Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zahájení 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Čtvrtek, 08 Září 2022 11:18

Tags: 25. ročník | Ceny | Pedagogové | Siemens | Studenti | Vědci | Werner von Siemens

25 rocnik Ceny Wernera von Siemense-2236Pět­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Aby měla pod­po­ra vědy a vzdě­­lá­ní smysl, musí být sys­te­ma­tic­ká a dlou­ho­do­bá. Po­řá­dá­ním sou­tě­že o Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se již čtvrt sto­le­tí Siemens do­ka­zu­je­, za jak dů­le­ži­té po­va­žu­je­ tech­nic­ké a pří­ro­do­věd­né vzdě­lá­vá­ní a pe­da­go­gic­kou práci.

Kan­di­dá­ti se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vých strá­nek www.​cenasiemens.​cz až do 30. lis­to­pa­du 2022.

Pět­a­dva­cá­tý roč­ník v osmi ka­te­go­ri­ích roz­dě­lí jeden mi­li­on korun, v ka­te­go­rii nej­lep­ší di­plo­mo­vá a di­ser­tač­ní práce spolu se stu­den­ty oce­ně­ní i fi­nanč­ní od­mě­nu zís­ka­jí i ve­dou­cí prací/ško­li­te­lé.
Fi­nanč­ní od­mě­ny, které spo­leč­nost Si­e­mens v mi­nu­lých 24 le­tech roz­dě­li­la mezi 431 ví­těz­ných stu­den­tů, vědců a pe­da­go­gů, do­sáh­ly část­ky 14,3 mi­li­o­nů korun.

Vy­hla­šo­va­né ka­te­go­rie:

 1. Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu (jed­not­li­vec nebo vý­zkum­ný tým);
 2. Nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník;
 3. Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce (první tři místa + ve­dou­cí práce);
 4. Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce (první tři místa) + ško­li­tel);
 5. Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu (stu­dent je no­mi­no­ván z řad aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků v rámci dané uni­ver­zi­ty z ba­ka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia);
 6. Zvlášt­ní oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce;
 7. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0;
 8. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se chytrou in­frastruk­tu­rou a ener­ge­ti­kou;

Před­se­do­vé porot:

 • prof. RNDr. Eva Za­ží­ma­lo­vá, CSc. (před­sed­ky­ně, Aka­de­mie věd České re­pub­li­ky) – Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu (jed­not­li­vec nebo vý­zkum­ný tým);
 • prof. MUDr. Mar­tin Bareš, Ph.D. (rek­tor, Ma­sa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta v Brně) – Nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník;
 • doc. Ing. La­di­slav Ja­ní­ček Ph.D., MBA, LL.M. (rek­tor, Vy­so­ké učení tech­nic­ké v Brně) – Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce (první tři místa + ve­dou­cí práce);
 • doc. RNDr. Voj­těch Pe­trá­ček, CSc. (rek­tor, České vy­so­ké učení tech­nic­ké v Praze) – Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce (první tři místa + ško­li­tel);
 • prof. MUDr. Mar­tin Bareš, Ph.D. (před­se­da, Česká kon­fe­ren­ce rek­to­rů) – Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu (stu­dent je no­mi­no­ván z řad aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků v rámci dané uni­ver­zi­ty z ba­ka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia);
 • Ing. Edu­ard Pa­lí­šek, Ph.D., MBA (ge­ne­rál­ní ře­di­tel, Si­e­mens ČR) – Zvlášt­ní oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce;
 • prof. Ing. Vla­di­mír Mařík, DrSc., dr. h. c. (vě­dec­ký ře­di­tel, Český in­sti­tut in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT) – Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0;
 • prof. Ing. Sta­ni­slav Mišák, Ph.D. (ře­di­tel, Cen­t­rum ener­ge­tic­ké­ho vy­u­ži­tí ne­tra­dič­ních zdro­jů ener­gie VŠB-TUO) – Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se chytrou in­frastruk­tu­rou a ener­ge­ti­kou.

V po­sled­ním roč­ní­ku sou­tě­že nej­ví­ce oce­ně­ní zís­ka­li zá­stup­ci Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Praze (6 oce­ně­ní), Aka­de­mie věd ČR (5 oce­ně­ní) a Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho Brno (3 oce­ně­ní). Po dvou oce­ně­ních zís­ka­la Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Li­ber­ci a Vy­so­ká škola báňská – tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Os­t­ra­va a Uni­ver­zi­ta Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, jedno oce­ně­ní zís­ka­la Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va.

Do no­mi­na­cí se může za­po­jit i ši­ro­ká ve­řej­nost – kan­di­dá­ty a kan­di­dát­ky a je­jich práce je možné no­mi­no­vat pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek www.​cenasiemens.​cz. V pří­pa­dě, že na­vr­že­ný kan­di­dát nebo kan­di­dát­ka zví­tě­zí, získá no­mi­nu­jí­cí pré­mii ve výši 10 000 Kč.

 


Mohlo by vás zajímat: