Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ceny Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy

Pátek, 06 Březen 2020 11:18

Tags: Ceny | Pedagogové | Siemens | Studenti | Vědci | Werner von Siemens

CWS klicovy vizual-2010Le­toš­ní 22. roč­ník pres­tiž­ní vě­dec­ké sou­tě­že o cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se hod­no­til re­kord­ní počet 833 při­hlá­šek. Oce­ně­ní zís­ka­la dva­cít­ka nej­lep­ších mla­dých vědců, stu­den­tů a pe­da­go­gů. Český Si­e­mens oce­nil práce a pro­jek­ty z ob­las­ti tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů ve čtyřech ka­te­go­ri­ích: nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu, nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce, nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce a nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník. Spolu se stu­den­ty zís­ká­va­jí od­mě­nu i ve­dou­cí je­jich prací. Zvlášt­ní oce­ně­ní byla letos udě­le­na za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek ve stu­diu, za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce a za ab­sol­vent­skou práci na téma Prů­my­sl 4.0.

Po­pr­vé byly Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se udě­le­ny v roce 1998 a od té doby Si­e­mens na od­mě­nách vy­pla­til 12,5 mi­li­o­nu korun a oce­ně­ní pře­vza­lo 389 ví­tězů. Svým roz­sa­hem, výší fi­nanč­ních odměn a his­to­rií je Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších ne­zá­vis­lých ini­ci­a­tiv to­ho­to druhu v České re­pub­li­ce.

DSC03084-2010

Vy­hlá­še­ni ví­tězů Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se za rok 2019, které pro­běh­lo na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 5. břez­na 2020 ve Vlas­te­nec­kém sále Ka­ro­li­na Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy v Praze, se ujali Ing. Edu­ard Pa­lí­šek, Ph.D., MBA, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Si­e­mens Česká re­pub­li­ka, Ing. Lucie Mádlo­vá, Ph.D., vý­kon­ná ře­di­tel­ka Aso­ci­a­ce spo­le­čen­ské od­po­věd­nos­ti a vy­slan­ky­ně dobré vůle MZV ČR, a Mgr. Mo­ni­ka Gra­n­ja, ře­di­tel­ka Vý­bo­ru dobré vůle – Na­da­ce Olgy Hav­lo­vé.

Siemens CEITEC-MU DSC5346

Ka­te­go­rii Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se ovlá­dl čtyřčlen­ný ko­lek­tiv au­to­rů pod ve­de­ním Mgr. Pavla Plevky, Ph.D. z CE­I­TEC – Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně a Vý­zkum­né­ho ústa­vu ve­te­ri­nár­ní­ho lé­kař­ství v Brně za práci s ná­zvem „Struk­tu­ra viru klíš­ťo­vé en­ce­fa­li­ti­dy a me­cha­nis­mus jeho ne­utra­li­za­ce mo­no­klo­nál­ní pro­ti­lát­kou“. Práce po­pi­su­je struk­tu­ru čás­ti­ce viru klíš­ťo­vé en­ce­fa­li­ti­dy, zejmé­na uspo­řá­dá­ní je­jí­ho po­vrchu tvo­ře­né­ho bíl­ko­vi­na­mi, které viru umožňují in­fi­ko­vat buňky.

Siemens UP-Olomouc DSC4864

V ka­te­go­rii Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce je ví­tě­zem Mgr. Ivo Straka, Ph.D. z Pří­ro­do­vě­dec­ké fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, ve­dou­cím práce je prof. Mgr. Ja­ro­mír Fiu­rá­šek, Ph.D. Cenu zís­kal za práci z oboru kvan­to­vé op­ti­ky s ná­zvem „Pří­pra­va, de­tek­ce a cha­rak­te­ri­za­ce kvan­to­vých stavů svět­la“, která se za­bý­vá kvan­to­vou po­va­hou svět­la v la­bo­ra­tor­ních ex­pe­ri­men­tech. Jed­ním z vý­sled­ků této práce je me­to­di­ka mě­ře­ní tzv. ti­ché­ho svět­la, tedy ta­ko­vé­ho, u kte­ré­ho je po­tla­če­na kvan­to­vá ná­hod­nost počtu svě­tel­ných čás­tic – fo­to­nů. Tiché svět­lo je možné vy­u­žít v kvan­to­vých tech­no­lo­gi­ích k rych­lé­mu po­čí­tá­ní, přes­né­mu mě­ře­ní nebo bez­peč­né ko­mu­ni­ka­ci.

Siemens CVUT-Praha DSC5438-2010

Nej­lep­ší di­plo­mo­vou práci na 22. roč­ní­ku sou­tě­že před­sta­vil Ing. Denys Ro­zum­nyi z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze s ve­dou­cím práce prof. Ing. Jiří Ma­ta­sem, Ph.D. Oce­ně­ní zís­kal za práci s ná­zvem „Dlou­ho­do­bý trac­ker všech rych­los­tí s po­u­ži­tím roz­ma­zá­ní“. Denys Ro­zum­nyi se ve své práci za­bý­val hle­dá­ním a sle­do­vá­ním ob­jek­tů, po­hy­bu­jí­cích se vy­so­ký­mi rych­lost­mi, jako jsou na­pří­klad míče v růz­ných spor­tov­ních dis­ci­plí­nách. Autor oce­ně­né di­plo­mo­vé práce uká­zal, že tyto ob­jek­ty mají spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti, které umožňují na­lézt je­jich přes­nou tra­jek­to­rii i rych­lost a pouze z vi­deo­zá­zna­mu (na­pří­klad při te­ni­so­vém zá­pa­su).

Siemens VSCHT-Praha DSC4638-2010

Cenou pro Nej­lep­ší­ho pe­da­go­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka byl ohod­no­cen prof. Ing. Fran­ti­šek Ště­pá­nek, Ph.D. z VŠCHT v Praze. Po vlast­ních stu­di­ích doma i v za­hra­ni­čí po­kra­čo­val nej­pr­ve ve vý­zkum­né a pe­da­go­gic­ké práci na Im­pe­rial Colle­ge v Lon­dýně. Pro­fe­sor Fran­ti­šek Ště­pá­nek dlou­ho­do­bě pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci svého oboru s obory pří­buz­ný­mi, vě­nu­je se i stu­den­tům z ji­ných škol, např. za­mě­ře­ných na far­ma­cii. Pro­po­ju­je aka­de­mic­ký svět se svě­tem re­no­mo­va­ných firem a kor­po­ra­cí, řada jeho stu­den­tů pů­so­bí ve vý­vo­jo­vých od­dě­le­ních nad­ná­rod­ních spo­leč­nos­tí, které se spe­ci­a­li­zu­jí na ob­last bi­o­me­di­cí­ny, far­ma­cie a ag­ro­che­mie. Pro­fe­sor Ště­pá­nek po­má­há stu­den­tům roz­ví­jet a upev­nit tzv. in­že­nýr­ský způ­sob myš­le­ní, který je ne­zbyt­ný pro ře­še­ní vě­dec­kých a tech­nic­kých úkolů. Stu­den­ti vy­so­ce oceňují nejen mi­mo­řád­ně roz­sáh­lé a hlu­bo­ké zna­los­ti pro­fe­so­ra Ště­pán­ka, ale i jeho em­pa­tii, lid­ský pří­stup a ma­na­žer­ské do­ved­nos­ti.

DSC03117-2010

Oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce zís­ka­la MUDr. Dag­mar My­ší­ko­vá, Ph.D. z 1. lé­kař­ské fa­kul­ty UK v Praze za práci z oboru pro­ti­ná­do­ro­vé imu­no­lo­gie s ná­zvem „Stu­di­um pro­ti­ná­do­ro­vé imu­nit­ní re­ak­ce u pa­ci­en­tů s kar­ci­no­mem plic“. Její práce při­ná­ší pře­hled slo­ži­tos­ti imu­nit­ní­ho sys­té­mu a imu­nit­ních dějů pro­bí­ha­jí­cích v rámci pro­ti­ná­do­ro­vé obra­ny, dále pak in­for­ma­ce o no­vých mož­nos­tech imu­no­te­ra­pie, které sli­bu­jí velký po­krok v boji proti ná­do­ro­vým one­moc­ně­ním.

Siemens UK-Praha DSC4673-2010

Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu zís­kal Bc. Vít König z Ma­te­ma­tic­ko-fy­zi­kál­ní fa­kul­ty UK. Vít König se vě­nu­je čás­ti­co­vé fy­zi­ce, ba­ka­lář­skou práci vy­pra­co­val na téma „Tes­to­vá­ní kře­mí­ko­vých de­tek­to­rů pro mo­der­ni­za­ci de­tek­to­ru ATLAS” a ob­há­jil v roce 2018. V sou­čas­nos­ti po­kra­ču­je v magis­ter­ském pro­gra­mu stu­dia a, pokud mu to jeho zdra­vot­ní stav a ro­din­ná si­tu­a­ce do­vo­lí, rád by po­kra­čo­val i v rámci dok­tor­ské­ho stu­dia. Vít König se již ně­ko­lik let po­tý­ká se zá­važ­ným on­ko­lo­gic­kým one­moc­ně­ním, které mu způ­so­bu­je stavy ne­pře­ko­na­tel­né únavy, tr­va­le musí brát léky, ně­ko­li­krát za rok bývá hospi­ta­li­zo­ván, trpí těž­kou po­ru­chou imu­ni­ty. To všech­no mu ale ne­brá­ní v tom, aby zů­stal ži­vot­ním op­ti­mis­tou a plný plánů do bu­douc­na jak v pro­fes­ním, tak osob­ním ži­vo­tě.

Siemens TU-Ostrava DSC4932-2010

Zvlášt­ní oce­ně­ní za ab­sol­vent­skou práci za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0 zís­kal Ing. Aleš Vy­soc­ký, Ph.D. z Vy­so­ké školy báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va, který byl oce­něn za práci s ná­zvem „Ro­bo­ty přímo spo­lu­pra­cu­jí­cí s člo­vě­kem“.

Spo­leč­nost Por­sche Česká re­pub­li­ka se roz­hod­la na 10 mě­sí­ců bez­plat­ně za­půj­čit ví­tě­zi ka­te­go­rie nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce au­to­mo­bil znač­ky Volkswagen s elek­tric­kým po­ho­nem. Spo­leč­nost Si­e­mens po­skyt­ne zdar­ma do­bí­je­cí za­ří­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: