E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zvýšení efektivity vývoje výrobků ve společnosti Promens díky nasazení 3DEXPERIENCE platformy Technodatem

Autor článku: Technodat   

Techodat RPC Promens-1942Spo­leč­nost Pro­mens Zlín byla za­lo­že­na v roce 1991, dnes za­měst­ná­vá okolo 350 za­měst­nan­ců a má roční tržby okolo 1 mi­li­ar­dy korun. Vy­ví­jí a vy­rá­bí vel­ko­ploš­né plas­to­vé díly a se­sta­vy tech­no­lo­gií va­ku­o­vé­ho tva­ro­vá­ní, re­ak­tiv­ní­ho vstři­ko­vá­ní po­ly­u­re­ta­nů, DCPD a ná­vaz­ných tech­no­lo­gií jako CNC a ro­bo­tic­ké­ho ořezu, la­ko­vá­ní a mon­tá­ží. Je cer­ti­fi­ko­va­ným vý­vo­jo­vým do­da­va­te­lem zá­kaz­ní­ků jako je Škoda Auto, VW, MAN, Volvo Car, Volvo CE, Iveco, CNHi a dal­ších. Spo­leč­nost Pro­mens za­há­ji­la spo­lu­prá­ce se spo­leč­nos­tí Tech­no­dat v roce 2008, kdy za­ča­la po­u­ží­vat PLM sys­tém ENO­VIA Smar­Te­am pro sprá­vu CAD dat.

Výzva

Ma­nage­ment byl v po­sled­ních le­tech po­sta­ven před ně­ko­lik dů­le­ži­tých úkolů:

 • Zís­kat cer­ti­fi­ka­ci IATF
 • Pro­jít úspěš­ně zá­kaz­nic­ký­mi au­di­ty Volvo, MAN, Volkswagen
 • Zvý­šit počet no­vých pro­jek­tů
 • Transpa­rent­ní a efek­tiv­ní ří­ze­ní za­ká­zek, do­ku­men­tů, dat, in­ter­ní i ex­ter­ní ko­mu­ni­ka­ce

Byla iden­ti­fi­ko­vá­na tato zá­sad­ní ri­zi­ka:

 • Ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní síly na trhu
 • Velké množ­ství ne­kom­pa­ti­bil­ních soft­wa­ro­vých ná­stro­jů
 • Ex­po­nen­ci­ál­ně ros­tou­cí množ­ství dat a tím vzni­ka­jí­cí pro­sto­je při ori­en­ta­ci v nich

Roz­hod­nu­tí

Na zá­kla­dě ana­lý­zy bylo roz­hod­nu­to o ra­di­kál­ní změně fi­lo­so­fie práce s daty, pro­ce­sy a in­ter­ní ko­mu­ni­ka­ce - o cen­t­ra­li­za­ci dat a pro­ce­sů do PLM plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE. Zdro­jem všech in­for­ma­cí se stal 3D model pro­duk­tu.
Ře­še­ní Tech­no­dat Ex­pe­ri­en­ce umož­ni­lo za­vést 3DE­X­PE­RI­EN­CE plat­for­mu snad­ně­ji, bez rizik a eko­no­mic­ky vý­hod­ně­ji. Je tvo­ře­no stan­dar­di­zo­va­ný­mi cus­to­mi­za­ce­mi a ově­ře­ný­mi me­to­dic­ký­mi po­stu­py, které vy­chá­zí ze zku­še­nos­tí vý­znam­ných prů­mys­lo­vých pod­ni­ků.

Celé ře­še­ní bylo na­vr­že­no a im­ple­men­to­vá­no v sou­la­du s ISO TS a IATF cer­ti­fi­ka­cí. Umož­ni­lo op­ti­ma­li­za­ci řady pro­ce­sů:

 • Stan­dar­di­za­ce struk­tu­ry za­káz­ky
 • Ge­ne­ro­vá­ní in­for­ma­cí ze 3D
 • Ne­mo­de­lo­va­né po­lož­ky do EBOM
 • Ná­vrhy ša­b­lon pro­ce­sů
 • Ša­b­lo­ny pro­jek­tů dle normy IATF (fáze a brány pro­ce­sů)
 • Ma­na­žer­ské a uži­va­tel­ské pře­hle­dy pro­jek­tů (da­shbo­ar­ding)

3DE­X­PE­RI­EN­CE Plat­for­ma umož­ni­la zvý­še­ní efek­ti­vi­ty vý­vo­je vý­rob­ků ve firmě Pro­mens.
Díky těmto změ­nám se dnes daří zvlá­dat 4× více za­ká­zek se stej­ným po­čtem pra­cov­ní­ků v kon­strukč­ním od­dě­le­ní.

Další informace najdete na www.technodat.cz/promens.

Podívejte se, jak se dnes daří zvládat 4x více zakázek se stejným počtem pracovníků v konstrukčním oddělení: