Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přesný 27palcový grafický monitor ColorEdge CS2731

Čtvrtek, 13 Únor 2020 15:33

Tags: ColorEdge | CS2731 | Eizo | Grafika | Hardware | Monitory

ColorEdge CS2731-2007Přes­nost, ba­rev­ná věr­nost a nej­mo­der­něj­ší roz­hra­ní – to jsou před­nos­ti mo­ni­to­ru Co­lo­rEd­ge CS2731. Pře­nos ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu, rych­lé da­to­vé pře­no­sy a na­pá­je­ní při­po­je­né­ho no­te­boo­ku či table­tu – to vše zvlá­dá je­di­ný kabel USB C. Tím se z nové 27­pal­co­vé ob­ra­zov­ky stane ústřed­ní uzel gra­fic­ké­ho pra­co­viš­tě. Stále více tvůr­čích pra­cov­ní­ků vy­u­ží­vá svůj pře­nos­ný po­čí­tač nejen na cestách. Vý­kon­ný no­te­book před­sta­vu­je často je­di­ný po­čí­tač, z čehož vy­vstá­vá po­ža­da­vek na co nej­jed­no­duš­ší při­po­je­ní to­ho­to pře­nos­né­ho pří­stro­je k pe­ri­fe­ri­ím na do­má­cím nebo fi­rem­ním pra­co­viš­ti. EIZO vy­chá­zí se svým gra­fic­kým mo­ni­to­rem Co­lor­Ed­ge CS2731 těmto po­ža­dav­kům vstříc.

Díky čtyřem ko­nek­to­rům USB pro down­stre­am a ko­nek­to­ru USB-C pro upstre­am lze ex­ter­ní disky, myš, klá­ves­ni­ci, čteč­ku karet či další tech­ni­ku při­po­jit přímo k mo­ni­to­ru. Uži­va­te­li pak k úpl­né­mu pro­po­je­ní no­te­boo­ku se zbyt­kem pra­co­viš­tě po­sta­čí je­di­ný kabel USB-C ve­dou­cí do mo­ni­to­ru CS2731. Stej­ný kabel za­jis­tí zá­ro­veň i na­pá­je­ní no­te­boo­ku vý­ko­nem až 60 W. Již není třeba po­u­ží­vat sa­mo­stat­nou do­ko­va­cí sta­ni­ci či na­pá­je­cí zdroj. Na mo­ni­to­ru CS2731 na­lez­ne­me dále po jed­nom vstu­pu DVI-D, HDMI a Dis­play Port. Ob­ra­zov­ka Co­lo­rEd­ge CS2731 se tak stane klí­čo­vým po­moc­ní­kem ná­roč­né­ho tvůr­ce.

Model CS2731 se coby ne­díl­ná sou­část di­gi­tál­ní­ho tvůr­čí­ho pro­ce­su stane opo­rou fo­to­gra­fů, fil­ma­řů, de­sig­né­rů a dal­ších kre­a­tiv­ních pra­cov­ní­ků. Panel IPS se ši­ro­kým ga­mu­tem, roz­li­še­ním WQHD 2560 × 1440 bodů a hus­to­tou pi­xe­lů 110 ppi za­ru­ču­je ostré po­dá­ní ob­ra­zu.
Každý mo­ni­tor EIZO Co­lo­rEd­ge je ještě v to­vár­ně přes­ně pro­mě­řen. U kaž­dé­ho pří­stro­je je při­tom to­vár­ně zka­lib­ro­vá­na křiv­ka gama. Ho­mo­ge­ni­ta a ba­rev­ná jed­not­nost je u kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho pa­ne­lu to­vár­ně změ­ře­na a op­ti­ma­li­zo­vá­na, čímž je do­sa­že­no ab­so­lut­ně ne­zkres­le­né re­pro­duk­ce ob­ra­zu.
Ši­ro­ký ba­rev­ný roz­sah (99 % pro­sto­ru Adobe RGB), 16­bi­to­vá ta­bul­ka Look-Up-Table a přes­ná to­vár­ní ka­lib­ra­ce to­ho­to hard­wa­ro­vě ka­lib­ro­va­tel­né­ho gra­fic­ké­ho mo­ni­to­ru za­ru­ču­jí, že kon­trast, od­stupňování tónů i barvy budou přes­ně re­pro­du­ko­vá­ny ihned po vy­ba­le­ní pří­stro­je. Si­mu­la­ce tisku při ob­ra­zov­ko­vých ko­rek­tu­rách či další kroky di­gi­tál­ní­ho pro­ce­su tak budou pro­bí­hat s ná­le­ži­tou spo­leh­li­vos­tí.
Ka­lib­rač­ní soft­ware Co­lor­Na­vi­ga­tor 7 lze bez­plat­ně stáh­nout z webo­vých strá­nek EIZO. Mag­ne­tic­ká svě­tel­ná clona CH2700 je na­bí­ze­na sa­mo­stat­ně.

Vlast­nos­ti

  • Panel IPS LCD se ši­ro­kým ga­mu­tem, roz­li­še­ním 2560 × 1440 bodů (WQHD) a tech­no­lo­gií LED
  • Kon­trast 1 000:1, jas 350 cd/m2
  • Vstu­py USB-C, Dis­play Port, HDMI a DVI-D
  • Čtyři ko­nek­to­ry USB pro down­stre­am (2 × USB 3.1, 2 × USB 2)
  • Ka­lib­rač­ní soft­ware Co­lor­Na­vi­ga­tor k bez­plat­né­mu sta­že­ní
  • Madlo pro snad­né pře­ná­še­ní
  • Svě­tel­ná clona s mag­ne­tic­kým upev­ně­ním jako vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství
  • Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

Mo­ni­tor CS2731 je již v pro­de­ji. Ne­zá­vazná do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 27 990 Kč včet­ně DPH.

Podrobnější informace o tomto modelu naleznete na webu www.eizo.cz.


Mohlo by vás zajímat: