Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference 3DEXPERIENCE World 2020

Pondělí, 10 Únor 2020 06:22

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Konference | Nashville | World

IMG 20200209 192741955-2007Dnes v pon­dě­lí 10. února za­čí­ná v Na­shvillu tří­den­ní kon­fe­ren­ce, která je po­kra­čo­vá­ním kaž­do­roč­ních ame­ric­kých uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí s ná­zvem So­lidWorks World. s novým ná­zvem a asi po­pr­vé nej­se­ver­ně­ji ze všech roč­ní­ků se na 3DE­X­PE­RI­EN­CE Worl­du živá ko­mu­ni­ta ná­vr­há­řů, in­že­ný­rů, pod­ni­ka­te­lů a ve­dou­cích pod­ni­ků spojí s ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gií, jak se píše na webu vě­no­va­ném kon­fe­ren­ci. Po­há­ně­ná bude prů­mys­lo­vou re­ne­san­cí, která mění způ­sob myš­le­ní, práce a ži­vo­ta. Zá­ze­mím akce je ob­rov­ské Music City Cen­ter a hned přes ulici mají svůj stadión na­shvill­ští Pre­dá­to­ři, ho­ke­jis­té NHL. A komu by to bylo snad málo, tak o ulici dál je slav­ná  nashvillská Broadway, kde jsou de­sít­ky pod­ni­ků, ze kte­rých je s tro­chou nad­sáz­ky ne­u­stá­le sly­šet živá mu­zi­ka.

Kon­fe­ren­ce je spon­zo­ro­va­ná mnoha vý­znam­ný­mi spo­leč­nost­mi, za všech­ny snad jen první čtyři nej­vět­ší, kte­rý­mi jsou HP, Dell Tech­no­lo­gies, Le­no­vo a AMD. Také le­toš­ní roč­ník sli­bu­je bo­ha­tý výběr vý­znam­ných před­ná­še­jí­cích, mezi kte­rý­mi sa­mo­zřej­mě ne­bu­de chy­bět Ber­nard Charlès, pre­zi­dent a CEO Dassault Systèmes nebo Gian Paolo Bassi, CEO Dassault Systèmes So­lidworks. Dění na kon­fe­ren­ci mohou ti, co se do Na­shvillu ne­do­sta­li on-line na webu live.​solidworks.​com. Jen je třeba po­čí­tat se sed­mi­ho­di­no­vým ča­so­vým po­su­vem. Pre­zen­ta­ce Ge­ne­ral Sessi­on za­čí­na­jí v 8:30 míst­ní­ho času, tedy v 15:30 stře­do­ev­rop­ské­ho.


Mohlo by vás zajímat: