušení UNITED GRINDING a TITANS of CNC

Pátek, 24 Červen 2022 00:06

Tags: Broušení | CNC | Grinding Academy | Obrábění | TITANS of CNC | United Grinding

Grinding-Academy First-Peek 4-2225Uni­ted Grin­ding a Ti­tans of CNC, vý­rob­ní sku­pi­na vý­rob­ců dílů, vliv­ných osob­nos­tí a pe­da­go­gů, spo­lu­pra­cu­jí na spuš­tě­ní zcela nové Aka­de­mie brou­še­ní. Stej­ně jako stá­va­jí­cí aka­de­mie Ti­tans pro ob­rá­bě­ní a le­tec­ký prů­my­sl bude i Grin­ding Aca­de­my na­bí­zet bez­plat­né on-line kurzy, které vy­u­ču­jí a školí novou ge­ne­ra­ci ob­rá­bě­čů. Přes­nost a kva­li­ta, kte­rou umožňuje CNC brou­še­ní, je něco, o čem by mělo vědět více vý­rob­ců.

Aka­de­mie před­sta­ví veš­ke­rou tuto sílu a po­ten­ci­ál a zá­ro­veň naučí účast­ní­ky, jak ji vy­u­žít.

Skrom­né za­čát­ky TI­TANS of CNC – osa­mě­lá dílna v Ka­li­for­nii – se roz­rost­ly v první svě­to­vou CNC vzdě­lá­va­cí plat­for­mu, kte­rou uzná­va­jí in­že­ný­ři, ob­rá­bě­či, fan­do­vé, stu­den­ti a pe­da­go­go­vé po celém světě. S více než mi­li­o­nem sle­du­jí­cích na so­ci­ál­ních sí­tích, včet­ně Fa­ce­boo­ku, You­Tu­be, Lin­ke­dIn a Tik­To­ku, se Ti­tans of CNC stala dů­vě­ry­hod­ným hla­sem ve vý­ro­bě.

V Ti­tans of CNC jsou vděč­ní za part­ne­ry, jako je Uni­ted Grin­ding, jejíž pr­votříd­ní vy­ba­ve­ní a fi­lo­zo­fie spo­lu­prá­ce umo­ž­ňu­je dělat to, co dě­la­jí, tedy vzdě­lá­vat a in­spi­ro­vat kaž­dé­ho, kdo má vášeň pro vý­ro­bu. Aka­de­mie brou­še­ní naučí stu­den­ty celé spek­trum brou­še­ní od zá­kla­dů až po ho­to­vé díly a vý­u­ko­vý pro­gram, který je na strán­kách grindingacademy.com, bude vždy 100% zdar­ma.

Ti­tans of CNC má ve své dílně v Texa­su čtyři stro­je Uni­ted Grin­ding - pro­fi­lo­vou brus­ku Blohm Pla­no­mat XT, brus­ky na ku­la­to Stu­der fa­vo­rit a Stu­der S41 a ná­stro­jo­vou brus­ku Wal­ter He­li­t­ro­nic Vi­si­on 400 L. Tyto stro­je budou prv­ní­mi ná­stro­ji, které budou po­u­ži­ty k vy­tvo­ře­ní ob­sa­hu pro Grin­ding Aca­de­my.

Bru­sič­ská aka­de­mie za­ha­ju­je v červ­nu 2022. Více in­for­ma­cí o všech vzdě­lá­va­cích ini­ci­a­ti­vách spo­leč­nos­ti Ti­tans of CNC na­jde­te na strán­kách grin­din­ga­ca­de­my.com. Kom­plet­ní na­bíd­ku stro­jů a další in­for­ma­ce o part­ner­ství spo­leč­nos­tí Uni­ted Grin­ding a Ti­tans of CNC na­lez­ne­te na titans­for­grin­ding.com.


Mohlo by vás zajímat: