Google překladač: English Deutsch

Automatizované projektování silnic a dálnic v BIM pomocí RoadPAC a ZWCAD.

Autor článku: Jiří Tomíček   

Tags: BIM | RoadPAC | ZWCAD

RoadPAC ve spo­lu­prá­ci se ZWCAD umož­ňu­je auto­ma­ti­zo­va­né pro­jek­to­vá­ní sil­nic a dál­nic meto­dou BIM. Umož­ňu­je pro­jek­tan­tům velmi rych­le namo­de­lo­vat silniční trasu, silniční těle­so, včetně bilan­ce zem­ních prací a výpoč­tu vyty­čo­va­cích prvků.

Kromě výpočtů je možné vytvářet také grafické přílohy typu osa, podélný profil, příčné řezy, úplná situace, perspektivy a hmotnice. Tyto grafické přílohy můžete vykreslit přímo na obrazovku, nebo v grafickém prostředí (ZWCAD/AutoCAD), případně lze grafické přílohy exportovat do formátu DXF.

RoadPAC má kromě silničních programů i programy na návrh kanalizace KanVOD, komplexní návrh Elektro pro liniové stavby a také další podpůrné programy, které vytvářejí uživatelské pohodlí při práci. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat silniční trasy s velkou efektivností, v krátkém čase a s minimálními náklady.

Váš projekt můžete navíc kdykoli uložit jako dokumentaci v BIM, včetně všech grafických i negrafických informací do souboru IFC.

Pokud navíc potřebujete vaše data ukládat do společného datového uložiště CDE. Je RoadPAC připraven na spolupráci s programem CADDS od firmy KUBITA.

Základní vlastnosti systému RoadPAC:

 • Snadná volba činností systému.
 • Dialogové zadávání a oprava vstupních dat.
 • Rychlé vytváření variantních řešení. Interaktivita tam, kde je to účelné.
 • Grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce počítače.
 • Napojení na kapacitní digitální model terénu DMT, který je integrován přímo do systému.
 • Snadná transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí, ZWCAD/AutoCAD s možností dalšího zpracování nadstavbovou aplikací RoadCAD.
 • Výstupy pro BIM ve formátu IFC včetně zápisu negrafických informací.
 • Neustálý vývoj reagující na aktuální požadavky trhu a uživatelů.

Základní vlastnosti systému KanVOD:

 • Snadná volba činností systému.
 • Dialogové zadávání vstupních dat a jejich okamžitá formální a grafická kontrola s jistou úrovní interaktivity.
 • Rychlé vytváření variantních řešení.
 • Napojení na vícevrstvý digitální model terénu (DMT). Práce s až třemi povrchy najednou (rostlý, upravená a další povrch, pláň).
 • Výpočet kubatur zemních prací.
 • Obsahuje katalogy různých výrobců stavebních dílců a uložení potrubí.
 • Návrh polohy a připojení vpustí, kubatur zemních prací, vpustí a jejich přípojek.
 • Tiskové sestavy a výkresy dle ČSN 01 3463.
 • Výpočty návrhového průtočného množství a hydrotechnické výpočty.
 • Výstupy pro BIM ve formátu IFC včetně zápisu negrafických informací.
 • Doplňování systému dalšími programy.


Mohlo by vás zajímat: