Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový model MiR250 mění standardy v interní logistice

Úterý, 10 Březen 2020 14:45

Tags: Hardware | Interní | Logistika | MiR250 | Mobile Industrial Robots | Roboty

MiR250 V-lr-2011Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh no­vé­ho au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R250, ino­va­tiv­ní model plný nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií se snad­nou a efek­tiv­ní na­vi­ga­cí v pro­stře­dích s vy­so­kou kon­cen­t­ra­cí osob. Uve­de­ním mo­de­lu Mi­R250 zís­ká­va­jí od­vět­ví prů­mys­lo­vé vý­ro­by, lo­gis­ti­ky a zdra­vot­nic­tví zcela nový ná­stroj pro op­ti­ma­li­za­ci vni­t­ro­pod­ni­ko­vé pře­pra­vy. Nový robot se do­ká­že po­hy­bo­vat rych­los­tí 7,2 km za ho­di­nu. Jeho kon­struk­ce je krat­ší a nižší a umožňuje pohyb v ome­ze­ném pro­sto­ru - pro­je­de na­pří­klad dveř­mi o šířce 80 cm.

Sou­čas­ným tren­dem je in­sta­la­ce mo­bil­ních ro­bo­tů do stá­va­jí­cích pro­stře­dí a prů­mys­lo­vý sek­tor ve velké míře po­ptá­vá ro­bo­ty, které do­ká­žou pod­jíž­dět pod pře­káž­ka­mi, zvlá­da­jí na­vi­ga­ci v úzkém pro­sto­ru, ma­lých vý­ta­zích a rych­le zvlá­da­jí ob­jíž­dě­ní rohů. Tento robot přes­ně od­po­ví­dá po­ža­dav­kům trhu.
In­ter­ní lo­gis­ti­ka je vzhle­dem k čet­nos­ti a opa­ko­va­tel­nos­ti úkolů v kom­bi­na­ci s ne­do­stat­kem kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních sil pro mnoho spo­leč­nos­tí kri­tic­kým mís­tem. Mo­bil­ní ro­bo­ty, které jsou au­to­nomní a do­ká­ží se po­hy­bo­vat kolem osob a ji­ných pře­ká­žek, po­si­lu­jí in­ter­ní pře­pra­vu v mnoha růz­ných prů­mys­lo­vých obo­rech po celém světě. Nový model Mi­R250 do­ká­že lo­gis­ti­ku ze­fek­tiv­nit ještě více. Mi­R250 se na­bí­jí dva­krát rych­le­ji než jiné menší mo­bil­ní ro­bo­ty a tím se ma­xi­ma­li­zu­je doba pro­vo­zu ro­bo­ta během 24­ho­di­no­vé­ho cyklu. U ne­pře­tr­ži­tě pra­cu­jí­cí­ho ro­bo­ta to od­po­ví­dá dal­ším třem ho­di­nám pro­vo­zu během 24 hodin. Pro­voz bez pro­sto­jů ostat­ně za­jiš­ťu­je i mož­nost rych­lé vý­mě­ny ba­te­rie za jinou během pou­hých dvou minut.
Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty jsou na­vr­že­ny tak, aby s nimi lidé spo­lu­pra­co­va­li bez do­da­teč­ných bez­peč­nost­ních opat­ře­ní. Díky in­te­gro­va­něj­ším bez­peč­nost­ním funk­cím je Mi­R250 nej­bez­peč­něj­ším mo­bil­ním ro­bo­tem svého druhu, který splňuje všech­ny plat­né bez­peč­nost­ní normy. V mo­de­lu Mi­R250 na­hra­di­la spo­leč­nost řadu stan­dard­ních kom­po­nent ještě odol­něj­ší­mi, což v praxi zna­me­ná, že robot nyní má delší ži­vot­nost a je určen pro práci v prů­mys­lo­vém pro­stře­dí.

MiR250 w top module-lr-2011

Robot Mi­R250 je stej­ně jako ostat­ní pro­duk­ty MiR velmi fle­xi­bil­ní a do­ká­že se rych­le při­způ­so­bit in­di­vi­du­ál­ním po­tře­bám zá­kaz­ní­ka po­mo­cí růz­ných nad­stav­bo­vých mo­du­lů. Spo­leč­nost nyní také po­pr­vé na­bí­zí stan­dard­ní zdvi­ho­vou jed­not­ku Mi­R250 Shelf Carrier, který po upev­ně­ní na ro­bo­ta Mi­R250 umožňuje vy­zve­dá­vat a do­ru­čo­vat po­li­ce. Ro­bo­ta je též možné vy­ba­vit vá­leč­ko­vým do­prav­ní­kem, ro­bo­tic­ký­mi ra­me­ny, po­li­co­vým sys­té­mem a dal­ší­mi apli­ka­ce­mi od ši­ro­ké sítě part­ne­rů MiR.


Mohlo by vás zajímat: