Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář: 4 způsoby 3D tisku měnící automobilový průmysl

Čtvrtek, 06 Únor 2020 12:42

Tags: 3D tisk | Automobilový průmysl | Formlabs | Inovace | Webinar

4 ways changing auto-2006Už více let je 3D tisk dů­le­ži­tou sou­čás­tí pro­ce­su vý­vo­je au­to­mo­bi­lů. Nové odol­né ma­te­ri­á­ly roz­ší­ři­ly pří­le­ži­tos­ti k další pro­duk­ci vy­so­ce přes­ných a funkč­ních 3D tisků. Nyní za­čí­ná­me vidět, že 3D tisk hraje dů­le­ži­tou roli v ří­ze­ní ino­va­cí na­příč růz­ný­mi aspek­ty au­to­mo­bi­lo­vé vý­ro­by. Webi­nář, o který se po­sta­ra­la spo­leč­nost For­mlabs – vý­rob­ce 3D SLA a SLS tis­ká­ren, ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk a po­sky­to­va­tel slu­žeb v adi­tiv­ní vý­ro­bě – v tomto webi­ná­ři na vy­žá­dá­ní dis­ku­tu­je o čtyřech klí­čo­vých způ­so­bech, jak 3D tisk pod­po­ru­je ino­va­ce v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, od ná­vr­hu po vý­ro­bu a dále.

Co uvi­dí­te:

  • Jak Volkswagen po­u­ží­val 3D tisk a gal­va­nic­ké po­ko­vo­vá­ní k vy­tvo­ře­ní ko­vo­vých au­to­mo­bi­lo­vých po­k­lic.
  • Jak au­to­sa­lon Rin­gbro­thers po­u­žil 3D tisk ke zvý­še­ní kva­li­ty a kre­a­ti­vi­ty své práce.
  • Jak a kde vý­rob­ce au­to­mo­bi­lů po­u­žil svůj 3D stol­ní tisk, aby ušet­řil 150 000 do­la­rů.

Před­ná­še­jí Jon Bru­ner, ře­di­tel Di­gi­tal Fac­to­ry a Faris She­i­kh, spe­ci­a­lis­ta na 3D tisk.
Chce­te-li se do­zvě­dět více, vyplňte registrační for­mu­lář na této stránce. Bu­de­te také při­hlá­še­ní k dal­ším od­po­ví­da­jí­cím mar­ke­tingo­vým ko­mu­ni­ka­cím.


Mohlo by vás zajímat: