Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2020

Čtvrtek, 20 Únor 2020 15:37

zw3d-2020-2008Nová verze ZW3D 2020 vyšla kon­cem pro­sin­ce 2019 a její vý­vo­já­ři na­bí­zí vy­lep­še­ní a ně­kte­ré zcela nové funk­ce, které nyní ve zkrat­ce před­sta­ví­me. Za­čně­me v ob­las­ti na­sta­ve­ní a zá­klad­ní ob­ra­zov­ky. Nyní máme mož­nost velmi rych­le na­de­fi­no­vat „pra­cov­ní ad­re­sář“, ve kte­rém spra­vu­je­me své pro­jek­ty a rych­le­ji se tak do­sta­ne­me k po­ža­do­va­né­mu sou­bo­ru. Mů­že­me nově na­sta­vit vý­cho­zí cestu pro uklá­dá­ní jak pro­jek­tů, tak i zá­lož­ních sou­bo­rů. V pro­stře­dí skici se ob­je­vi­la nová funk­ce „Při­způ­so­bit křiv­ku“, která se může hodit při pře­kres­lo­vá­ní z pod­kla­du (např. z ob­ráz­ku, či ne­kva­lit­ních PDF vý­kre­sů).

Pro popis forem se bude vý­bor­ně hodit funk­ce pro zr­ca­dle­ní písma. Jed­no­du­še na místě zr­ca­dlí písmo a umož­ní jed­no­du­še vy­tvo­řit popis, aniž bychom mu­se­li po­u­žít další funk­ce pro správ­nou ori­en­ta­ci písma ve formě.

Všech­ny funk­ce pro ploš­né a ob­je­mo­vé mo­de­lo­vá­ní zů­sta­ly ne­změ­ně­né, nicmé­ně při­by­la jedna funk­ce, která na­hra­zu­je po­u­ži­tí pří­dav­ku pro ob­rá­bě­ní v CAM sys­té­mech.

Velmi prak­tic­kou funk­ci „Pří­ru­ba s pro­fi­lem“ na­jde­me v mo­du­lu „Ple­cho­vý díl“. S její po­mo­cí lze velmi snad­no a rych­le vy­tvo­řit pří­ru­bu de­fi­no­va­nou vlast­ní ski­cou. V před­cho­zí verzi bylo nutné nej­pr­ve vy­tvo­řit stan­dard­ní pří­ru­bu a na ní skicu, kte­rou jsme přes vy­su­nu­tí ode­bra­li. Nyní lze snad­no upra­vit pro­fil stan­dard­ní pří­ru­by, což velmi urych­lí celý pro­ces.

U tvor­by se­stav si mů­že­me všim­nout nové funk­ce, kte­rou je ma­po­vá­ní dráhy po­hyb­li­vé se­sta­vy při ani­mo­vá­ní po­hy­bu. Lze si zvo­lit li­bo­vol­ný bod, u kte­ré­ho po­tře­bu­je­me zjis­tit dráhu po­hy­bu, tuto dráhu mů­že­me dále ana­ly­zo­vat na­pří­klad jako jed­not­li­vé sou­řad­ni­ce v ta­bul­kách Excel nebo vy­tvo­řit křiv­ku pro další zpra­vo­vá­ní v ZW3D.
Vy­lep­še­ní se do­čka­la knihov­na PART­so­lu­ti­ons, která nyní pra­cu­je rych­le­ji a pod­po­ru­je 17 me­zi­ná­rod­ních tech­nic­kých norem.
Velmi pří­jem­nou změ­nou pro­šly vazby v se­sta­vách, ty se ak­tu­a­li­zu­jí v zá­vis­los­ti na pře­sou­vá­ní kom­po­nent a řadí se ke své kme­no­vé se­sta­vě či pod­se­sta­vě, to zlep­šu­je ori­en­ta­ci ve vaz­bách a je­jich edi­ta­ci.
Více o CAD ře­še­ní ZW3D a 30­den­ní demo zdar­ma na­jde­te na www.t-cad.cz.