Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rakouská lodní show – BOOT TULLN

Úterý, 25 Únor 2020 15:34

Tags: Austrian Boat Show | BOOT TULLN | Jachty | Lodi | Plachetnice | Rakouská lodní show | Tulln

Boot 2019 1143-2009Nej­vět­ší a nej­roz­ma­ni­těj­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný ve­letrh lodí a vod­ních spor­tů ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě se koná ve dnech 5. až 8. břez­na 2020 na vý­sta­viš­ti v ra­kous­kém Tull­nu na Du­na­ji. Ra­kous­ká lodní vý­sta­va s hes­lem „cel­ko­vé vodní spor­ty“ je kaž­do­roč­ní udá­lost po­řá­da­ná v ide­ál­ní době pro ra­kous­ké vodní spor­tov­ce, těsně před za­čát­kem sezóny. Asi 380 vy­sta­vo­va­te­lů před­sta­ví úplný a re­pre­zen­ta­tiv­ní výběr ze světa vod­ních spor­tů – velké jach­ty, malé čluny, mo­to­ro­vé jach­ty, mo­to­ro­vé čluny, elek­tric­ké čluny, ces­tov­ní kan­ce­lá­ře, po­tá­pě­ní a ob­rov­ský výběr doplňků.

Boot Tulln se stal nej­vět­ším a nej­dů­le­ži­těj­ším ve­letrhem lodí a vod­ních spor­tů v Ra­kous­ku a sou­sed­ním re­gi­o­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py. Ra­kous­ko – vni­t­ro­zem­ská země, do které byste to nikdy ne­řek­li – je do­mo­vem me­zi­ná­rod­ních prů­my­sl­ní­ků, prů­kop­ní­ků v ob­las­ti ino­va­cí a tech­no­lo­gií. Na Boot Tulln po­chá­ze­jí klí­čo­ví hráči z Ra­kous­ka. Ta­há­kem může být nej­draž­ší lu­xus­ní jach­ta, která kdy byla v Ra­kous­ku vy­sta­ve­na, s de­signem a ino­va­ce­mi v Ra­kous­ku vy­ro­be­ný­mi.
Fraus­cher 1414 Demon Air je do­po­sud nej­draž­ší lu­xus­ní jach­ta před­sta­ve­ná v Ra­kous­ku.
Si­lu­e­ta lodi Fraus­cher 1414 Demon Air spo­ju­je ty­pic­ké de­signo­vé prvky Fraus­cher Bo­ot­swerft. Na pa­lubě se 14 metrů dlou­hé pla­vi­dlo může pochlu­bit pří­jem­ným sa­lon­kem s barem a pro­stor­nou kou­pa­cí ram­pou. In­te­ri­ér jach­ty má plně vy­ba­ve­nou kou­pel­nu a vel­ko­ry­sé po­ste­le pro čtyři osoby. Plně vy­ba­ve­ný model Demon Air 1414 bude na Boot Tulln vy­sta­ven v barvě „pe­t­ro­lej“ a jeho cel­ko­vá hod­no­ta do­sa­hu­je 1,3 mi­li­o­nu EUR.

Boot Tulln 2016 039-2009

Ra­kous­ká lodní show se brzy spe­ci­a­li­zo­va­la na elek­tro­nic­kou mo­bi­li­tu. Je před­ním ve­letrhem a nej­dů­le­ži­těj­ší plat­for­mou, pokud jde o al­ter­na­tiv­ní po­hon­né sys­témy při stav­bě lodí. Ma­ri­an M800 z Ra­kous­ka sta­no­ví stan­dard v dy­na­mi­ce de­sig­nu a ob­slu­hy. Nová vlaj­ko­vá loď znač­ky Ma­ri­an je vý­sled­kem in­ten­ziv­ní­ho vý­vo­je. Elek­tric­ká jach­ta má har­mo­nic­ky in­te­gro­va­né kom­po­nen­ty a kom­bi­nu­je ma­te­ri­á­ly nej­vyš­ší kva­li­ty a ex­klu­ziv­ní styl.

Boote Schmal­zl z Vel­den am Wörther­see byl vždy prů­kop­ní­kem elek­tric­ké mo­bi­li­ty na vodě. Není divu, že Schmal­zl pře­vzal dis­tri­buci „Can­de­la Seven“, nej­i­no­va­tiv­něj­ší lodě na trhu. Can­de­la, kte­rou mnozí na­zý­va­jí „Tesla moří“, je elek­tric­ká „lé­ta­jí­cí“ loď. S Can­de­la Seven tiše klou­že­te po vl­nách při re­spek­to­vá­ní ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. Can­de­la Seven je o 75 % efek­tiv­něj­ší než kon­venč­ní elek­tric­ké čluny, což umožňuje dosah až 50 ná­moř­ních mil (90 km) a ma­xi­mál­ní rych­los­ti 30 uzlů (56 km/h).
Mo­to­ro­vé jach­ty a mo­to­ro­vé čluny jsou tren­do­vé, po­ptáv­ka po nich v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech vý­raz­ně vzrost­la a je čím dál větší. Nej­vět­ší mo­to­ro­vou jach­tou na ve­letr­hu je Ab­so­lu­te 47 Fly s téměř 20 tuna­mi a 16 metry délky, nej­vět­ší elek­tric­kou jach­tou na vý­sta­vě je WIA 435.

Na­bíd­ka na ve­letr­hu je me­zi­ná­rod­ní zejmé­na u délek 30 a 40 stop (10 a 13 metrů), sahá od Fin­ska po Itá­lii – jsou za­stou­pe­ny firmy jako Ba­va­ria, Be­ne­te­au, Cran­chi, Ga­le­on, Gran­dez­za. Sa­mo­zřej­mě exis­tu­je ob­rov­ská řada spor­tov­ních člunů, vý­let­ních a pra­cov­ních lodí – člunů vhod­ných pro všech­ny chutě a apli­ka­ce.

Vr­cho­lem le­toš­ní vý­sta­vy Boot Tulln jsou pla­chet­ni­ce. Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na celou řadu za­jí­ma­vos­tí, budou vy­sta­ve­ny pla­chet­ni­ce o roz­mě­rech až 50 stop vý­rob­ců Ba­va­ria, Be­ne­te­au, Je­an­ne­au, Du­four a Hanse/Dehler s re­pre­zen­ta­tiv­ním vý­bě­rem z je­jich sou­čas­ných port­fo­lií. Vy­sta­ve­na bude také jach­ta roku Be­ne­te­au Oce­a­nis 30.1. Zvlášt­ní zmín­ku si za­slou­ží Ba­va­ria 42C. Při svém svě­to­vém de­bu­tu způ­so­bi­la ob­rov­ský roz­ruch..

K vi­dě­ní bude sa­mo­zřej­mě ještě mno­hem víc, takže vy­raz­te na Boot Tulln!

Vstup­né: do­spě­lí 14,00 EUR
Vstu­pen­ky pro se­ni­o­ry a stu­den­ty 12,00 EUR
Vstu­pen­ky pro mlá­dež (6–15 let) 3,00 EUR
Děti do 6 let mají vstup zdar­ma.
Sku­pi­no­vé líst­ky (20 a více osob) à 12,00 EUR
Ote­ví­ra­cí doba: čtvr­tek 5. břez­na do ne­dě­le 8. břez­na 2020 od 10:00 do 18:00.
Další in­for­ma­ce a zvý­hod­ně­né vstu­pen­ky jsou k dis­po­zi­ci na www.boot-tulln.at.


Mohlo by vás zajímat: