Exinda
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
IT Systems - předplatné
Cleverlance

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Klíčové hodnoty V6 platformy a celkové náklady na její vlastnictví

Autor článku: Jindřich Vítů   
 02-v6plm-00V6 PLM platforma společnosti Dassault Systemes umožňuje svým uživatelům zlepšovat jejich celkovou schopnost vytvářet, řídit a obsluhovat životně důležité informace o definici výrobku napříč všemi důležitými etapami jeho životního cyklu. Platforma V6 rovněž podporuje rozšiřování kapacit PLM systému a snadnější využívání informací o výrobku nejen v rámci celé organizace, ale i mezi jejími partnery. V6 PLM řešení má vysoký potenciál mít významný vliv na obchodní hodnoty organizace, která ho přijme do svých procesů při vývoji a realizaci výrobku. Seznamte se s klíčovými hodnotami a funkcemi DS V6 platformy.

Budoucnost PLM je on-line

Francouzský průkopník v oblasti 3D navrhování a správy životního cyklu výrobků, společnost Dassault Systemes, zastává názor, že právě PLM může výrazně pomoci při snižování nákladů v rámci procesů vývoje a výroby nových produktů. Tím, že umožní efektivně zkrátit čas nutný pro uvedení nového nebo inovovaného výrobku na trh. Tedy zkrátit čas veškerých realizačních procesů, které mají vliv na rentabilitu výrobku: procesem projektového řízení počínaje, přes procesy řízení požadavků na výrobek, samotného návrhu, digitální definice a optimalizace výrobku, správy kusovníků a konfigurací, nabídkového řízení, schvalovacích a změnových řízení, poptávkového a výběrového řízení, řízení vztahů s dodavateli až po procesy vlastní výroby a následně i poprodejního servisu. Nová V6 platforma společnosti Dassault Systemes umožní nasazení a osvojení PLM systému ve výrobní organizaci s nižšími náklady než dříve a ve výsledku pak rychlejší návratnost vložených investic v něj.

02-v6plm-01

PLM 2.0: On-line a pro všechny

PLM 2.0, budoucnost správy a řízení životního cyklu výrobku podle Dassault Systemes, nabízí nyní průmyslu to, co tzv. Web 2.0 zprostředkoval obecně veřejnosti: plnou webovou podporu a jeho prostředí, kde uživatelé, tvůrci, interaktivně generují nové výrobky, včetně veškerých poznatků o nich. PLM 2.0 pak dále rozšiřuje vlastní PLM za hranice návrhu a výroby, k samotným uživatelům a spotřebitelům. To pak ve výsledku umožňuje každému, kdo hraje nějakou roli v životním procesu výrobku (tvůrčí i konzumní), s výrobkem díky univerzálnímu 3D jazyku virtuálně zacházet, čili představovat si ho a sdílet ho s ostatními účastníky, v reálném čase a odkudkoliv. Dassault Systemes s V6 tak přivedl PLM 2.0 do reality, a to napříč celým svým produktovým portfoliem.

PLM 2.0 dnes pevně stojí na pěti pilířích: 3DVIA V6 produkty pro tvorbu produktové dokumentace a pro podporu 3D komunikace a spolupráce, ENOVIA V6 produkty s otevřeným prostředím pro globální on-line spolupráci nad jednotnou databází, DELMIA V6 pro virtuální výrobu, SIMULIA V6 pro virtuální testování a analýzy a zejména CATIA V6, nejkomplexnější CAD systém současnosti.

CATIA V6 umisťuje 3D spolupráci na inovaci výrobku do samotného středu zájmu výrobní organizace a pomáhá urychlit její transformaci k plnému PLM 2.0 přístupu díky nástrojům nové generace, které umožňují 3D spolupráci např. při brainstormingu, ale i spolupráci při virtuálním návrhu výrobku včetně jeho funkční, logické a fyzikální definice, systémové simulace v rámci 3D digitálního prototypu.

Platforma V6 a vlastnosti systému v rámci životního cyklu výrobku

Globální spolupráce na inovaci: 3D prostředí a PLM nástroje pro kolektivní spolupráci při návrhu inovovaného výrobku umožňují neomezenému počtu on-line uživatelů v globálních týmech intuitivní přístup k 3D digitální definici a účast v 3D virtuálních brainstormingových videokonferencích a vytváří tak prostor pro společnou komunikaci, konzultace, diskuse, experimenty a sdílení zkušeností.

02-v6plm-02

Např. je možný následující PLM 2.0 scénář: Servisní technik v automobilce spolupracuje on-line s konstruktérem motorů, který sedí v konstrukci na úplně jiném konci světa a řeší, proč se ten reálný motor zadřel. Společně prozkoumávají a komunikují detailně 3D model motoru, nacházejí příčinu závady a definují následné konstrukční řešení. Díky V6 má jakýkoliv účastník životního cyklu daného výrobku včetně spotřebitele přístup k jeho 3D reprezentaci kdekoliv a v reálném čase.

Realistický zážitek uživatele:

Unikátní rendering v reálném čase, s novými materiály a novými efekty umožňuje realistické ztvárnění virtuálního výrobku napříč celým V6 portfoliem. Intuitivní, jednoduché a efektivní V6 uživatelské rozhraní pro 3D návrh výrobku usnadňuje manipulaci s 3D objektem a přístup k jeho PLM informacím.

PLM 2.0 scénář: Pracovník marketingu prezentuje potenciálnímu zákazníkovi nový výrobek virtuálně v interaktivním 3D prostředí. A jakoby v reálném světě upustí virtuální výrobek na virtuální podlahu, aby demonstroval jeho nerozbitnost, respektive aby ukázal, z kolika dílů se daný výrobek skládá, na kolik kousků se rozletí. Dalším příkladem je NC programátor, který si nyní může ověřovat a optimalizovat dráhu nástroje prostřednictvím virtuálního NC stroje obdobným způsobem, jako to dříve prováděl na reálném stroji na dílně.

Jednotná PLM platforma pro správu intelektuálního vlastnictví:

Znalosti o produktu překračují hranice konstrukčního oddělení a jsou dostupné všem ostatním útvarům podílejícím se na realizaci výrobku. Zachycení, uložení, vyhodnocení a opětovné použití dřívějších návrhů a procesů výrazně automatizuje a urychluje návrhy nových výrobků a jejich realizačních procesů.

PLM 2.0 formát pro všudypřítomnou spolupráci nad výrobkem vyžaduje jednotnou a robustní platformu umožňující přístup k informacím odkudkoliv a i z dalších podnikových aplikací. Můžeme si tedy představit on-line spolupráci mezi útvary nákupu, technické přípravy výroby a údržby, a to v reálném čase, například za účelem výběru optimální nakupované komponenty pro nový projekt tak, aby daný výběr nejlépe vyhovoval jak individuálním požadavkům jednotlivých útvarů, tak celkovému zadání.

Dassault Systemes nyní poskytuje kompletní „body-in-white“ řešení pro automobilový průmysl, které plně integruje fáze návrhu výrobku, technické přípravy výroby a správu a řízení produktových a procesních dat, a to právě díky jednotnému prostředí pro správu intelektuálního vlastnictví a jednotnému V6 datovému modelu. V6R2006x obsahuje řešení pro správu výrobních kusovníků a konfigurací výrobku, které dynamicky generuje nejen různé pohledy na kusovník odpovídající dané konfiguraci, ale i příslušná sériová čísla, umožňující sledovat také změny objektu daného sériového čísla.

On-line tvorba a spolupráce:

V6 umožňuje souběžnou práci všech účastníků návrhu a realizace výrobku v reálném čase a odkudkoliv prostřednictvím jednoduchého webového přístupu. Došlo ke zdokonalení systémového inženýrství jako komplexní, kolektivní a integrované strategie při návrhu a realizaci složitějších a sofistikovanějších projektů (speciálně rostoucí trend podílu elektroniky ve všech průmyslových výrobcích), umožňuje virtuální simulaci systémů již v podobě 3D digitálního prototypu.

Díky jednotnému datovému modelu uživatel získává oproti požadavku komplexní interdisciplinární informaci sahající od prezentace 3D modelu sestavy, přes kinematickou až po strukturální analýzu. Podpora současné spolupráce V4/V5/V6 uživatelů při návrhu umožňuje postupnou adaptaci V6.

Pro představu: Konstruktér se doma připojí k centrální databázi a navrhuje a edituje návrh nového výrobku v ní ukládaného. V PLM 2.0 světě tedy probíhá tvorba návrhu a spolupráce na něm v kontextu a souběžně s ostatními účastníky tohoto procesu ve vzdálených lokacích prostřednictvím webového přístupu on-line.

Připravenost pro PLM obchodní procesy:

V6 platforma je navržena k pokrytí PLM procesů napříč jedenácti průmyslovými odvětvími a unifikuje, optimalizuje, standardizuje a především urychluje veškeré tyto obchodní procesy ve vztahu k tvorbě a realizaci nových nebo inovovaných výrobků. V6 průmyslové akcelerátory zachycují, vyhodnocují a svým uživatelům poskytují veškeré hodnotné a ověřené znalosti a zkušenosti vzniklé v těchto odvětvích při vývoji výrobku ve formě „best practicies“. To jim pak umožňuje dodržovat shodu jejich výrobků například s různými regionálními a oborovými předpisy a regulacemi.

02-v6plm-03

Nízké náklady na vlastnictví informací:

Poprvé v kategorii PLM uživatelé pracují s jedinou a jednotnou databází, což ve výsledku dramaticky snižuje náklady na vlastnictví spravovaných informací, čas na výuku, operační podporu a v neposlední řadě urychluje spolupráci. V6 SOA (Service Oriented Architecture), její otevřenost a zvláště pak Mentor Graphics Expedition Enterprise interface umožňuje snadnou integraci s ostatními (stávajícími i budoucími) podnikovými (ERP, CRM) systémy.

V6 a celkové náklady na vlastnictví PLM systému

Snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership) IT řešení nasazením v současné době nejmodernějšího PLM systému s revoluční architekturou řešení může vést nejen ke snižování nákladů na informační technologie vůbec, ale také ke zvyšování produktivity díky zjednodušení podnikových procesů při vývoji výrobku, a to v rámci celé organizace.

Celkové náklady na PLM v sobě zahrnují množství jednotlivých položek v rámci celého životního cyklu výrobku, jako např. vlastní náklady na PLM systém včetně CAD a PDM, náklady na digitální výrobu, analýzy, infrastrukturu a náklady na zdroje pro jejich podporu. Řada z těchto faktorů bude podrobněji popsána v následujících řádcích.

Historické zkušenosti ukazují, že nasazení PLM a IT systémů vůbec bylo vždy poněkud nákladné a organizace ne vždy získaly předpokládané přínosy z těchto investic. Organizace rovněž mívají tendenci podceňovat TCO, protože nezkoumají všechny faktory, které ovlivňují celkové náklady na vlastnictví.

Z hlediska perspektivy integrace organizací, které chtějí implementovat PLM, je třeba vždy zvážit i to, jak bude PLM systém integrován s jinými IT systémy a řešeními již v organizaci používanými v rámci procesu vývoje produktu (např. ERP). Řešení založené na servisně orientované architektuře (SOA) umožňuje volnější integraci mezi systémy při současném zachování dostatečné flexibility a možnosti systém stále vyvíjet.

Z hlediska perspektivy obchodu a podnikání kvalitní integrace systémů pak vede ke snižování nákladů na celkové vlastnictví. Cílem mnoha organizací je snaha o lepší využití globálních zdrojů v rámci celého podniku. Integrované řešení postavené na koncepci jednotné a jediné databáze výrazně vylepšuje schopnost zdrojů, tedy všech účastníků podílejících se na realizaci výrobku, sdílet všechny druhy informací, které ho definují. V souladu s IT infrastrukturou integrované řešení tak poskytuje pevný základ, který umožňuje spolupráci globálních týmů při návrhu výrobku, sdílení uceleného souboru dat a také používání jednotné sady nástrojů. Konzistentní prostředí vytváří základní platformu pro zúčastněné týmy a umožňuje jim pochopit a vypořádat se s dnešními regulacemi a předpisy při návrhu nového výrobku.

Některé charakteristické vlastnosti DS V6 architektury mohou mít významný dopad na celkové náklady vlastnictví: SOA, konzistentní ukládání a správa dat, integrace mezi DS produkty, nástroje pro podporu customizace a migrace dat, konfigurační nástroje a konzistentní uživatelské rozhraní pro všechny funkce. Tyto jmenované faktory mohou výrazně snížit náklady na životní cyklus výrobku.

SOA poskytuje mocný základ pro integraci s dalšími V6 iniciativami v oblasti IT a umožňuje společnosti Dassault Systemes vytvářet snadno aktualizovatelné a udržovatelné produkty.

Ve V6 může administrátor aktualizovat všechny datové modely, schéma společné databáze a uživatelské rozhraní na pozadí běhu PLM řešení. To významně snižuje náklady na údržbu a minimalizuje narušení práce, neboť V6 prostředí může nerušeně pokračovat ve své činnosti v průběhu těchto aktualizací. A to i v případě aktualizace nebo změny podnikových procesů. To přináší další významný dopad na celkové náklady V6 implementací při zachování kontinuity vývoje obchodních procesů organizace bez nutnosti přerušení výroby.

Ukládání a správa dat v jednotné databázi

Dassault Systemes V6 poskytuje konzistentní ukládání a správu dat v jednotném a jediném logickém úložišti, databázi, což se jeví jednodušší a flexibilnější než v množství různých úložišť. Databázové řešení rovněž umožňuje snadnější nasazení distribuovaného řešení, které poskytuje rychlejší přístup k datům než v případě řešení založeného na ukládání souborů. Rovněž všechny tyto faktory přispívají ke snižování celkových nákladů na vlastnictví celého řešení. Stejně tak schopnost velmi úzké spolupráce s partnery ve sdíleném V6 prostředí znamená, že údaje, které podporují např. nabídku dodavatele pro nový návrh výrobku, jsou ukládány v úplné podobě na jednom místě a jsou tak snadno dostupné v reálném čase. To se obdobným způsobem týká i komunikace s budoucími zákazníky nad zabezpečenými daty 3D digitální definice budoucího výrobku. Dostupnost této „jedné verze pravdy“ poskytované V6 platformou může pak být tím rozhodujícím faktorem např. při získávání atraktivních zakázek.

Předchozí architektury PLM systémů nedostatečně reagovaly na potřebu integrace dat a rychlou odezvu při jejich globálním sdílení. Architektura používaná v aplikacích Dassault Systemes V6 platformy umožňuje sdružování a distribuci dat, a poskytuje tedy přístup ke všem datům prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní. Například zákazník může, a to v reálném čase a bez zbytečné replikace dat, přistupovat a v jediném pohledu si i názorně vizualizovat kusovník složený s položek, které jsou uloženy a spravovány v různých systémech, nejen ve V6, ale např. i v SAP, Siemens, PTC a dalších systémech v organizaci zastoupených. A to opět přináší významné výhody z hlediska času stráveného shromažďováním a sdílením informací. Datová distribuce umožňuje umístit vybraná data v blízkosti uživatele tak, že velké soubory nemusí být přepravovány po WAN. Tyto schopnosti urychlují globální spolupráci a zajišťují mj. bezpečnost spolupráce např. s dodavateli. Konzistentní uživatelské rozhraní pak poskytuje uživatelům jednotný vzhled aplikací a chování celé ENOVIA V6, zjednodušení jednotlivých pracovních úkolů v rámci možností a snížení nákladů na školení a rekvalifikaci.

Dobrá zpráva pro konstruktéry

CATIA V6 je vystavěna na stejné platformě jako ENOVIA V6 a poskytuje jim přímý přístup k datům návrhu. ENOVIA poskytuje jednotné konzistentní úložiště a prostředí pro ukládání výrobkových dat, z něhož pak mohou všichni k výrobku příslušné údaje data čerpat, a to bez nutnosti blokování CATIA licencí. Naopak uživatelé CATIA mohou přistupovat a číst požadavky a specifikace výrobku, jakož i další výrobková data, aniž by byli nuceni spouštět jejich nativní aplikace. Uživatelé tedy nemusí opouštět nebo přerušovat svoji činnost nebo rozpracovaný úkol a tím se bezprostředně zvyšuje jejich produktivita práce. To platí stejnou mírou také pro DELMIA a SIMULIA uživatele, protože ENOVIA V6 je páteří správy dat všech výrobků, procesů, zdrojů a simulací, umožňující globální multi-disciplinární spolupráci.

Z hlediska kontinuity přechodu V6 CATIA V6 zajišťuje plnou asociativitu s CATIA V5 daty. To umožňuje uživatelům, aby pokračovali nebo lépe řečeno navázali na návrh vytvořený ve V5 i při startu projektu již ve V6. Tím dochází k maximalizaci stávajících investic, na V6 lze přecházet pro organizaci v optimálním okamžiku, bez nutnosti nákladné migrace dat.

Shrnutí a závěry

Architektura současné DS PLM V6 platformy umožňuje jejím uživatelům zlepšovat jejich celkovou schopnost řídit a obsluhovat životně důležité informace o definici výrobku napříč všemi důležitými etapami jeho životního cyklu. Platforma V6 rovněž podporuje rozšiřování kapacit PLM systému a snadnější využívání informací o výrobku nejen v rámci celé organizace, ale i mezi jejími partnery. Dassault Systemes V6 PLM řešení má vysoký potenciál mít významný vliv na obchodní hodnoty organizace, která ho přijme do svých procesů při vývoji a realizaci výrobku. Přímé zpětné vazby od jeho uživatelů potvrzují, že s DS V6 řešením jsou schopni snížit celkové náklady na vlastnictví systému díky klíčovým funkcím, jako jsou např. konzistentní ukládání a správa, podpora globální spolupráce, průmyslové akcelerátory, efektivní správa systému, atd.

Autor pracuje ve společnosti Technodat.