Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití digitálního dvojčete pro správu budov

Autor článku: GLP Czech Republic   
Úterý, 12 Září 2023 23:23

Tags: BIM | CAFM | Digitální dvojčata | GLP | Inteligentní budovy | IoT | Správa budov

Analyza servisnich hlaseni-2337In­te­li­gent­ní bu­do­vy v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí umož­ňují rych­lé hlá­še­ní po­ruch a de­tek­ci závad a ha­vá­rií. Tyto mo­der­ní stav­by upo­zorňují nejen na ser­vis­ní udá­los­ti, ale také od­ha­lu­jí plýtvá­ní ener­gií a ne­hos­po­dár­né cho­vá­ní za­měst­nan­ců. Di­gi­ta­li­za­ce údrž­by umožňuje jed­no­du­ché ode­sí­lá­ní hlá­še­ní zá­va­dy nebo po­ru­chy po­mo­cí QR kódu přes mo­bil­ní za­ří­ze­ní.

Sen­zo­ry a mě­ři­cí čidla (IoT) za­zna­me­ná­va­jí pro­voz budov a ko­mu­ni­ku­jí s vir­tu­ál­ním mo­de­lem vy­tvo­ře­ným v rámci tech­no­lo­gie BIM (Bu­il­ding In­for­mati­on Ma­nage­ment).

V do­hle­do­vém cen­t­ru GLP Parku v Chrášťa­nech u Prahy pra­cov­ník údrž­by pro­chá­zí a ana­ly­zu­je ser­vis­ní hlá­še­ní, které mu na­hlá­sil spe­ci­ál­ní fa­ci­li­ty ma­nage­ment soft­ware pro sprá­vu bu­do­vy (FM soft­ware). Za­zna­me­na­né udá­los­ti jsou pro­po­je­ny s tzv. di­gi­tál­ním dvoj­če­tem bu­do­vy, takže pra­cov­ník se rych­le zo­ri­en­tu­je. Toto di­gi­tál­ní dvoj­če, re­spek­ti­ve di­gi­tál­ní kopie stav­by, je navíc pro­po­je­no s celým chrášťan­ským are­á­lem po­mo­cí sto­vek sen­zo­rů, je­jichž mě­ře­ní lze vy­u­žít pro di­a­gnos­ti­ku pro­blé­mu.

Analyza ve virtualnim modelu budovy-2337

Servisní hlášení se odesílají digitálně pomocí QR kódů

Pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce ob­dr­ží sprá­va bu­do­vy od ná­jem­ce hlá­še­ní o ne­funkč­ní kli­ma­ti­za­ci. „Uži­va­tel kli­ma­ti­za­ce nám pro­blém na­hlá­sil do FM sys­té­mu po­mo­cí mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu, sta­či­lo mu jen na­ske­no­vat QR kód míst­nos­ti. Máme tak oka­mži­tou in­for­ma­ci, kde se dané za­ří­ze­ní na­chá­zí, včet­ně pří­stu­pu ke všem do­ku­men­tům, a mů­že­me se pro­blé­mu ne­pro­dle­ně vě­no­vat. Vir­tu­ál­ní model bu­do­vy nám přes­ně uka­zu­je její umís­tě­ní a in­for­mu­je nás o his­to­rii oprav této jed­not­ky. Pokud máme ná­hrad­ní díl skla­dem, mů­že­me opra­vu pro­vést ihned. Apli­ka­ce nás také s před­sti­hem au­to­ma­tic­ky upo­zor­ní na plá­no­va­né re­vi­ze za­ří­ze­ní, aby byly pro­ve­de­ny včas,“ ko­men­tu­je ser­vis­ní hlá­še­ní Marek Staško, ma­na­žer sprá­vy budov spo­leč­nos­ti GLP, která chrášťan­ský areál po­sta­vi­la a zá­ro­veň jej pro­vo­zu­je.

Nahlaseni pozadavku na servis-2337

Dal­ším ze sys­té­mů, které po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat a sle­do­vat ná­kla­dy kli­en­tů, je sys­tém vzdá­le­né­ho mě­ře­ní od­bě­ru elektři­ny a médií, tedy na­pří­klad vody a plynu. Ten upo­zor­ní uži­va­te­le na ne­stan­dard­ní spo­tře­bu: „Třeba na po­de­zře­le vy­so­ký odběr vody u kli­en­ta, u kte­ré­ho ob­ra­tem ově­ří­me, jest­li je re­ál­ný. Pokud není, za­čne­me pro­vě­řo­vat, zda není prask­lé po­tru­bí, abychom pře­de­šli dal­ším ško­dám. Ukáže­‑li se, že vy­so­ký odběr vody byl způ­so­ben za­měst­nan­cem ná­jem­ce, který za­po­mněl za­vřít ko­hout, mů­že­me kli­en­to­vi ušet­řit ne­ma­lé pe­ní­ze,“ vy­svět­lu­je způ­sob práce s elek­tro­nic­ký­mi sys­témy Marek Staško.

Chytré senzory pomáhají snižovat náklady na energie

Hlav­ním pří­no­sem in­te­li­gent­ních budov, tedy sta­veb, které je možné di­gi­tál­ně mo­ni­to­ro­vat a řídit, je vyšší kom­fort ná­jem­ní­ků. „Umožňuje jim snad­né hlá­še­ní ser­vis­ních zá­sa­hů, zkrá­ce­ní času re­ak­ce a ná­sled­ných oprav, čímž nám po­má­há pře­de­jít váž­něj­ším po­ru­chám. Kromě toho mohou kli­en­ti vy­u­ží­vat data k op­ti­ma­li­za­ci svých pro­vo­zů a pod­ni­ká­ní,“ do­dá­vá Marek Staško.
Ná­jem­ci budov totiž mohou vý­znam­ně sní­žit pro­voz­ní ná­kla­dy tím, že za­čnou sami vy­u­ží­vat mož­nos­ti in­te­li­gent­ních prů­mys­lo­vých are­á­lů. Data ze sen­zo­rů roz­mís­tě­ných v are­á­lech spo­leč­nos­ti GLP jsou totiž plně do­stup­ná všem ná­jem­cům, kteří je mohou vy­u­žít pro zlep­še­ní a op­ti­ma­li­za­ci svých pro­vo­zů.

optimalizace vyuziti bran svetel a energií-GLP-2337

„Mohou tak lépe řídit spo­tře­bu tepla, ote­ví­rá­ní bran nebo vy­u­ži­tí osvět­le­ní. Vidí také ne­žá­dou­cí kom­bi­na­ce, na­pří­klad za­pnu­té to­pe­ní v kan­ce­lá­řích sou­čas­ně s ote­vře­ný­mi okny. Mohou si všim­nout nad­měr­né­ho od­bě­ru tepla, ener­gie nebo vody a za­brá­nit tak zby­teč­né­mu plýtvá­ní,“ vy­jme­no­vá­vá be­ne­fi­ty vy­u­ží­vá­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te Marek Staško.

Před za­ve­de­ním di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií často do­chá­zí v dů­sled­ku ne­e­fek­ti­vi­ty ke ztrátám v řádu de­se­ti­ti­sí­ců korun mě­síč­ně. „Sbě­rem dat a ná­sled­nou op­ti­ma­li­za­cí pro­vo­zu mohou ná­jem­ci v prů­mys­lo­vých are­á­lech sní­žit ná­kla­dy na ener­gie až o 20 %. Navíc tím sni­žu­jí i uh­lí­ko­vou stopu,“ uza­ví­rá Marek Staško, ma­na­žer sprá­vy budov spo­leč­nos­ti GLP.

 


Mohlo by vás zajímat: