Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář – OpenFOAM-v1912 – 26. března 2020

Úterý, 10 Březen 2020 10:49

Tags: CFD | ESI Group | OpenFOAM | Software | v1912 | Webinar

paraFOAM windowProperties panel-2011ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FO­AM (v1912), bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně Open­C­FD Ltd od roku 2004. K dis­po­zi­ci je toto vy­dá­ní od ledna 2020 a ESI před­sta­vu­je nové funk­ce v pre/post-pro­ces­sin­gu, fy­zi­ce, nu­me­ric­ké­ho ře­ši­če a ří­ze­ní pro­ce­sů; včet­ně nové funk­ce Mesh Mor­phing ke kom­ple­ta­ci schop­nos­ti ad­jun­go­va­né op­ti­ma­li­za­ce (Ad­joint Op­ti­mi­zati­on) a apli­ka­ce, zob­ra­ze­ní zpráv a udá­los­tí z širší ko­mu­ni­ty Open­FO­AM. Na webi­ná­ři budou pro­bí­rá­ny při­způ­so­be­né mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce tvaru, roz­hra­ní sle­do­vá­ní dy­na­mic­kých sítí, nový model tur­bu­len­ce kEp­si­lon­Phit-f nebo nová syn­ta­xe vý­ra­zů.

Kromě již zmí­ně­ných bodů je na pro­gra­mu také vy­lep­še­ní vl­no­vé­ho mo­de­lo­vá­ní, funk­ce šesti stupňů vol­nos­ti (6DoF), mo­de­lo­vá­ní zá­ře­ní, mož­nos­ti sí­ťo­vá­ní, ná­sled­né zpra­co­vá­ní atd.
Na webi­nář 26. břez­na 2020 se mů­že­te RE­GIS­TRO­VAT ZDE a ob­je­vit všech­ny nej­no­věj­ší funk­ce Open­FO­AM-v1912.
Stáh­nout si Open­FO­AM-v1912 mů­že­te na tomto od­ka­zu. K dis­po­zi­ci je ver­ze pro Li­nux, Mac a Win­dows, a ta­ké zdro­jo­vý kód.


Mohlo by vás zajímat: