Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V Dánsku bude největší centrum pro koboty na světě

Středa, 05 Únor 2020 15:08

Tags: cobot hub | Dánsko | Koboty | NiR | Odense | Robotika | Teradyne | Universal Robots

Cobot Hub-Odense-2006Spo­leč­nos­tem Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Uni­ver­sal Ro­bots (UR) se v Ode­n­se díky fi­nanč­ní pod­po­ře je­jich spo­leč­né ame­ric­ké ma­teř­ské spo­leč­nos­ti Te­ra­dy­ne po­da­ři­lo zís­kat 50 000 m2 sta­veb­ní plo­chy, kde bude in­ves­to­vá­no 36 mi­li­o­nů do­la­rů do vý­stav­by nej­vět­ší­ho cen­t­ra ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky na světě. Ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty – tzv. ko­bo­ty – jsou nyní nej­rych­le­ji ros­tou­cím seg­men­tem prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce. Ko­bo­ty jsou typem uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých ro­bo­tů, které mohou úzce spo­lu­pra­co­vat s lidmi, aniž by bylo třeba bez­peč­nost­ní ochra­ny, což zlep­šu­je pra­cov­ní pro­stře­dí i pro­duk­ti­vi­tu.

Vznik no­vé­ho „cobot hubu“ ko­re­spon­du­je s po­slá­ním spo­leč­nos­ti Te­ra­dy­ne, která chce i na­dá­le po­si­lo­vat ve­dou­cí po­zi­ce svých dce­ři­ných spo­leč­nos­tí Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots a Uni­ver­sal Ro­bots na ce­lo­svě­to­vém trhu. Spo­leč­nost Te­ra­dy­ne ne­in­ves­to­va­la do vý­vo­je ro­bo­tů v Dán­sku po­pr­vé. Do těch­to rych­le ros­tou­cích mla­dých dán­ských ro­bo­tic­kých spo­leč­nos­tí dala již více než půl mi­li­ar­dy do­la­rů.

Oče­ká­vá se ná­růst no­vých pra­cov­ních míst

Sta­veb­ní plo­cha se na­chá­zí v prů­mys­lo­vé čtvr­ti Ode­n­se, v blíz­kos­ti sou­čas­né­ho sídla Uni­ver­sal Ro­bots, které se také stane sou­čás­tí no­vé­ho cen­t­ra pro ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty. Obě spo­leč­nos­ti budou po­kra­čo­vat jako sa­mo­stat­né sub­jek­ty s cílem vy­tvo­řit atrak­tiv­ní pro­stře­dí, které po­mů­že při­lá­kat nové za­měst­nan­ce a pod­po­řit tak po­kra­ču­jí­cí růst, který je oče­ká­ván i v ná­sle­du­jí­cích le­tech.

Dán­ský ro­bo­tic­ký klastr na vze­stu­pu

Dán­ský ro­bo­tic­ký prů­my­sl je v sou­čas­né době na vze­stu­pu; prů­zkum ob­chod­ní aso­ci­a­ce Ode­n­se Ro­bo­tics z roku 2019 uka­zu­je, že v dán­ských ro­bo­tic­kých spo­leč­nos­tech nyní pra­cu­je 8500 lidí, z toho 3900 v ob­las­ti tře­tí­ho nej­vět­ší­ho dán­ské­ho města Ode­n­se. Pokud bude od­vět­ví po­stu­po­vat podle prognóz růstu, bude dán­ský ro­bo­tic­ký prů­my­sl podle stu­die dán­ské ana­ly­tic­ké spo­leč­nos­ti Dam­vad v roce 2025 za­měst­ná­vat 25 000 za­měst­nan­ců.

Roste nejen počet za­měst­nan­ců. Cel­ko­vé pří­jmy dán­ských ro­bo­tic­kých spo­leč­nos­tí v roce 2018 vzrost­ly o 18 pro­cent a do­sáh­ly 995 mi­li­o­nů do­la­rů. Vývoz vzros­tl o 26 pro­cent. Tato čísla jsou zvláš­tě vý­znam­ná proto, že před 15 lety Dán­sko v pod­sta­tě žádný ro­bo­tic­ký prů­my­sl ne­mě­lo.


Mohlo by vás zajímat: