Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Akeneo Product Assistant od AMC pro Autodesk Vault 2020

Neděle, 01 Prosinec 2019 23:52

Tags: Akeneo | AMC | Autodesk | Product Assistant | Vault 2020

Akeneo Product Assistant-1948Spo­leč­nost AMC Bridge ozná­mi­la Ake­neo Pro­duct As­sistant pro Au­to­de­sk Vault 2020, pro­po­ju­jí­cí Au­to­de­sk Vault Pro­fes­si­o­nal 2020 s Ake­neo Com­mu­ni­ty Edi­ti­on. Tato ukáz­ko­vá tech­no­lo­gie má po­mo­ci uži­va­te­lům Au­to­de­sk Vaul­tu při vy­tvá­ře­ní, ak­tu­a­li­za­ci a edi­ta­ci pro­duk­to­vých in­for­ma­cí v sys­té­mu pro sprá­vu pro­duk­to­vých in­for­ma­cí Ake­neo PIM s vy­u­ži­tím vlast­nos­tí z Au­to­de­sk Vaul­tu jako atri­bu­tů. Tento pro­duk­to­vý asi­s­tent dále umožňuje spo­je­ní se ser­ve­rem Ake­neo, mož­nost vy­brat sou­bo­ry z Vault Cli­en­tu pro tvor­bu pro­duk­tů, ma­po­vat kon­fi­gu­ra­ci mezi vlast­nost­mi Vaul­tu a atri­bu­ty Ake­neo, na­bíd­nout uži­va­te­li vý­sled­ky zpra­co­vá­ní sou­bo­rů, na­sta­vit ob­rá­zek pro­duk­tu z ná­hle­du nebo zmen­še­ni­ny ve Vaul­tu, spra­vo­vat sou­bo­ry s re­verz­ní syn­chro­ni­za­cí nebo ex­por­to­vat celou slož­ku z Au­to­de­sk Vaul­tu do Ake­nea.

Více informací na apps.autodesk.com nebo na www.amcbridge.com.


Mohlo by vás zajímat: