Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vznik závodního kola pro OH 2020 s podporou Renishaw

Pátek, 03 Leden 2020 14:41

Tags: 3D tisk | Hope Technology | Lotus Engineering | OH 2020 | Renishaw | Závodní kola

Side Zdroj HopeLotus British Cycling-2001Vý­rob­ce ko­vo­vých 3D tis­ká­ren Re­nishaw po­mohl spo­leč­nos­ti Lotus En­gi­nee­ring, po­ra­den­ské di­vi­zi brit­ské au­to­mo­bil­ky Lotus, a vý­rob­ci jízd­ních kol spo­leč­nos­ti Hope Tech­no­lo­gy zkon­stru­o­vat pod ná­zvem HB.T. nové kolo pro cyk­lis­tic­ký tým Velké Bri­tá­nie. Od­leh­če­né díly z 3D tis­kár­ny RenAM 500M a ino­va­tiv­ní de­sign při­spě­jí k lep­ší­mu vý­ko­nu během zá­vo­du. Z hle­dis­ka zna­los­tí a do­ved­nos­tí in­že­ný­rů jsou zú­čast­ně­ní do­slo­va týmem snů – Hope Tech­no­lo­gy při­spě­lo svými kva­lit­ní­mi vý­rob­ní­mi stan­dar­dy a Lotus En­gi­nee­ring je pro­slu­lý díky leh­ké­mu de­sig­nu a vy­ni­ka­jí­cí ae­ro­dy­na­mic­ké účin­nos­ti. A od­bor­ní­ci na 3D tisk z Re­nishaw za­jis­ti­li, že Lotus a Hope měly pří­stup k těm nej­mo­der­něj­ším a nej­rych­lej­ším vý­rob­ním pro­ce­sům.

Ino­va­tiv­ní de­sign kola je možný díky 3D tisku z ko­vo­vé­ho práš­ku

Kon­struk­ce kola vy­ni­ká množ­stvím ori­gi­nál­ních prvků, jako jsou na­pří­klad širší sedla a je­di­neč­ná ří­dít­ka. Ve spo­lu­prá­ci s Re­nishaw vy­tisk­li kon­struk­té­ři nej­pr­ve pro fázi ná­vr­hu plas­to­vé pro­to­ty­py dílů. Až po ur­če­ní de­fi­ni­tiv­ní­ho tvaru tým při­stou­pil k 3D tisku ko­vo­vých sou­čás­tek s vy­u­ži­tím tis­kár­ny Re­nishaw RenAM 500M a její tech­no­lo­gie spé­ká­ní ko­vo­vé­ho práš­ku la­se­rem. Ná­sled­né tes­to­vá­ní ve vě­tr­ném tu­ne­lu pak pro­vě­ři­lo ma­xi­mál­ní výkon kola s mi­ni­mál­ní hmot­nos­tí.
Fi­nál­ní verze kola byla vy­ro­be­na z uh­lí­ko­vých vlá­ken. Spo­leč­nost Re­nishaw kvůli tomu vy­tisk­la ná­stro­je pro vy­tvo­ře­ní dílů z uh­lí­ko­vých vlá­ken, což bylo rych­lej­ší než je­jich tra­dič­ní vý­ro­ba. Zrych­le­ní vý­rob­ní­ho pro­ce­su umož­ni­lo pro­vést další zkouš­ky ae­ro­dy­na­mi­ky ve vě­tr­ném tu­ne­lu již s fi­nál­ním mo­de­lem kola z uh­lí­ko­vých vlá­ken.
Hope Tech­no­lo­gy, která má roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s na­vr­ho­vá­ním, vý­ro­bou a tes­to­vá­ním ino­va­tiv­ních sou­čás­tek kol, pro kolo HB.T vy­tvo­ři­la jeho rám. Lotus En­gi­nee­ring s po­mo­cí Hope Tech­no­lo­gy zkon­stru­o­val před­ní vi­d­li­ci a ří­dít­ka. Vý­sled­kem je ino­va­tiv­ní kolo pro drá­ho­vou cyk­lis­ti­ku, s jehož při­spě­ním chce cyk­lis­tic­ký tým Velké Bri­tá­nie v létě 2020 do­sáh­nout úspě­chu v Tokiu. Kolo již ab­sol­vo­va­lo svou sou­těž­ní pre­mi­é­ru v Bě­lo­rus­ku na ve­lodro­mu Minsk-Arena na za­čát­ku lis­to­pa­du. Mezi 8. a 10. lis­to­pa­dem pak mohli brit­ští fa­nouš­ci nové kolo spat­řit na ve­lodro­mu v Glas­gow.

Lotus-forks-and-handlebars

Fo­to­gra­fie z tes­to­vá­ní no­vé­ho drá­ho­vé­ho kola Ho­pe­Lo­tus na cyk­lis­tic­kém ve­lodro­mu v Man­ches­te­ru.
Zdroj Hope/Lotus British Cycling


Mohlo by vás zajímat: