Google překladač: English Deutsch

Programsoyuz volí řešení C3D Labs pro vývoj platformy PLM

Autor článku: Redakce   
Středa, 25 Leden 2023 00:00

Tags: C3D Con­ver­ter | C3D Labs | C3D Vi­si­on | PLM | Pro­gram­soy­uz | Soyuz-PLM

C3D Vision-2304Pro­gram­soy­uz za­kou­pil li­cen­ce na kom­po­nen­ty C3D Con­ver­ter a C3D Vi­si­on ze sady ná­stro­jů C3D Tool­kit, která je sou­čás­tí sady pro vývoj in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru. Mož­nos­ti pro­duk­tu od C3D Labs za­hr­nu­jí im­port a ex­port dat, vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie a gra­fic­ké uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro in­že­nýr­ské apli­ka­ce. Soyuz-PLM je po­kro­či­lý, plně vy­ba­ve­ný soft­wa­ro­vý balík pro sprá­vu tech­nic­kých in­for­ma­cí v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku.

Soyuz-PLM je určen pro pod­ni­ky ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti. Je k dis­po­zi­ci v mnoha kon­fi­gu­ra­cích, které se liší ka­pa­ci­tou (pro malé, střed­ní a velké zá­kaz­ní­ky) a funkč­nos­tí (CAD, CAM, ří­ze­ní pro­jek­tů, sprá­va po­ža­dav­ků, MRO, tvor­ba tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce atd.).
Sou­čas­ný CAD trh oče­ká­vá rych­lou re­ak­ci pro­dej­ců. Měli by roz­ší­řit funkč­nost svých pro­duk­tů a uči­nit je ne­zá­vis­lý­mi na ostat­ních kom­po­nen­tách. Pro­gram­soy­uz si vy­bral kom­po­nen­ty C3D Labs: C3D Vi­si­on pro vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie a C3D Con­ver­ter pro na­čí­tá­ní mo­de­lů v mnoha vý­měn­ných for­má­tech.

C3D converter-2304


Mohlo by vás zajímat: