Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bionické ruce na konferenci INSPO

Pátek, 07 Únor 2020 12:34

Tags: Bionika | BMI sdružení | INSPO | Konference | Kongresové centrum Praha | Myoruce | Protetika

Myoproteza-2006Bi­o­nic­ké my­o­pro­té­zy rukou jsou ukáz­kou po­kro­ku, který udě­la­ly za po­sled­ních dva­cet let tech­no­lo­gie pro lidi se zdra­vot­ním po­sti­že­ním. Dneš­ní pro­té­zy, které fun­gu­jí na prin­ci­pu sní­má­ní sva­lo­vých vzor­ců, umožňují uži­va­te­lům ope­ro­vat s křeh­ký­mi před­mě­ty či pro­vá­dět úkony slo­ži­té na ko­o­pe­ra­ci růz­ných částí těla – ať už jde o hru na hu­deb­ní ná­stro­je, za­va­zo­vá­ní tka­ni­ček, nebo třeba pití ze skle­nič­ky. Na 20. roč­ní­ku kon­fe­ren­ce INSPO se budou zá­jem­ci moci na­ži­vo se­zná­mit nejen s tak­­zva­nou my­o­ru­kou, ale rov­něž s jed­ním z je­jích uži­va­te­lů. INSPO 2020 o tech­no­lo­gi­ích pro osoby se spe­ci­fic­ký­mi po­tře­ba­mi se koná 28. břez­na v praž­ském Kon­gre­so­vém cen­t­ru.

Budou zde k vi­dě­ní i další pře­lo­mo­vé tech­no­lo­gie. Od za­ří­ze­ní pro ovlá­dá­ní po­čí­ta­če očima či přímo po­mo­cí mozko­vé ak­ti­vi­ty přes čtecí a na­vá­dě­cí po­můc­ky pro ne­vi­do­mé až po au­to­ma­tic­ké pře­pi­so­vá­ní řeči pro nesly­ší­cí.

Re­vo­luč­ní my­o­pro­té­zy dá­va­jí lidem nové mož­nos­ti

Mul­ti­ar­ti­ku­lár­ní my­o­pro­té­zy se od ji­ných pro­téz liší tím, že svým uži­va­te­lům umožňují vy­ko­ná­vat celou řadu čin­nos­tí. Pro­té­za totiž fun­gu­je na prin­ci­pu sní­má­ní my­o­po­ten­ci­á­lů, kte­rý­mi může uži­va­tel po­hy­bo­vat zá­pěs­tím či jed­not­li­vý­mi prsty. Zís­ká­vá tím mno­hem větší sa­mo­stat­nost a může se sám na­pří­klad ob­léct nebo si třeba otevřít lahev s pitím.
Díky sys­té­mu sní­má­ní sva­lo­vých vzor­ců umožňují my­o­ru­ce velmi přes­né po­hy­by, a navíc na­bí­ze­jí velké množ­ství úcho­pů. Každý z nich je vhod­ný pro jinou čin­nost a do­hro­ma­dy dá­va­jí lidem po am­pu­ta­ci či těm, kteří se na­ro­di­li bez zdra­vé ruky, mož­nost vy­ko­ná­vat na­pros­tou vět­ši­nu ma­nu­ál­ních čin­nos­tí – včet­ně třeba za­va­zo­vá­ní tka­ni­ček, há­ze­ní nebo ji­ných ak­ti­vit ná­roč­ných na ko­or­di­na­ci růz­ných částí těla.

Nové ti­sí­ci­le­tí, nové mož­nos­ti pro lidi se spe­ci­fic­ký­mi po­tře­ba­mi

His­to­rie pro­téz rukou sahá již před za­čá­tek na­še­ho le­to­poč­tu, ale to, co do­ká­žou dneš­ní bi­o­nic­ké pro­té­zy, pa­t­ři­lo do­ne­dáv­na je­di­ně do vě­dec­ko­fan­tas­tic­kých pří­bě­hů. Spo­leč­nost Ot­to­bock vznik­la před více než sto lety jako před­chůd­ce dneš­ních start-upů a vy­rá­bě­la hlav­ně pro­té­zy pro ra­ně­né z první svě­to­vé války. V roce 1965 za­ved­la na trh my­o­elek­tric­ké pro­té­zy hor­ních kon­če­tin fun­gu­jí­cí na prin­ci­pu sla­bých elek­tric­kých im­pul­zů, které lidem s pro­té­zou po­pr­vé umož­ni­ly za­chá­zet s křeh­ký­mi či na­o­pak těž­ký­mi před­mě­ty. Po roce 2000 pak spo­leč­nost při­šla se sys­té­mem růz­ných úcho­po­vých vzor­ců, díky kte­rým se pro­té­za stává sku­teč­ně uni­ver­zál­ní po­můc­kou.

Vedle bi­o­nic­kých my­o­pro­téz exis­tu­jí v sou­čas­nos­ti tři jiné druhy pro­téz hor­ních kon­če­tin, žádná z nich ale ne­na­hra­zu­je sku­teč­né vlast­nos­ti rukou. Kos­me­tic­ké pro­té­zy mají pouze vi­zu­ál­ní funk­ci, tak­zva­né ta­ho­vé pro­té­zy zase fun­gu­jí čistě me­cha­nic­ky a do­vo­lu­jí pouze ucho­po­vat jed­no­du­ché před­mě­ty. Spor­tov­ní pro­té­zy pak exis­tu­jí v roz­díl­ných va­ri­an­tách a plní roli po­moc­ní­ka při spor­tov­ních vý­ko­nech růz­né­ho druhu, od jízdy na kole až po po­si­lo­vá­ní. Te­pr­ve my­o­pro­té­zy ale dá­va­jí lidem mož­nost vy­ko­ná­vat kaž­do­den­ní ma­nu­ál­ní čin­nos­ti, se kte­rý­mi by jim jinak mu­se­li po­má­hat je­jich blíz­cí – a tím jim do­dá­va­jí také sa­mo­stat­nost a se­be­dů­vě­ru.

V po­sled­ních dva­ce­ti le­tech se tech­no­lo­gie pro lidi se zdra­vot­ním po­sti­že­ním vy­ví­je­jí rych­le­ji než kdy dříve. Díky ino­va­tiv­ním pří­stu­pům, jakým je na­pří­klad my­o­pro­te­ti­ka, se ně­kte­ré po­můc­ky do­stá­va­jí na úplně jinou úroveň, než jsme si na za­čát­ku sto­le­tí do­ved­li před­sta­vit. Ně­kte­ré tech­no­lo­gie jsme si pak před dva­ce­ti lety ne­do­ved­li před­sta­vit vůbec – třeba apli­ka­ce pro mo­bil­ní te­le­fo­ny, které jsou dnes pro lidi se spe­ci­fic­ký­mi po­tře­ba­mi ne­do­ce­ni­tel­ný­mi po­moc­ní­ky.

Konference INSPO – ukázky opravdu pomáhajících technologií

Na dva­cá­tý roč­ník kon­fe­ren­ce INSPO se lze za­re­gis­tro­vat do 15. února na www.inspo.cz/registrace za zvý­hod­ně­né ceny. Na­bíd­ne také po­hled na tech­no­lo­gie, které jsou ještě ve fázi vý­zku­mu – jako třeba ovlá­dá­ní po­čí­ta­če moz­kem, na kte­rém pra­cu­je tým ze Zá­pa­do­čes­ké uni­ver­zi­ty v Plzni. Kon­fe­ren­ce pak při­po­me­ne i to, že v ob­las­ti tech­no­lo­gií pro zpří­stup­ně­ní nás stále čeká řada výzev.


Mohlo by vás zajímat: