Google překladač: English Deutsch

Benefity využití PLM v technologii, CAM a výrobě

Autor článku: Redakce   
Úterý, 24 Říjen 2023 10:42

Tags: Axiom Tech | CAM | PLM | Siemens NX | Teamcenter | Technologie | Výroba

Axiom Tech-webinare-2343Ve vět­ši­ně pří­pa­dů slý­chá­me pojem PLM, ne­bo­li sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, ve spo­je­ní s kon­struk­cí a vý­vo­jem. Axiom Tech ale na svých webi­ná­řích před­ve­de, jak spo­je­ním PLM, tech­no­lo­gie, CNC pro­gra­má­to­rů a ná­sled­nou vý­ro­bou lze zís­kat velké množ­ství be­ne­fi­tů. Ukáže PLM Te­am­cen­ter s in­te­gra­cí NX a pro­po­je­ním do vý­ro­by Shop Floor Con­nect.

První webinář – Benefity využití PLM v technologii a CAM

První díl je určen všem, kteří mají za úkol sta­no­vit tech­no­lo­gii vý­ro­by, pro­vést roz­pad ope­ra­cí na pro­jek­tu, a při­pra­vit po­stup jak a čím budu vy­rá­bět. Dále je určen ve­dou­cím pra­cov­ní­kům, kteří chtě­jí mít pře­hled nad celým pro­ce­sem.

kalendar7. listopadu od 10:00 hod.
online Zoom

Na webi­ná­ři se do­zví­te

  • Jak pro­jít ří­ze­ným pro­ce­sem tvor­by tech­no­lo­gic­ké­ho po­stu­pu na zá­kla­dě kon­strukč­ních dat
  • Jak je efek­tiv­ně po­u­ží­vat jed­not­né knihov­ny zdro­jů v pro­ce­su pří­pra­vy tech­no­lo­gic­ké­ho po­stu­pu
  • Kolik času ušet­ří­te při pří­pra­vě tech­no­lo­gie a ří­ze­ní ce­lé­ho týmu
  • Jak při­pra­vit di­gi­tál­ní dvoj­če tech­no­lo­gic­ké­ho po­stu­pu a co vám při­ne­se

Webinar Axiom Tech

Druhý webinář – Benefity využití PLM při programování CNC strojů a ve výrobě

Druhý díl je určen NC pro­gra­má­to­rům a těm, kteří ve fir­mách řeší jak bez­peč­ně a jed­no­znač­ně dodat na CNC stroj celý da­to­vý balík s mož­nos­tí ná­sled­né jed­no­du­ché ar­chi­va­ce. Dále uká­že­me také jak se dá ma­na­žer­sky na­hlí­žet na data z po­hle­du prů­bě­hu za­káz­ky a ří­ze­ní pro­jek­tu.

kalendar9. listopadu od 10:00 hod.
online Zoom

Na webi­ná­ři se do­zví­te

  • Jak může pro­gra­má­to­ro­vi usnad­nit práci in­te­gra­ce CAM do PLM
  • Jak mů­že­te sní­žit ná­kla­dy na CNC ob­rá­bě­ní
  • Jak kom­plet­ně pře­dat ope­rá­to­rům všech­ny pod­kla­dy na kon­krét­ní stroj
  • Jaká práce vám od­pad­ne opro­ti po­u­ží­vá­ní za­sta­ra­lé­ho File sys­tem pří­stu­pu

Webinar Axiom Tech

Webi­ná­ře jsou bez­plat­né pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.


Mohlo by vás zajímat: