Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Společnost AMT představila svůj systém digitální výroby

Neděle, 01 Prosinec 2019 23:25

AssemblyDMS-1948Firma Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gies (AMT) při­chá­zí s novým sys­té­mem di­gi­tál­ní vý­ro­by, Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Sys­tem (DMS), ur­če­ným pro kom­plex­ní a au­to­ma­ti­zo­va­né ná­sled­né zpra­co­vá­ní po 3D tisku. Kon­cem roku 2018 AMT při­šla se sys­té­mem Po­st­Pro­3D, který do­ká­zal sou­čás­ti do­kon­čit a vy­hla­dit podle po­tře­by a pro oka­mži­té kon­co­vé vy­u­ži­tí. Pořád však bylo nutné ma­nu­ál­ně 3D tiš­tě­né díly vy­n­dat, očis­tit od pra­chu nebo od­stra­nit prys­ky­ři­ci a te­pr­ve pak mohlo pro­běh­nout ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Sys­tém DMS má tuto me­ze­ru od­st­raňovat.

Ob­sa­hu­je pří­sluš­né fluid­ní lůžko a mož­nost au­to­ma­tic­ké­ho tří­dě­ní pro vy­n­dá­ní sou­čás­ti z 3D tis­kár­ny. Pro zba­ve­ní práš­ku a od­stra­ně­ní ma­te­ri­á­lu z 3D vy­tiš­tě­né kom­po­nen­ty je v na­sta­ve­ní DMS in­te­gro­ván stroj Po­st­Pro­3D­DP. Sou­čás­tí sys­té­mu také jsou pro­duk­ty Po­st­Pro­3D, Po­st­Pro­3D­Co­lor a Po­st­Pro­3D­Mi­ni po au­to­ma­tic­ké vy­hla­ze­ní a obar­ve­ní vy­tiš­tě­ných dílů. A ko­neč­ně na­bí­zí DMT sys­tém plně au­to­ma­ti­zo­va­nou kon­t­ro­lu kva­li­ty po­mo­cí me­t­ro­lo­gic­ké funk­ce Po­st­Pro­3D­Met se stro­jo­vým uče­ním.