Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

„Akustický“ software Renishaw InfiniAM Sonic

Pátek, 13 Prosinec 2019 17:06

Tags: 3D tisk | InfiniAM | Monitoring | Renishaw | Sonic | „Akustický“ software

Renishaw InfiniAM Sonic-1950Spo­leč­nost Re­ni­shaw při­chá­zí se soft­warem In­fi­ni­AM Sonic pro mo­ni­to­ro­vá­ní akus­tic­kých pro­ce­sů u 3D tisku kovů, který do­vo­lu­je zjis­tit a na­hrát zvu­ko­vé jevy ve sta­veb­ních ko­mo­rách během adi­tiv­ní vý­ro­by. Podle firmy tak ope­rá­to­ři zjis­tí uži­teč­né in­for­ma­ce o kva­li­tě tisku či pří­pad­ných de­fek­tech. V pří­pa­dě po­tře­by tak lze tisk za­sta­vit a ušet­řit ma­te­ri­ál i čas. Soft­ware In­fi­ni­AM Sonic je na­in­sta­lo­ván v tis­kár­ně RenAM 500Q a za­hr­nu­je čtyři vy­so­ko­frekvenč­ní akus­tic­ké ener­ge­tic­ké sen­zo­ry, jež do­ve­dou zjis­tit vib­ra­ce z růz­ných míst tis­ko­vé ko­mo­ry a tyto zvu­ko­vé vlny ana­ly­zo­vat.

Každý sen­zor je na­sta­ven v jiné po­zi­ci, a tak se zvuky na­hrá­va­jí při růz­ných rych­los­tech. Soft­ware vy­mě­ří po­lo­hu šumu na tis­ko­vé desce a za­zna­me­ná ve­li­kost šumu. Tyto in­for­ma­ce je potom možné zkom­bi­no­vat s dal­ší­mi údaji ze sen­zo­rů plat­fo­rem In­fi­ni­AM Cen­t­ral a Spectral, mo­ni­to­ru­jí­cí­mi pří­kon ener­gie a emise z ta­ve­ni­ny.
Více informací na www.renishaw.com/additive.


Mohlo by vás zajímat: