Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fillamentum vydává nové materiály včetně Flexfill TPE

Čtvrtek, 19 Prosinec 2019 13:57

Tags: 3D tisk | 90A | 96A | CPE | Fillamentum Industrial | Flexfill TPE | Materiály

Flexfill TPE 90 A  sky blue light grey signal red-1951Fil­la­men­tum In­dustrial je český vý­rob­ce ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk. Nově na­bí­zí fle­xi­bil­ní Flex­fill TPE, uh­lí­ko­vým vlák­nem po­sí­le­ný CPE, uh­lí­ko­vý­mi a ara­mi­do­vý­mi vlák­ny ze­sí­le­ný nylon a PP. Filla­men­tum Flex­fill TPE 90A je fle­xi­bil­ní ma­te­ri­ál, odol­ný proti pře­tr­že­ní a oděru, che­mic­ky odol­ný vůči vodě, ky­se­li­nám, zá­sa­dám a al­ko­ho­lům. Jed­nou z hlav­ních vý­hod to­ho­to ma­te­ri­á­lu je cer­ti­fi­ka­ce pro vy­u­ži­tí u před­mě­tů, kde se před­po­klá­dá kon­takt s po­tra­vi­na­mi a po­kož­kou. Flex­fill TPE 96A je po­lofle­xi­bil­ní ma­te­ri­ál, rov­něž odol­ný vůči pře­tr­že­ní a oděru, matný, s hlad­kým po­vr­chem a dobrou při­lna­vos­tí vrs­tev.

Oba ma­te­ri­á­ly pak na­bí­ze­jí níz­kou vlh­kost a ab­sorp­ci vody, omy­va­tel­nost a odol­nost vůči ne­čis­to­tám, a také tis­ko­vou tep­lo­tu mezi 225 a 245 °C, s tep­lo­tou lůžka 50–60 °C a rych­los­tí tisku 15–25 mm/s. Oba jsou rov­něž recyklo­va­tel­né a ne­to­xic­ké. Vznik­ly ve spo­lu­prá­ci s ně­mec­kou spo­leč­nos­tí Re­si­tech Ger­ma­ny, dce­ři­nou spo­leč­nos­tí Westla­ke Glo­bal Com­pounds. Další nové zmí­ně­né ma­te­ri­á­ly – CPE, nylon a PP – budou před­sta­ve­ny v nej­bliž­ších týd­nech.


Mohlo by vás zajímat: