Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon uvádí skener RS-SQUARED pro Absolute Arm

Středa, 26 Únor 2020 11:27

Tags: Hardware | Hexagon MI | Plošné skenování | RS-SQUARED | Skenery | Strukturované světlo

RS-SQAURED-2009Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu uved­la na trh RS-SQUA­RED Area Scan­ner pro Ab­so­lu­te Arm – po­pr­vé spá­ro­va­la ploš­ný ske­ner s pře­nos­ným mě­ři­cím ra­me­nem. RS-SQUA­RED, na­vr­že­ný pro vy­so­ko­rych­lost­ní ske­no­vá­ní jed­no­du­chých tvarů a po­vrchů, do­ká­že měřit sou­čás­ti rych­le­ji než běžné la­se­ro­vé ske­ne­ry a do­kon­ce i jiné ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Při kom­bi­na­ci při­způ­so­bi­vos­ti pře­nos­né­ho ra­me­ne s rych­los­tí ske­no­va­cí tech­no­lo­gie se struk­tu­ro­va­ným svět­lem za­bí­rá RS-SQUA­RED až čtyři čtver­co­vé „dlaž­di­ce“ 3D dat bodů za sekun­du při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti mě­ře­ní do­ty­ko­vou son­dou, a to i v ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných ob­las­tech.

Pro­to­že RS-SQUA­RED ne­vy­ža­du­je re­fe­renč­ní znač­ky ani ne­po­u­ží­vá proužkovou pro­jek­ci jako jiné po­dob­né ske­ne­ry, zkra­cu­je se doba nutná ke ske­no­vá­ní dílu na ab­so­lut­ní mi­ni­mum.

RS-SQUA­RED Area Scan­ner je do­ko­na­lým doplňkem stá­va­jí­cí­ho sor­ti­men­tu ske­ne­rů, sen­zo­rů a sond, které jsou pro He­xa­gon Ab­so­lu­te Arms již k dis­po­zi­ci, a před­sta­vu­je ultra-vy­so­ko­rych­lost­ní al­ter­na­ti­vu nej­vhod­něj­ší pro velké sou­čás­ti s niž­ší­mi po­ža­dav­ky na de­tail. Stej­ně jako sou­čas­né la­se­ro­vé ske­no­va­cí sys­témy RS6 a RS5 lze RS-SQUA­RED kdy­ko­li snad­no z ra­me­ne od­po­jit a vy­mě­nit za jiný sen­zor nebo sondu bez nut­nos­ti ka­lib­ra­ce.

Spolu s uve­de­ním to­ho­to prů­lo­mo­vé­ho ske­ne­ru spo­leč­nost He­xa­gon také ozná­mi­la nové ba­líč­ky Con­t­rol Pack pro nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci sys­té­mů Ab­so­lu­te Arm. Oba nové Con­t­rol Packy na­bíd­nou úpl­nou funkč­nost po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu, což vý­znam­ně zvýší uspo­řá­da­nost vý­rob­ních pro­stor. Špič­ko­vý bez­drá­to­vý model Wi­re­less Pack také po­skyt­ne plnou rych­lost ske­no­vá­ní přes WiFi pro všech­ny ske­ne­ry Ab­so­lu­te Arm, včet­ně hlav­ní­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru RS6 a no­vé­ho ploš­né­ho ske­ne­ru RS-SQUA­RED a na­pá­je­ní dvěma ba­te­ri­e­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi za pro­vo­zu.

RS-SQUA­RED Area Scan­ner je k dis­po­zi­ci pro oka­mži­té ob­jed­ná­ní u míst­ních zá­stup­ců He­xa­go­nu po celém světě. Lze jej za­kou­pit jako kom­plet­ní sys­tém s novým ra­me­nem Ab­so­lu­te Arm 7-Axis a jako do­da­tek pro ja­kou­ko­li sou­čas­nou ge­ne­ra­ci ramen Ab­so­lu­te Arm 7-Axis. Všech­ny nové ob­jed­náv­ky kom­plet­ní­ho sys­té­mu Ab­so­lu­te Arm budou do­dá­vá­ny také s jed­ním z mo­de­lů Con­t­rol Packu.


Mohlo by vás zajímat: