Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sondy

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. V průmyslu chybějící lidé jsou nahrazováni investicemi do automatizace
(Matching tags: Upínání,Optické snímače,RUP1,Sondy,Renishaw,Automatizace)
Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
2. Renishaw na MSV 2021
(Matching tags: QuickLoad,NC 4 Blue,Upínače,RUP1,Sondy,Měření,Renishaw)
MSV Brno patří k nej­vět­ším stro­jí­ren­ským ve­letrhům ve střed­ní Ev­ro­pě a jeho le­toš­ní roč­ník je dlou­ho oče­ká­va­nou pří­le­ži­tos­tí k se­tká­ní od­bor­ní­ků a tech­no­lo­gic­kých ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
3. Re­nishaw umožňuje pro­gra­mo­vá­ní stro­jů mo­bi­lem
(Matching tags: G-kódy,GoProbe,Sondy,mobilní aplikace,Renishaw,CNC)
CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí ...
Středa, 04 Srpen 2021
4. Příslušenství pro měření v obráběcích strojích od Hexagonu
(Matching tags: Obráběcí stroje,Sondy,Metrology,ČR a SR,Bratislava,Měření,Hexagon,Praha)
... mě­ře­ní v ob­rá­bě­cích stro­jích. Spo­leh­li­vé vý­rob­ky, jako jsou do­te­ko­vé sondy (in­fra­čer­ve­né a rá­di­o­vé), tep­lot­ní a ul­tra­zvu­ko­vé do­te­ko­vé sondy pro mě­ře­ní tloušť­ky ...
Pondělí, 25 Květen 2020
5. Hexagon inovuje kontrolu křehkých součástí sondou IRP40.42
(Matching tags: Měření,Hexagon MI,Sondy,Strojírenství,IRP40.42)
... na ob­rá­bě­cím stro­ji. Nová IRP40.42 je ino­va­cí v tech­no­lo­gii sond splňují­cích spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky vý­rob­ců ma­lých křeh­kých dílů. Běžné do­ty­ko­vé sondy mohou při mě­ře­ní křeh­kých ...
Středa, 04 Březen 2020
6. Nová sonda pro bezkontaktní 3D skenování od Renishaw
(Matching tags: Měření,Kontroly,Renishaw,3D skenování,Bezkontaktní,Sondy,RFP,DMIS,Strojírenství)
Spo­leč­nost Re­nishaw uvá­dí na trh no­vou son­du RFP frin­ge pro­be ur­če­nou pro po­u­ži­tí s 5osým mě­ři­cím sys­té­mem REVO pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM). Sonda RFP pro bez­kon­takt­ní ...
Středa, 11 Září 2019
7. Aktualizace skenovacích sond HP-S-X1
(Matching tags: Hardware,Sondy,HP-S-X1,Indexace,Intelligence,Hexagon,Měření,Manufacturing,3D skenování)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence vydává novou sadu kompaktních a odolných sond HP-S-X1 pro 3D dotykové skenování CMM souřadnicových měřicích strojů. Produktová řada HP-S-X1 nabízí nový ...
Úterý, 14 Červen 2016