Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DLR uvádí na trh software pro řízení robotů

Pondělí, 23 Leden 2023 23:28

Tags: Deep Lear­ning Ro­bo­tics | DLR | ovládání | Programování | Robotika | Strojové učení

DLR controller-2304Deep Lear­ning Ro­bo­tics (DLR) uved­la na trh soft­ware pro ovlá­dá­ní ro­bo­tů. Tento soft­ware umožňuje uži­va­te­lům učit ro­bo­ty úkoly je­jich jed­no­du­chým před­vá­dě­ním. Cílem DLR je umož­nit kaž­dé­mu, aby snad­no od­ha­lil plný po­ten­ci­ál ro­bo­tů bez ohle­du na tech­nic­ké zna­los­ti. Tento re­vo­luč­ní soft­ware vý­raz­ně roz­ší­ří vy­u­ži­tí a uplat­ně­ní ro­bo­tů v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích.

Soft­ware od DLR vy­u­ží­vá al­go­ritmy stro­jo­vé­ho učení, které umožňují ro­bo­tům učit se po­zo­ro­vá­ním a na­po­do­bo­vá­ním lid­ských čin­nos­tí. Soft­ware je na­vr­žen s uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vým roz­hra­ním, takže kdo­ko­li s ja­kou­ko­li úrov­ní ro­bo­tic­kých zna­los­tí může ro­bo­ty učit novým úko­lům. Sys­tém má schop­nost roz­li­šit lid­skou ruku od před­mě­tů, s nimiž ma­ni­pu­lu­je. To zna­me­ná, že do­ká­že au­to­ma­tic­ky pře­klá­dat de­mon­stra­ce kon­co­vé­ho uži­va­te­le do ja­zy­ka ovlá­dá­ní ro­bo­ta.
Soft­ware zvlád­ne ši­ro­kou škálu ro­bo­tů a apli­ka­cí, včet­ně prů­mys­lo­vé vý­ro­by, do­má­cí au­to­ma­ti­za­ce a dal­ších. Vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii plug-and-play, od které si DLR sli­bu­je zkrá­ce­ní doby im­ple­men­ta­ce.
DLR byla za­lo­že­na v roce 2015 a sídlí ve městě Ašdod, Ha­Da­rom, Iz­ra­el. Jejím cílem je změ­nit způ­sob pro­gra­mo­vá­ní a ovlá­dá­ní ro­bo­tů ve struk­tu­ro­va­ném i ne­struk­tu­ro­va­ném pro­stře­dí.Mohlo by vás zajímat: