Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SensiML představuje datové studio pro AI a ML

Středa, 27 Prosinec 2023 09:35

Tags: Data | IoT | SensiML | Správa dat | Strojové učení | Umělá inteligence

SensiML Data Studio-2352Sensi­ML Corp., za­bý­va­jí­cí se soft­warem s umě­lou in­te­li­gen­cí pro in­ter­net věcí a dce­ři­ná spo­leč­nost Quic­kLo­gicu, ozná­mi­la uve­de­ní Data Stu­dia, prů­lo­mo­vé plat­for­my, která má nově de­fi­no­vat ob­last sprá­vy dat ze sen­zo­rů. Data Stu­dio se za­mě­ře­ním na prak­tič­nost a efek­ti­vi­tu po­si­lu­je po­sta­ve­ní in­že­ný­rů a da­to­vých vědců tím, že na­bí­zí in­te­gro­va­né ře­še­ní, které řeší ča­so­vě nej­ná­roč­něj­ší úkoly v in­že­nýr­ských pro­jek­tech umělé in­te­li­gen­ce (AI) – vy­tvá­ře­ní vy­so­ce kva­lit­ních da­to­vých sad pro vy­hod­no­co­vá­ní a vývoj mo­de­lů stro­jo­vé­ho učení (ML).

Podle uzná­va­né po­ra­den­ské firmy Co­gni­ly­ti­ca z ob­las­ti AI/ML při­pa­dá při­bliž­ně 80 % cel­ko­vé­ho času pro­jek­tů stro­jo­vé­ho učení na pří­pra­vu dat. Tyto úkoly za­hr­nu­jí iden­ti­fi­ka­ci, agre­ga­ci, čiš­tě­ní, ozna­čo­vá­ní a roz­ši­řo­vá­ní dat – všech­ny tyto úkoly jsou pod­po­ro­vá­ny v pro­stře­dí pro ko­la­bo­ra­tiv­ní vývoj Sensi­ML.

Sensi­ML Data Stu­dio vý­raz­ně zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zjed­no­du­šu­je sprá­vu da­to­vých sad pro kaž­dé­ho, kdo pra­cu­je na pro­jek­tech ML za­lo­že­ných na da­tech ze sen­zo­rů. Díky ko­nek­ti­vi­tě v re­ál­ném čase, in­tu­i­tiv­ním vi­zu­a­li­zač­ním ná­stro­jům, syn­chro­ni­za­ci videí ze sen­zo­rů a ro­bust­ní pod­po­ře roz­sáh­lých ko­la­bo­ra­tiv­ních pro­jek­tů na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vé pro­stře­dí pro vý­vo­já­ře na okra­jo­vých za­ří­ze­ních, bra­nách, po­čí­ta­čích a clou­do­vých plat­for­mách.

Uce­le­ný pře­hled všech funk­cí Data Stu­dia na­jde­te na webo­vých strán­kách Sensi­ML. Níže jsou zdů­raz­ně­ny zá­klad­ní funk­ce:

  • Bez­pro­blé­mo­vé za­chy­ce­ní a im­port dat – Za­chy­co­vání živých dat ze sen­zo­rů, jejich oka­mži­tá ana­lý­za a ozna­čování li­bo­vol­ných dat pro bez­pro­blé­mo­vý pře­hled.
  • Spo­leč­né ozna­čo­vá­ní dat sen­zo­rů – Vy­u­ží­vání fle­xi­bil­ní me­to­di­ky ozna­čo­vá­ní dat sen­zo­rů, včet­ně ma­nu­ál­ní­ho ozna­čo­vá­ní, ozna­čo­vá­ní s po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce a vlast­ní­ho ozna­čo­vá­ní – a syn­chro­ni­zování videa pro bez­pro­blé­mo­vé kom­plex­ní ozna­čo­vá­ní. Uklá­dání a ana­lý­za dat lo­kál­ně v po­čí­ta­či nebo vzdá­le­ně.
  • Ana­lý­za dat a vy­hod­no­co­vá­ní mo­de­lů – Vi­zu­ál­ní po­rov­ná­vání ML mo­de­lů, fil­trování, trans­for­mo­vá­ní a slu­čo­vá­ní dat ze sen­zo­rů – to vše po­mo­cí ve­sta­vě­ných ná­stro­jů a vlast­ních zna­los­tí ja­zy­ka Py­thon.
  • Ver­zo­vá­ní štít­ků a dat – Získání pře­hledu o svých štít­cích a vý­sled­cích mo­de­lů po­mo­cí štít­ků s verzí. Snad­ný ex­port vlast­ní­ho pro­jektu do ote­vře­né­ho for­má­tu.

Sensi­ML Data Stu­dio je při­pra­ve­no změ­nit ana­lý­zu dat ze sen­zo­rů a na­bíd­nout cenný zdroj pro vý­zkum­né pra­cov­ní­ky, in­že­ný­ry a da­to­vé vědce v růz­ných od­vět­vích od ze­mě­děl­ství a spo­třeb­ní no­si­tel­né elek­tro­ni­ky až po lé­kař­ská za­ří­ze­ní, in­te­li­gent­ní bu­do­vy a údrž­bu to­vá­ren.

Dostupnost

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více in­for­ma­cí o apli­ka­ci Data Stu­dio a za­re­gis­tro­vat se k účas­ti na před­běž­né verzi s ome­ze­ným po­čtem po­zvá­nek, na­vštiv­te datastudio.sensiml.com.


Mohlo by vás zajímat: