Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo usa

Celkem nalezeno výsledků : 17.

1. Průša rozšíří výrobu 3D tiskáren a filamentů do USA
(Matching tags: David Randolph,Printed Solid,Filament,Prusa Research,Josef Průša,USA,3D tiskárny,Výroba)
Prusa Re­search čes­ké­ho vý­vo­já­ře, pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši ozná­mi­la, že začne vy­rá­bět své ob­lí­be­né 3D tis­kár­ny a fi­la­men­ty na území USA, pro­střed­nic­tvím ...
Úterý, 09 Červenec 2024
2. CyBe Construction expanduje do USA
(Matching tags: CyBe Construction,Florida,Beton,USA,Stavebnictví,3D tisk)
Ni­zo­zem­ská spo­leč­nost CyBe, která se za­bý­vá 3D tis­kem be­to­nu, ote­vře­la firmu na Flo­ri­dě a plá­nu­je re­a­li­zo­vat ně­ko­lik pro­jek­tů byd­le­ní ve Spo­je­ných stá­tech. CyBe Con­structi­on ...
Pátek, 20 Leden 2023
3. Aplikace pro SOLIDWORKS Roadshow 2022/23
(Matching tags: SolidWorks,Roadshow,Evropa,Aplikace,USA,Klietsch)
Turné pro se­zná­me­ní se s apli­ka­ce­mi pro So­li­dworks po­řá­dá spo­leč­nost Klietsch na road­show po Ev­ro­pě, Švý­car­sku a USA. Od října 2022 do února 2023 na­vští­ví cel­kem 20 růz­ných ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
4. GŘ Autodesku Anagnost ocenil přijetí plánu pro infrastrukturu
(Matching tags: An­drew Anagnos­t,USA,News,Infrastruktura,Autodesk)
Ná­sle­du­jí­cí krát­ký text je pře­kla­dem pří­spěv­ku ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le (CEO) Au­to­de­s­ku An­drewa Anagnos­ta, který byl zve­řej­něn na strán­kách Au­to­de­s­ku 6. lis­to­pa­du 2021. Jde ...
Středa, 15 Prosinec 2021
5. Tvarování jasnější budoucnosti
(Matching tags: Minneapolis,Advanced Manufacturing,USA,Výstavy)
... na Stře­do­zá­pa­dě USA, Advan­ced Ma­nu­factu­ring Min­ne­a­po­lis, se vrací a pro­běh­ne s osob­ní účas­tí ve dnech 3. a 4. lis­to­pa­du 2021. Ná­vštěv­ní­ci tak budou moci pro­zkou­mat ...
Neděle, 05 Září 2021
6. ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA
(Matching tags: Capture 3D,Měřící systémy,ZEISS,USA,3D měření,Kontrola,GOM)
Zeiss zís­ká­vá Cap­tu­re 3D, aby roz­ší­řil svou od­bor­nost v ob­las­ti 3D mě­ře­ní a kon­t­ro­ly a ná­rod­ní po­kry­tí v USA pro svůj seg­ment prů­mys­lo­vé kva­li­ty a vý­zku­mu. ...
Úterý, 11 Květen 2021
7. Aktualizace leteckých dat USA a Evropy v HxGN Content Programu
(Matching tags: HxGN Content Program,Geosystems,USA,Hexagon,Evropa,Aktualizace,Data)
Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 23. červ­na, že HxGN Con­tent Pro­gram, nej­vět­ší knihov­na vy­so­ce přes­ných le­tec­kých dat, ak­tu­a­li­zu­je v roce 2020 3 milióny čtve­reč­ních ...
Středa, 24 Červen 2020
8. Nano Dimension stěhuje hlavní obchodní činnost do USA
(Matching tags: USA,Aditivní výroba,Nano Dimension,Centrála,Florida,Boca Raton,AME,Hi-PED,CAD/CAM)
Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Nano Di­mensi­on, vý­rob­ce tis­ká­ren pro adi­tiv­ně vy­rá­bě­nou elek­tro­ni­ku (AME), ozná­mi­la 18. února zří­ze­ní svého ústře­dí pro Ame­ri­ku na jihu Flo­ri­dy. S ros­tou­cí ...
Pondělí, 24 Únor 2020
9. 3D tiskárna UP mini 2 ES nyní v USA i Evropě
(Matching tags: USA,UP mini 2 ES,Tiertime,Evropa,3D tiskárny,Hardware,3D tisk)
Společnost Tiertime je čínská, ale má pobočku v USA, kde nyní nabízí svou řadu 3D tiskáren UP a především UP mini 2 ES, aktualizovanou verzi UP mini 2 z roku 2016, nedávno představenou na veletrhu ...
Středa, 11 Červenec 2018
10. Elysium je partnerem 3D PDF Consortium
(Matching tags: Překladače,USA,3D PDF,Elysium,Consortium,PLM,CAD,Data)
3D PDF má nového technologického partnera. Je jím společnost Elysium, založená v roce 1984, s ústředím v japonském Hamamacu, která vyvíjí vzájemně součinná řešení pro digitální navrhování, ...
Pátek, 28 Duben 2017
11. Kubotek nabídne KeyCreator Direct CAD
(Matching tags: Manager,KCM,Spectrum,Validation,Součinnost,Kubotek,ECO,USA,CAD)
Společnost Kubotek USA představila novou technologii, která umožní vzájemnou součinnost mezi jakýmikoliv CAD soubory a jejich opětovné použití, spolupráci v reálném čase a nabídne i vysokou ...
Středa, 04 Květen 2016
12. Zuken USA kupuje CAETEK
(Matching tags: USA,CAETEK,Builder,Zuken,E3.series,Harness,Kabely,Svazky,ECAD,Elektro,Akvizice)
Společnost Zuken USA, jež nabízí software pro elektrické a elektronické navrhování, oznámila akvizici firmy Caetek. Ta byla založena v roce 1976 a vyvíjí software a je prodejním partnerem ...
Pondělí, 14 Prosinec 2015
13. Sculpteo expanduje do Silicon Valley
(Matching tags: USA,Kalifornie,3D Print Week,3D tisk,Služby,Sculpteo)
... bude otevřena v severní Kalifornii v USA, kde firma plánuje být důstojným hráčem na americkém 3D tiskovém trhu. Slavnostní otevření proběhne o víkendu 3D Print Week California, a 19. ...
Úterý, 06 Říjen 2015
14. Graitec koupil Total CAD Systems
(Matching tags: USA,Total,Akvizice,Stavebnictví,Společnost,CAD,BIM,Graitec,Systems,Group)
V poslední zářijovém dnu oznámil Graitec, že získal 100% podíl ve společnosti Total CAD Systems z texaského Houstonu. Akvizice Total CAD Systems svědčí o plnění dlouhodobého závazku ...
Pátek, 02 Říjen 2015
15. Zajímavá videa: vlákno Wound Up z kávy pro 3D tisk
(Matching tags: Video,PLA,3D tisk,USA,3Dom,Vlákno,Káva,Wound Up,Fargo,Zajímavé)
... šálek kávy můžete mít vyroben z kávy. Skupina inženýrů z 3Dom USA a c2renew totiž začala nabízet polymer nazvaný Wound Up, vyrobený z vedlejších odpadních produktů kávy (takže také šetrný k životnímu ...
Čtvrtek, 27 Srpen 2015
16. Memjet podává trestní oznámení na HP kvůli porušení patentů
(Matching tags: Hewlett-Packard,Patent,USA,Memjet,Kalifornie,HP PageWide)
Společnost Memjet podala trestní oznámení na Hewlett-Packard Company kvůli porušení patentového práva k okresnímu soudu Spojených států pro jižní Kalifornii. Žaloba se týká porušení osmi patentů firmy ...
Úterý, 18 Srpen 2015
17. Aveva kupuje FabTrol kvůli konstrukční oceli
(Matching tags: AVEVA,Software,Ocel,FabTrol,Everathing3D,USA,Oregon,Bocad)
Společnost Aveva oznámila akvizici firmy FabTrol Systems ze skupiny Dowco. Akvizice by měla být dokončena koncem června tohoto roku. FabTrol sídlí v americkém Oregonu a má pobočky v Severní ...
Úterý, 02 Červen 2015