Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo schneider electric

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Schneider Electric uvádí EcoStruxure pro zdravotnictví
(Matching tags: Infrastruktura,zdravotnictví,IoT,Indie,Schneider Electric,EcoStruxure)
Schne­i­der Elect­ric uvedl na trh ře­še­ní EcoStru­xu­re for He­al­thca­re, které je za­lo­že­no na in­ter­ne­tu věcí a umožňuje vy­tvo­řit odol­ný eko­sys­tém zdra­vot­ní péče v Indii. Cílem ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
2. První PLC na světě od Modiconu slaví 55 let
(Matching tags: M580,Modbus,Modicon,Schneider Electric,PLC)
Ak­tiv­ní akvi­zič­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric při­nes­la do je­jí­ho port­fo­lia více než 100 zna­ček, je­jichž pro­duk­ty, služ­by a ře­še­ní vy­tvo­ři­ly zá­klad na­bíd­ky ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
3. Schneider Electric podpořil studenty ČVUT a udržitelný projekt Solar Decathlon
(Matching tags: Projekt,ČVUT,Udržitelnost,Schneider Electric,Solar Decathlon,FIRSTLIFE)
Schne­i­der Elect­ric je part­ne­rem pro­jek­tu Firstlife, za kte­rým stojí stu­den­ti z Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho. V krát­kém ča­so­vém úseku mají za úkol se­sta­vit ino­va­tiv­ní ...
Pondělí, 20 Červen 2022
4. Schneider Electric nasazuje autonomní mobilní roboty MiR500
(Matching tags: Přeprava,MiR500,MiR,Schneider Electric,Palety,Automatizace,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. ...
Čtvrtek, 26 Listopad 2020
5. Nový chytrý zdroj napájení pro IoT a edge computing od Schneider Electric
(Matching tags: Schneider Electric,Edge Computing,Zdroje,IoT,Napájení,APC,Smart-UPS,Line Interactive)
Schne­i­der Elect­ric uvádí na trh novou mo­de­lo­vou řadu zdro­jů 230V APC Smart-UPS s in­ter­ak­tiv­ní li­thi­um-ion­to­vou ba­te­ri­o­vou tech­no­lo­gií. Ta při­ná­ší eko­no­mic­ky úspor­né ře­še­ní ...
Pondělí, 09 Březen 2020
6. Inovovaná UPS Galaxy VX od Schneider Electric
(Matching tags: Schneider Electric,Galaxy VX,EcoStruxure,Remote Management,StruxtureOn)
Schneider Electric přichází s praktickou inovací u Galaxy VX, vysoce efektivní a snadno dostupné třífázové škálovatelné ochrany napájení datových center. Zařízení má nyní rozšířený výkon ...
Pondělí, 11 Září 2017