Google překladač: English Deutsch

Nový chytrý zdroj napájení pro IoT a edge computing od Schneider Electric

Autor článku: Schneider Electric   

Tags: APC | Edge Computing | IoT | Line Interactive | Napájení | Schneider Electric | Smart-UPS | Zdroje

SchneiderE001-2011Schne­i­der Elect­ric uvádí na trh novou mo­de­lo­vou řadu zdro­jů 230V APC Smart-UPS s in­ter­ak­tiv­ní li­thi­um-ion­to­vou ba­te­ri­o­vou tech­no­lo­gií. Ta při­ná­ší eko­no­mic­ky úspor­né ře­še­ní pro apli­ka­ce edge com­pu­ting i pro další in­sta­la­ce spe­ci­fic­kých IT pro­stře­dí.

Nové mo­de­ly APC Smart-UPS splňují po­ža­dav­ky ev­rop­ských zá­kaz­ní­ků, po­čí­na­je ma­lý­mi roz­mě­ry a kom­bi­no­va­tel­ným po­u­ži­tím pro různé IT sys­témy přes po­ža­dav­ky na ži­vot­ní cyk­lus, snad­nou in­sta­la­ci, pří­stup a údrž­bu až po fy­zic­ky kom­pakt­něj­ší a jed­no­duš­ší vy­ba­ve­ní in­frastruk­tu­ry s niž­ší­mi ná­ro­ky na údrž­bu.
In­ter­ak­tiv­ní mo­de­ly řady APC Smart-UPS jsou na­vr­že­ny tak, aby po­sky­to­va­ly mi­mo­řád­ně odol­nou ochra­nu na­pá­je­ní pro IT a sí­ťo­vá za­ří­ze­ní, zá­ro­veň pro­dlu­žu­jí ži­vot­nost ba­te­rie při niž­ších cel­ko­vých ná­kla­dech spo­je­ných s vlast­nic­tvím (TCO). Li­thi­um-ion­to­vá tech­no­lo­gie na­bí­zí úspo­ry až 50 % ve srov­ná­ní se zdro­ji ne­pře­ru­šo­va­né­ho na­pá­je­ní (UPS) vy­u­ží­va­jí­cí­mi tra­dič­ní tech­no­lo­gii olo­vě­né­ho aku­mu­lá­to­ru (VRLA). Nové Smart-UPS jsou na­bí­ze­ny s pě­ti­le­tou zá­ru­kou.
Se zvy­šu­jí­cí se di­gi­ta­li­za­cí a ros­tou­cí­mi po­ža­dav­ky na data a ko­nek­ti­vi­tu v dů­sled­ku roz­ma­chu in­ter­ne­tu věcí (IoT) mnoho pod­ni­ků při­jí­má stra­te­gie di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu, pro­duk­ti­vi­tu a zis­ko­vost. Proto jsou IT sys­témy na­sa­zo­vá­ny blíže k mís­tům, kde do­chá­zí ke vzni­ku, zpra­co­vá­ní a spo­tře­bě dat – tento di­srup­tiv­ní trend se ozna­ču­je jako edge com­pu­ting.

Va­ri­an­ty APC Smart-UPS Line In­ter­acti­ve

Řada APC Smart-UPS In­ter­acti­ve ob­sa­hu­je mo­de­ly 500, 750, 1000 & 1500 VA s vy­so­kým vý­ko­no­vým fak­to­rem. Lze vy­brat mezi mož­nost­mi 1U Rack / Tower / Wall Mount (500 VA) a 2U & 3U Rack (750, 1000, 1500 VA) s níz­kou ve­stav­nou hloub­kou, malou hmot­nos­tí a sprá­vou přes cloud pro snad­ný vzdá­le­ný mo­ni­to­ring. Nové UPS kom­bi­nu­jí eko­lo­gic­ký režim s až 97% efek­ti­vi­tou, sí­ťo­vým vý­ko­nem, au­to­ma­tic­kou re­gu­la­cí na­pě­tí AVR a ochra­nou proti pře­pě­tí.
Díky nízké ve­stav­né hloub­ce a kom­pakt­ním roz­mě­rům jsou nové zdro­je APC Smart-UPS ide­ál­ní pro pro­stře­dí, kde je pro­stor cen­nou ko­mo­di­tou. Lze je tedy snáze in­te­gro­vat do IT sys­té­mů, jako je Hyper-Con­ver­ged in­frastruk­tu­ra (HCI), rac­ko­vých skří­ní nebo na zeď, jako vůbec první 6U ná­stěn­ný sys­tém EcoStru­xu­re Micro Data Cen­ter spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric. Ve spo­je­ní s ná­stro­jem APC Local Edge Con­fi­gu­ra­tor lze ře­še­ní při­způ­so­bit po­mo­cí op­ti­ma­li­zo­va­ných mož­nos­tí na­pá­je­ní, chla­ze­ní, uza­vře­ní a sprá­vy pro in­sta­la­ci v růz­ných ty­pech pro­vo­zů – od ma­lo­ob­chod­ních pro­de­jen a po­bo­ček po prů­mys­lo­vá, vzdě­lá­va­cí a zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní.

Mož­nos­ti lo­kál­ní a vzdá­le­né sprá­vy

Mo­de­ly EcoStru­xu­re Ready APC Smart-UPS na­bí­ze­jí řadu mož­nos­tí sprá­vy, které vy­chá­ze­jí vstříc růz­ným po­tře­bám. Všech­ny mo­de­ly jsou snad­no pro­po­ji­tel­né s clou­dem pro vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní. Sou­čás­tí všech zdro­jů této řady je tech­no­lo­gie Power­Chu­te Busi­ness Edi­ti­on, která za­jiš­ťu­je hlad­ké bez­ob­služ­né vy­pnu­tí. Vo­li­tel­ná karta UPS Ne­twork Ma­nage­ment Card in­te­gru­je APC Smart-UPS s ce­na­mi ověn­če­ným soft­warem nové ge­ne­ra­ce EcoStru­xu­re IT pro apli­ka­ce Data Cen­ter In­frastructu­re Ma­nage­ment (DCIM) a vý­raz­ně tak zjed­no­du­šu­je vzdá­le­nou sprá­vu. Zá­kaz­ní­ci také ocení vyšší spo­leh­li­vost a nižší ri­zi­ko pro­sto­jů, pokud part­ner­ským ka­ná­lům APC a po­sky­to­va­te­lům ří­ze­ných slu­žeb (MSP) po­vo­lí mo­ni­to­ring svých IT sys­té­mů nebo budou vy­u­ží­vat služ­bu vzdá­le­né­ho mo­ni­to­ro­vá­ní EcoStru­xu­re Asset Advi­sor od spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric.

Vý­ho­dy li­thi­um-ion­to­vé tech­no­lo­gie pro spo­leh­li­věj­ší chod IT slu­žeb

Li­thi­um-ion­to­vé ba­te­rie jsou na­vr­že­ny tak, aby vy­dr­že­ly větší ko­lísá­ní tep­lo­ty, pod­po­ro­va­ly vy­so­ký výkon při ven­kov­ních tep­lo­tách až 40 °C a v ně­kte­rých pří­pa­dech také eli­mi­no­va­ly nut­nost pří­dav­né­ho chla­dí­cí­ho za­ří­ze­ní. Li­thi­um-ion­to­vé ba­te­rie jsou lehčí a kom­pakt­něj­ší než olo­vě­né aku­mu­lá­to­ry s tech­no­lo­gií VRLA a kromě snad­něj­ší ma­ni­pu­la­ce a in­sta­la­ce mají vyšší efek­ti­vi­tu na­bí­je­cí­ho/vy­bí­je­cí­ho cyklu. Tento typ ba­te­ri­o­vé tech­no­lo­gie má také delší ži­vot­nost a díky sní­že­ným ná­kla­dům na ser­vis a vý­mě­nu má nižší ná­kla­dy ži­vot­ní­ho cyklu.

Nové 230V in­ter­ak­tiv­ní zdro­je APC Smart-UPS s níz­kou ve­stav­nou hloub­kou budou uve­de­ny do pro­de­je v prv­ním čtvrt­le­tí 2020.


Mohlo by vás zajímat: