Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Optimalizace 3D tisku tablet Ibuprofenu pomocí DLP

Úterý, 07 Leden 2020 08:17

Tags: 3D tisk | ANN | DOE | Farmacie | Tabletky

ibuprfen-two-6-2002Srbští vý­zkum­ní­ci zkou­ma­jí de­tail­ní vy­u­ži­tí 3D tisku léků, zkou­še­jí op­ti­ma­li­za­ci vyš­ší ka­pa­ci­ty je­jich tisku a také cel­ko­vou tisk­nu­tel­nost, a to po­mo­cí tech­ni­ky De­sign of ex­pe­ri­ments (DoE, návrh ex­pe­ri­men­tů) a umě­lých neu­­ro­no­vých sítí (ANNs – ar­ti­fi­cial neu­­ral ne­twork). Pro tisk pi­lu­lek k orál­ní­mu po­dá­vá­ní byla po­u­ži­ta DLP 3D tis­kár­na Wa­nhao Du­pli­ca­tor 7, se ša­b­lo­nou na­vr­že­nou v apli­ka­ci Au­to­de­sk Fusi­on 360. Ta­b­le­ty měly tloušť­ku vrst­vy 100 µm a byly vy­ro­be­ny za ma­xi­mál­ně 800 s.

Všech­ny měly hlad­ký po­vrch a stálý tvar. V pří­pa­dě neu­ro­no­vé sítě 1 vědci zjis­ti­li, že zvý­še­ním vrs­tev ná­sled­ně sní­ži­li „ko­efi­ci­ent de­ter­mi­na­ce“, což na­ko­nec ved­lo k síti se třemi vstup­ní­mi a pěti vý­stup­ní­mi jed­not­ka­mi a osmi skry­tý­mi jed­not­ka­mi v jedné skry­té vrst­vě. Neu­ro­no­vá síť 2 byla op­ti­ma­li­zo­vá­na pěti skry­tý­mi vrst­va­mi, s jed­not­ka­mi 5, 5, 6, 5. Sou­bor dat se­stá­val z pod­mno­žin zkou­šek (90 % vzor­ků) a va­li­da­ce (10 % vzor­ků). Podle pre­dik­ce se za 4 ho­di­ny dá vy­tisk­nout 41,96 % do de­tai­lů od­la­dě­ných léků, za 6 hodin 63,34 % a za 8 ho­din od 70 do 80 pro­cent.
Celá studie v angličtině a formátu pdf je k dispozici ke stažení na www.mdpi.com.


Mohlo by vás zajímat: