Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS 2020 si můžete vyzkoušet on-line zdarma

Pátek, 07 Únor 2020 14:16

Tags: 2020 | CAD | CAM | MBD | MySolidWorks | Premium | Simulation | SolidWorks | Visualize | Vyzkoušení

Solidworsk2020-2006Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru So­li­dworks na zkouš­ku – vý­ho­dou je, že není třeba in­sta­la­ce ani sta­ho­vá­ní. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­li­dworks nebo zva­žu­je­te-li si po­ří­dit ře­še­ní So­li­dworks jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní soft­ware, mů­že­te vy­zkou­šet So­li­dworks 2020 Pre­mi­um ve svém pro­hlí­že­či. Jed­no­du­še se za­re­gis­truj­te pro on-line zku­šeb­ní verzi na webu My­So­li­dWorks a za pár minut bu­de­te mít pří­stup k nej­no­věj­ším funk­cím. Navíc ke CAD soft­wa­ru So­li­dworks 2020 Pre­mi­um zís­ká­te také pří­stup k ře­še­ní So­li­dworks Si­mu­lati­on, So­li­dworks Model-Based De­fi­ni­ti­on, So­li­dworks CAM a So­li­dworks Vi­su­a­li­ze.

Na nic ne­mu­sí­te čekat, není třeba nic in­sta­lo­vat a nic ne­ztra­tí­te (mů­že­te ztra­tit jen šanci vy­zkou­šet So­li­dworks 2020 úplně zdar­ma).

     VYZKOUŠEJTE SOLIDWORKS 2020 IHNED     

  


Mohlo by vás zajímat: