Google překladač: English Deutsch

PTC kupuje ServiceMax

Autor článku: Redakce   
Pátek, 06 Leden 2023 15:27

Tags: Akvizice | FSM | PLM | PTC | ServiceMax | Servis | Silver Lake

servicemax-service-technician-2301PTC ozná­mi­lo, že do­kon­či­lo akvi­zi­ci firmy Ser­vi­ce­Max od sub­jek­tu, jehož vět­ši­no­vým vlast­ní­kem je spo­leč­nost Sil­ver Lake. Tato akvi­zi­ce doplňuje na­bíd­ku PTC v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM) a di­gi­tál­ních vlá­ken o dů­le­ži­té funk­ce pro ří­ze­ní slu­žeb v te­ré­nu (FSM). Ser­vi­ce­Max po­sky­tu­je kom­plex­ní sadu clou­do­vých funk­cí FSM pro ser­vis slo­ži­tých pro­duk­tů s dlou­hým ži­vot­ním cyk­lem.

A to včet­ně sprá­vy in­for­ma­cí o ser­vi­so­va­ných pro­duk­tech, vy­tvá­ře­ní a sprá­vy pra­cov­ních pří­ka­zů a plá­no­vá­ní a vy­sí­lá­ní tech­ni­ků. Vý­rob­ci vý­rob­ků stále více po­va­žu­jí na­bíd­ku ser­vi­su sou­vi­se­jí­cí­ho s je­jich vý­rob­kem za dů­le­ži­tou ob­chod­ní stra­te­gii pro udr­že­ní vý­kon­nos­ti vý­rob­ku, zvý­še­ní spo­ko­je­nos­ti zá­kaz­ní­ků, pod­po­ru růstu tržeb a roz­ší­ře­ní zis­ko­vos­ti.

Do­kon­če­ním akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Ser­vi­ce­Max za­čí­ná podle Jima Hep­pel­man­na, pre­zi­den­ta a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le PTC, další éra stra­te­gie spo­leč­nos­ti PTC v ob­las­ti PLM s uza­vře­ným cyk­lem. Se sadou Ser­vi­ce­Max FSM v port­fo­liu PTC je sou­bor ře­še­ní, který nyní může PTC na­bíd­nout pro ser­vis­ní část ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, jed­ním z nej­šir­ších v oboru. Čin­nos­ti Ser­vi­ce­Ma­xu nyní do­zna­jí glo­bál­ní­ho roz­ší­ře­ní a tyto dů­le­ži­té mož­nos­ti ser­vi­su vý­rob­ků se do­sta­nou k zá­kaz­ní­kům PTC.


Mohlo by vás zajímat: