Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bent­ley při­jí­má no­mi­na­ce na oce­ně­ní YII 2020

Středa, 19 Únor 2020 16:50

Tags: Bentley Systems | Konference | Nominace | Ocenění | Uživatelé | Vancouver | YII 2020

Vitezove YII 2019-2008Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ohlá­si­la 18. února 2020 pří­jem no­mi­na­cí na Year in In­frastructu­re Awards 2020. Tato oce­ně­ní, o nichž roz­ho­du­jí ne­zá­vis­lí po­rot­ci z řad prů­mys­lo­vých ex­per­tů, hod­no­tí pro­jek­ty in­frastruk­tu­ry, které jsou pří­no­sem v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí a zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů a/nebo vý­kon­nost ma­jet­ků. Lhůta pro po­dá­vá­ní no­mi­na­cí končí v pátek 1. květ­na 2020. Oce­ně­ní Year in In­frastructu­re jsou ne­díl­nou sou­čás­tí vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re.

Na této kon­fe­ren­ci, která se bude konat od 12. do 15. října ve van­cou­ver­ském Con­ven­ti­on Cen­t­re, se sejdou od­bor­ní­ci na in­frastruk­tu­ru a před­ní ka­pa­ci­ty z oboru z ce­lé­ho světa, aby se po­dě­li­li o osvěd­če­né po­stu­py a do­zvě­dě­li se více o nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých po­kro­cích, které po­ve­dou ke zlep­še­ní re­a­li­za­ce pro­jek­tů in­frastruk­tu­ry a vý­kon­nos­ti aktiv. Ví­tě­zo­vé budou vy­hlá­še­ni na slav­nost­ním ga­la­ve­če­ru na konci kon­fe­ren­ce.

Bent­ley Sys­tem vy­zý­vá uži­va­te­le svého soft­wa­ru, aby na oce­ně­ní Year in In­frastructu­re no­mi­no­va­li své pro­jek­ty bez ohle­du na to, v jaké fázi se na­chá­ze­jí, zda jsou ve fázi plá­no­vá­ní/kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu, pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by nebo v pro­vo­zu. Tři fi­na­lis­té vy­bra­ní pro kaž­dou z ka­te­go­rií vy­hra­jí výlet do Van­cou­ve­ru, kde se zú­čast­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2020 ja­kož­to hosté Bent­ley Sys­tems. Fi­na­lis­té během kon­fe­ren­ce před­sta­ví své pro­jek­ty před po­ro­tou, před­ní­mi ka­pa­ci­ta­mi z oboru, a více než 100 zá­stup­ců médií.

Kaž­dé­mu pro­jek­tu no­mi­no­va­né­mu na oce­ně­ní se do­sta­ne po­zor­nos­ti na­příč glo­bál­ní ko­mu­ni­tou v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Oce­ně­ní Year in In­frastructu­re na­bí­zí účast­ní­kům ná­sle­du­jí­cí mož­nos­ti:

 • Zís­ká­ní glo­bál­ní po­zor­nos­ti, a sice tím, že je­jich pro­jek­ty in­frastruk­tu­ry budou před­sta­ve­ny v ro­čen­ce In­frastructu­re Year­book spo­leč­nos­ti Bent­ley, která je ce­lo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­vá­na jak v tis­ko­vé, tak di­gi­tál­ní formě mé­di­ím, vlád­ním or­ga­ni­za­cím, a vliv­ným osob­nos­tem v oboru. Veš­ke­ré pro­jek­ty ví­tězů a fi­na­lis­tů jsou také uve­de­ny na webo­vých strán­kách bentley.com.
 • Zvý­še­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti tím, že stá­va­jí­cím a po­ten­ci­ál­ním kli­en­tům uká­žou hod­no­tu, kte­rou pro­jek­tům při­ná­še­jí pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ních ino­va­cí.
 • Zís­ká­ní pro­sto­ru v mé­di­ích od glo­bál­ních me­di­ál­ních sub­jek­tů a pod­po­ry od týmu spo­leč­nos­ti Bent­ley v ob­las­ti mar­ke­tingu a pro­pa­ga­ce svých pro­jek­tů v mé­di­ích.

V sou­tě­ži Year in In­frastructu­re 2020 budou oce­ně­ny vý­ji­meč­né úspě­chy v ob­las­ti in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů a aktiv v ná­sle­du­jí­cích ka­te­go­ri­ích:

 • 4D Di­gi­tál­ní vý­stav­ba
 • Mosty
 • Bu­do­vy a are­á­ly
 • Di­gi­tál­ní města
 • Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství
 • Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť
 • Vý­ro­ba
 • Důlní a ná­moř­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství
 • Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie
 • Re­a­li­za­ce pro­jek­tu
 • Že­lez­ni­ce a pře­pra­va
 • Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty
 • Sil­ni­ce a dál­ni­ce
 • Vý­kon­nost sil­nič­ních a že­lez­nič­ních ma­jet­ků
 • Po­zem­ní sta­vi­tel­ství
 • In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce
 • Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků
 • Úprav­ny vody a čis­tír­ny od­pad­ních vod
 • Sítě pro pit­nou vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu

Navíc pro­jek­ty, které re­pre­zen­tu­jí po­slá­ní spo­leč­nos­ti Bent­ley pro po­kro­ky a mo­der­ni­za­ci v in­frastruk­tu­ře, avšak pře­sa­hu­jí užší za­mě­ře­ní in­di­vi­du­ál­ních ka­te­go­rií oce­ně­ní, mohou být vy­brá­ny na po­sou­ze­ní ke zvlášt­ní­mu oce­ně­ní včet­ně:

 • Po­kro­ků v ob­las­ti vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat při re­a­li­za­ci pro­jek­tu (Pro­jek­to­vá di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta), které umož­ní po­u­ží­vat při pro­jek­tu di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta k zís­ká­ní uži­teč­ných ná­hle­dů práce, od po­ro­zu­mě­ní do­pa­du změn a al­ter­na­tiv­ních ná­vrhů nebo zdů­raz­ně­ní po­tí­ží díky kva­li­tě dat pro­jek­tu, až po mož­nost efek­tiv­ní spo­lu­prá­ce s roz­sáh­lým pro­jek­to­vým týmem nebo mo­de­lo­vá­ní vý­kon­nos­ti pro­jek­tu a jeho vý­stav­by.
 • Po­kro­ků v ob­las­ti vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat při vý­kon­nos­ti ma­jet­ků (Vý­kon­nost di­gi­tál­ních dvoj­čat) u pro­jek­tu vy­ža­du­jí­cí­ho pro­voz­ní ak­ti­va in­frastruk­tu­ry, která vy­u­ží­va­jí di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta k zís­ká­ní uži­teč­né­ho ná­hle­du práce po­třeb­né­ho ke zlep­še­ní v ob­las­tech jako pro­pust­nost, bez­peč­nost, sou­lad se stan­dar­dy nebo údrž­ba, aby bylo možné vy­hod­no­tit re­la­tiv­ní dopad růz­ných pro­voz­ních stra­te­gií, a pod­po­řit tak ško­le­ní pro­voz­ních za­měst­nan­ců nebo pod­po­řit vzdá­le­né pro­vo­zo­vá­ní ma­jet­ků.
 • Po­kro­ků v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti a odol­nos­ti u na­vr­že­né­ho pro­jek­tu nebo pro­vo­zo­va­né­ho ma­jet­ku in­frastruk­tu­ry za úče­lem do­sáh­nu­tí lepší udr­ži­tel­nos­ti (nižší uh­lí­ko­vá stopa, lepší vy­u­ži­tí ob­no­vi­tel­ných zdro­jů, sní­že­ní do­pa­du na ži­vot­ní pro­stře­dí) nebo vyšší odol­nos­ti (schop­nost odo­lá­vat a zo­ta­vit se z pří­rod­ních ka­ta­strof nebo ka­ta­strof způ­so­be­ných člo­vě­kem, při­způ­so­bi­vost mě­ní­cím se pod­mín­kám).

Chce­te-li zís­kat další in­for­ma­ce o Year in In­frastructu­re Awards nebo no­mi­no­vat pro­jekt, na­vštiv­te web yii.bentley.com/en/awards.
Po­dí­vej­te se také na mi­nu­to­vé video o no­mi­nač­ním pro­ce­su.


Mohlo by vás zajímat: