Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software AG a Tencent Cloud partnery pro IoT služby v Číně

Středa, 27 Prosinec 2023 23:10

Tags: Čína | IoT | Služby | Software AG | Spolupráce | Tencent Cloud

Cumulocity-Software AG-2352Soft­ware AG se spo­jil s Ten­cent Clou­dem, který je sou­čás­tí glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké a zá­bav­ní spo­leč­nos­ti Ten­cent, aby po­mohl vý­rob­cům chyt­rých za­ří­ze­ní po­sky­to­vat služ­by in­ter­ne­tu věcí svým zá­kaz­ní­kům v Číně. Zá­kaz­ní­ci apli­ka­ce Cu­mu­lo­ci­ty IoT od Soft­wa­ru AG mohou rych­le a efek­tiv­ně na­sta­vit své na­bíd­ky chyt­rých za­ří­ze­ní, které jsou k dis­po­zi­ci jako na­bíd­ka SaaS, v rámci čín­ských hra­nic.

To pro je­jich zá­kaz­ní­ky zna­me­ná rych­lej­ší do­sa­že­ní hod­no­ty a ná­vrat­nos­ti in­ves­tic.

V sou­čas­né době musí or­ga­ni­za­ce v Číně zří­dit vlast­ní in­frastruk­tu­ru a zís­kat po­třeb­né li­cen­ce, než mohou začít fun­go­vat. Nová spo­lu­prá­ce Soft­wa­ru AG s Ten­cent Clou­dem umo­ž­ní těmto vý­rob­cům začít při­po­jo­vat za­ří­ze­ní v Číně ke Cu­mu­lo­ci­ty IoT stej­ným způ­so­bem jako kde­ko­li jinde na světě: jed­nou jed­no­du­chou tran­s­ak­cí se Soft­wa­rem AG.

Nová spo­lu­prá­ce usnad­ňuje vý­rob­cům, kteří chtě­jí rych­le a snad­no za­há­jit čin­nost v Číně, slo­ži­té za­vá­dě­ní no­vých IT ka­pa­cit. Ten­cent Cloud bude hos­to­vat clou­do­vé in­stan­ce Cu­mu­lo­ci­ty IoT, které mohou být oka­mži­tě k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím míst­ní­ho part­ne­ra, aby byl za­jiš­těn sou­lad s čín­ský­mi před­pi­sy. Soft­wa­re AG spolu se svými part­ne­ry na­bí­zí také služ­bu pro zpra­co­vá­ní žá­dosti po­třeb­né pro ex­port dat shro­máž­dě­ných v rámci země. Vý­rob­ci chyt­rých za­ří­ze­ní po celém světě vy­u­ží­va­jí Cu­mu­lo­ci­ty IoT k pro­po­je­ní chyt­rých za­ří­ze­ní, shro­maž­ďo­vá­ní dů­le­ži­tých pro­voz­ních a pro­ces­ních dat a vy­tvá­ře­ní no­vých ob­chod­ních mo­de­lů „as­‑a-Ser­vi­ce“ pro sebe díky sle­do­vá­ní vy­u­ži­tí a vý­ko­nu svých za­ří­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: