Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Schneider Electric uvádí EcoStruxure pro zdravotnictví

Pondělí, 07 Srpen 2023 16:05

Tags: EcoStruxure | Indie | Infrastruktura | IoT | Schneider Electric | zdravotnictví

SE-Power Monitoring Expert-2332Schne­i­der Elect­ric uvedl na trh ře­še­ní EcoStru­xu­re for He­al­thca­re, které je za­lo­že­no na in­ter­ne­tu věcí a umožňuje vy­tvo­řit odol­ný eko­sys­tém zdra­vot­ní péče v Indii. Cílem spo­leč­nos­ti je trans­for­mo­vat eko­sys­tém zdra­vot­ní péče v zemi tím, že umo­ž­ní ne­pře­ru­šo­va­né do­dáv­ky ener­gie ne­moc­ni­cím a po­sky­to­va­te­lům zdra­vot­ní péče.

Ře­še­ní bylo vy­vi­nu­to pro spl­ně­ní cílů mise Ay­ushman Bha­rat, je­jímž cílem je vy­tvo­řit síť pri­már­ních zdra­vot­nic­kých cen­ter po celé zemi a de­mo­kra­ti­zo­vat tak zdra­vot­ní péči bez pře­ru­še­ní. Vzhle­dem k tomu, že zdra­vot­nic­tví je při po­sky­to­vá­ní po­zi­tiv­ních zdra­vot­ních vý­sled­ků pa­ci­en­tům velmi zá­vis­lé na ener­gii, je ne­zbyt­né, aby ja­ký­ko­liv vý­pa­dek zdra­vot­nic­ké in­frastruk­tu­ry ne­mohl způ­so­bit ka­ta­stro­fic­ké udá­los­ti včet­ně ztrát na ži­vo­tech. Ře­še­ní je tedy klí­čo­vé pro po­sky­to­vá­ní po­zi­tiv­ních zdra­vot­ních vý­sled­ků, což má po­ten­ci­ál zá­sad­ně změ­nit léčbu pa­ci­en­tů.

Přístup k důležitým údajům o pacientech zvýší účinnosti zdravotní péče

Ře­še­ní EcoStru­xu­re IoT pro zdra­vot­nic­tví usnad­ňu­je ply­nu­lé di­gi­tál­ní pro­po­je­ní všech ne­moc­nič­ních za­ří­ze­ní, a tím po­sky­tu­je klí­čo­vým roz­ho­do­va­cím pra­cov­ní­kům trans­pa­rent­ní pře­hled o kaž­do­den­ním pro­vo­zu. Cílem ře­še­ní je také po­skyt­nout hy­pero­dol­ný sys­tém, který se vy­po­řá­dá s ná­ra­zo­vým za­tí­že­ním pa­ci­en­tů, a tím i s ener­ge­tic­ký­mi po­tře­ba­mi, aby umo­ž­nil ne­pře­tr­ži­tý pro­voz a zvý­šil efek­ti­vi­tu zdra­vot­ní péče i v těch nej­od­leh­lej­ších čás­tech země. Ře­še­ní je za­lo­že­no na in­ter­ne­tu věcí a má po­mo­ci s pří­stu­pem k datům na­příč ne­moc­ni­ce­mi, a do­kon­ce i mezi ne­moc­ni­ce­mi a po­sky­to­va­te­li zdra­vot­ní péče, aby bylo možné mo­ni­to­ro­vat pro­voz a v pří­pa­dě po­tře­by za­sáh­nout, a to vše bez ja­kých­ko­li vý­pad­ků.

Řešení připravená na budoucnost pro každodenní i mimořádné události

Ře­še­ní EcoStru­xu­re IoT pro zdra­vot­nic­tví za­hr­nu­je sys­tém sprá­vy budov při­pra­ve­ný na bu­douc­nost, který řídí celý ži­vot­ní cyk­lus in­frastruk­tu­ry od ná­vr­hu a vý­stav­by až po pro­voz a údrž­bu. Tento sys­tém také umo­ž­ňuje pro­vo­zo­va­te­lům ne­moc­nic a zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní udr­ži­tel­nost, odol­nost, hy­per­účin­nost a za­mě­ře­ní na lidi v ne­moc­nič­ní in­fra­struk­tu­ře, aby mohli řešit ja­ké­ko­li mi­mo­řád­né udá­los­ti a za všech okol­nos­tí.

 


Mohlo by vás zajímat: