Google překladač: English Deutsch

Příslušenství pro měření v obráběcích strojích od Hexagonu

Autor článku: Hexagon Metrology   

Tags: Bratislava | ČR a SR | Hexagon | Měření | Metrology | Obráběcí stroje | Praha | Sondy

Hexagon Machine Tool Probes Products-2022Spo­leč­nost He­xa­gon Me­t­ro­lo­gy v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku roz­ší­ři­la od 1. dubna 2020 svůj sor­ti­ment o kom­plet­ní na­bíd­ku sond a je­jich pří­slu­šen­ství pro mě­ře­ní v ob­rá­bě­cích stro­jích. Spo­leh­li­vé vý­rob­ky, jako jsou do­te­ko­vé sondy (in­fra­čer­ve­né a rá­di­o­vé), tep­lot­ní a ul­tra­zvu­ko­vé do­te­ko­vé sondy pro mě­ře­ní tloušť­ky ma­te­ri­á­lu, me­cha­nic­ké a la­se­ro­vé sys­témy pro kon­t­ro­lu a na­sta­ve­ní ná­stro­jů nebo la­se­ro­vé ske­ne­ry umís­tě­né přímo v ob­rá­bě­cích stro­jích, měří sou­čás­ti na fréz­kách, ob­rá­bě­cích cen­t­rech, sou­stru­zích, ro­tač­ních a mul­ti­funkč­ních stro­jích, brus­kách, spe­ci­ál­ních stro­jích a ro­bo­tech.

Tyto vý­rob­ky se vy­zna­ču­jí vy­so­kou kva­li­tou, nej­vyš­ší přes­nos­tí a spo­leh­li­vos­tí pro­ce­sů a jsou v po­pře­dí tech­nic­kých ino­va­cí při zlep­šo­vá­ní vý­rob­ních pro­ce­sů zá­kaz­ní­ka.
Do­po­sud tyto vý­rob­ky pro české zá­kaz­ní­ky do­dá­val přímo vý­rob­ní závod m&h In­pro­cess Mess­tech­nik síd­lí­cí v ně­mec­kém Wal­d­bur­gu, který je také sou­čás­tí sku­pi­ny He­xa­gon. Nově nyní se tyto pro­duk­ty dají na čes­kém a slo­ven­ském trhu za­kou­pit přímo od lo­kál­ní­ho za­stou­pe­ní spo­leč­nos­ti He­xa­gon. Po­boč­ky na­jde­te v Praze a Bra­ti­sla­vě.
Více in­for­ma­cí o pro­duk­tech a je­jich kom­plet­ní na­bíd­ku na­jde­te na webo­vých strán­kách www.hexagonmi.com.


Mohlo by vás zajímat: