Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge aktualizuje CADtoEarth pro Autodesk Revit

Čtvrtek, 19 Prosinec 2019 13:25

Tags: Aktualizace | AMC Bridge | Autodesk | CADtoEarth | Revit

CADtoEarth-1951Spo­leč­nost AMC Bridge vy­da­la vy­lep­še­nou in­ter­ne­to­vou verzi CAD­to­Earth ur­če­nou pro Au­to­de­sk Revit. Nová in­ter­ne­to­vá část CAD­to­Earth je za­lo­že­na na nej­no­věj­ší verzi Ce­si­um a na­bí­zí uži­va­te­lům nový a od zá­kla­dů pře­psa­ný de­sign. Tech­no­lo­gie je in­te­gro­vá­na s Au­to­de­sk For­ge a Go­o­gle Drive a na­bí­zí více mož­nost pro in­di­vi­du­ál­ní kon­t­ro­lu nad vi­di­tel­nos­tí uplo­a­do­va­ných dat. Ak­tu­a­li­zo­va­ný pro­gram CAD­to­Earth pro Au­to­de­sk Revit je již in­te­gro­ván v nové in­ter­ne­to­vé verzi CAD­to­Earth a do­vo­lu­je uži­va­te­lům im­por­to­vat data z před­cho­zích verzí CAD­to­Earth.

Zde se na­chá­zí krát­ké video ak­tu­a­li­zo­va­né­ho CAD­to­Earth pro Au­to­de­sk Revit v akci.


Mohlo by vás zajímat: