Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mapy jsou pro každého v červnu opět v Hotelu Luna

Pátek, 21 Únor 2020 09:37

Tags: GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého

IMG 20190604 092443287I le­toš­ní kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní v Ho­te­lu Luna ne­da­le­ko Ledče nad Sá­za­vou, který v loňském roce na­bí­dl všem velmi pří­jem­né zá­ze­mí. Nově kon­fe­ren­ci po­řá­dá Mi­chal Sou­ček ve spo­lu­prá­ci s Dra­ho­mí­rou Zed­níč­ko­vou. Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho je pře­de­vším o po­zná­ní, sdí­le­ní zku­še­nos­tí, vzá­jem­né in­spi­ra­ci a někdy i o vý­mě­ně mé­ně pří­z­ni­vých zku­še­nos­tí z praxe. V krás­ném pro­stře­dí Vy­so­či­ny 2. – 3. červ­na 2020 tak na­bíd­ne kon­fe­ren­ce od­bor­ní­kům z praxe vý­bor­nou pří­le­ži­tost k se­tká­ní s ko­le­gy a pře­dá­ní zna­los­tí a zku­še­nos­tí.

Le­toš­ní té­ma­ta byla vy­brá­na v sou­la­du s tren­dy, takže se mů­že­te těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky z praxe v ob­las­ti územ­ní­ho plá­no­vá­ní, ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, do­pra­vy, sen­zo­ro­vým datům, ale také in­for­ma­ce k ve­řej­ným za­káz­kám a do­ta­cím.
Další roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho při­ne­se nové od­po­vě­di na otáz­ky jak na zá­kla­dě pro­sto­ro­vých in­for­ma­cí, map a dat efek­tiv­ně a zod­po­věd­ně roz­ho­do­vat, v jaké po­do­bě po­tře­bu­je­me in­for­ma­ce pro bez­peč­ná a udr­ži­tel­ná roz­hod­nu­tí, jak ino­vo­vat, hle­dat a re­a­li­zo­vat še­tr­ná a kva­lit­ní ře­še­ní nebo jak pod­po­řit spo­lu­prá­ci a na­lézt hod­no­ty, které jsou spo­leč­né pro stát­ní sprá­vu, ko­merč­ní i ne­zisko­vý sek­tor.

Té­ma­ty le­toš­ní kon­fe­ren­ce budou zejmé­na:

  • Územ­ní plá­no­vá­ní
  • Sprá­va ma­jet­ku
  • Di­gi­tál­ní tech­nic­ká mapa
  • Do­pra­va
  • Ži­vot­ní pro­stře­dí
  • Vzdě­lá­vá­ní
  • Ter­mál­ní sním­ko­vá­ní
  • Sen­zo­ro­vá data
  • Ve­řej­né za­káz­ky
  • Do­ta­ce

Dů­le­ži­tá data

24. 2. 2020 – spuš­tě­ní re­gis­tra­ce
17. 4. 2020 – ter­mín pro při­hlá­še­ní k pre­zen­ta­ci pří­spěv­ku
17. 4. 2020 – ko­neč­ný ter­mín pro při­hlá­še­ní za zvý­hod­ně­né vlož­né
30. 4. 2020 – roz­hod­nu­tí a vy­ro­zu­mě­ní o při­je­tí pří­spěv­ku
29. 5. 2020 – za­slá­ní pre­zen­ta­ce pří­spěv­ku
  1. 6. 2020 – před­kon­fe­renč­ní se­mi­nář
  2. – 3. 6. 2020 – kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho

Ne­za­po­meňte se za­re­gis­tro­vat včas na webu kon­fe­ren­ce www.​gis​konf​eren​ce.​cz, kde jsou všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce.
Re­gis­trač­ní for­mu­lář je již nyní ak­tiv­ní na ad­re­se ​www.​gis​konf​eren​ce.​cz/​Registrace/​Registrace.


Mohlo by vás zajímat: