Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová knihovna pro formát FBX od Datakitu

Pátek, 28 Únor 2020 16:00

Tags: Autodesk | CrossManager | Datakit | Datové formáty | FBX | Konverze dat

Datakit FBX 1-2009Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dal do své ak­tu­ál­ní na­bíd­ky za­pi­so­vač pro sou­bo­ry for­má­tu FBX, který se ši­ro­ce po­u­ží­vá ve světě ani­ma­ce. For­mát FBX (.fbx) je pro­pri­e­tár­ní sou­bo­ro­vý for­mát od Au­to­de­s­ku, který tento vy­da­va­tel ši­ro­ce vy­u­ží­vá s ani­mač­ním soft­warem Maya, 3ds Max a Mo­ti­onBu­il­der, jakož i se svým CAD soft­warem. Usnadňuje zís­ká­vá­ní a vý­mě­nu 3D mo­de­lů, do­ku­men­tů a sou­vi­se­jí­cích médií z růz­ných zdro­jů, zejmé­na ve světě ani­ma­cí a vi­deo­her. FBX byl pů­vod­ně vy­vi­nut v roce 1996 fir­mou Ka­y­da­ra.

Po­u­ží­vá ob­jek­to­vý model a byl vy­tvo­řen pro soft­ware ke sní­má­ní po­hy­bu Film­box za úče­lem vklá­dá­ní ani­mo­va­ných po­stav do scén vy­tvo­ře­ných ve 3D. Je rych­lý, efek­tiv­ní a kom­pakt­ní, pro­to­že je po­u­žit bi­nár­ní for­mát. Zná­mým se stal díky sadě ná­stro­jů pro vý­vo­já­ře ji­ných pro­gra­mů za­mě­ře­ných na vy­tvá­ře­ní zá­suv­ných mo­du­lů.

Datakit FBX 1-640-2009

Ka­y­da­ru zís­ka­la spo­leč­nost Alias v roce 2004, kte­rou poté kou­pil Au­to­de­sk o dva roky poz­dě­ji. K dneš­ní­mu dni za­jiš­ťu­je udr­ži­tel­nost for­má­tu FBX Au­to­de­sk. Sys­tém Win­dows 10 je nyní do­dá­ván s čteč­ka­mi FBX, takže FBX mů­že­te snad­no číst na­tiv­ní­mi ná­stro­ji Paint 3D nebo Win­dows 10.
Na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků se Da­ta­kit roz­ho­dl vy­vi­nout za­pi­so­vač pro sou­bo­ry for­má­tu FBX ve verzi 7.4. Vývoj byl za­há­jen v roce 2019 a do­kon­če­ní prv­ní­ho ná­vr­hu ná­stro­jů, který byl k dis­po­zi­ci ve verzi 2019.4 v říjnu, tr­va­lo ně­ko­lik mě­sí­ců. Poté vývoj po­kra­čo­val na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků na nové funk­ce.

Datakit FBX 2-2009

S vy­dá­ním verze 2020.1 jsou ná­stro­je Da­ta­ki­tu pro zápis ve for­má­tu FBX k dis­po­zi­ci jak pro vý­vo­já­ře po­mo­cí sady pro vývoj soft­wa­ru Cross­Cad/Ware (SDK), tak pro kon­co­vé uži­va­te­le pro­střed­nic­tvím sa­mo­stat­né­ho soft­wa­ru CrossMa­nager.
Vy­da­va­te­lé soft­wa­ru mají nyní mož­nost na­bíd­nout ex­port for­má­tu FBX ve svém vlast­ním soft­wa­ru pro­střed­nic­tvím Cross­Cad/Ware SDK, spolu s mnoha dal­ší­mi pod­po­ro­va­ný­mi for­má­ty. Vý­měn­nou da­to­vou tech­no­lo­gii Da­ta­kitu, která se stala v dané ob­las­ti re­fe­ren­cí, vy­u­ží­vá více než sto pro­gra­mů.
Další informace na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: