Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový model předplatného nabízený se softwarem FARO CAM2

Pátek, 13 Březen 2020 15:58

Tags: Faro | FARO CAM2 | Měření | Metrologie | Předplatné | Software

FARO CAM2-2011Spo­leč­nost FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 5. břez­na nej­no­věj­ší ite­ra­ci svého soft­wa­ru CAM2 2020. Vy­dá­ní ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní vý­ko­nu a uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, nové funk­ce a novou mož­nost před­plat­né­ho li­cen­ce. Uži­va­te­lé v této po­sled­ní ite­ra­ci me­t­ro­lo­gic­ké soft­wa­ro­vé plat­for­my nyní mohou do­sáh­nout větší kon­t­ro­ly nad celým vý­rob­ním pro­ce­sem při niž­ších vstup­ních ná­kla­dech. Nový model před­plat­né­ho umož­ňu­je uži­va­te­lům těžit z CAM2 při nižší po­čá­teč­ní in­ves­ti­cí. Na­bí­zí šká­lo­va­tel­nost pro­střed­nic­tvím fle­xi­bil­ní­ho li­cenč­ní­ho mo­de­lu a za­jiš­ťu­je uži­va­te­lům vždy pří­stup k nej­no­věj­ší a nej­ak­tu­ál­něj­ší verzi CAM2.

FARO CAM2 2020 po­má­há uži­va­te­lům ze svých vý­rob­ních pro­ce­sů zís­kat ma­xi­mum po­mo­cí in­tu­i­tiv­ní, efek­tiv­ní a apli­kač­ně za­mě­ře­né plat­for­my. Pro­střed­nic­tvím pro­ce­su ne­pře­tr­ži­té­ho zlep­šo­vá­ní se ne­u­stá­le shro­maž­ďu­jí, in­te­gru­jí a za­vá­dě­jí zpět­né vazby a po­ža­dav­ky od uži­va­te­lů. FARO CAM2 2020 je vy­vr­cho­le­ním těch­to snah, které vedou k celé řadě no­vých funk­cí, včet­ně vy­lep­še­ných mě­ří­cích zku­še­nos­tí a ak­tu­a­li­zo­va­né­ho ná­stro­je pro sta­tis­tic­ké ří­ze­ní pro­ce­su, který po­má­há uži­va­te­lům při iden­ti­fi­ka­ci tren­dů vý­rob­ních dat, které mohou uka­zo­vat, kdy se pro­ces po­hy­bu­je mimo za­da­né pa­ra­me­t­ry. Schop­nost před­ví­dat ta­ko­vé chyby re­du­ku­je ztrá­ty času, zmet­ky a pře­pra­co­vá­vá­ní a po­má­há udr­žo­vat vý­rob­ní ka­pa­ci­tu na plném pro­fi­tu. V rámci za­ve­de­né se­sta­vy in­te­li­gent­ních funk­cí před­sta­vu­je toto vy­dá­ní plně re­a­li­zo­va­tel­né ře­še­ní pro kaž­do­den­ní vý­rob­ní úkoly zá­kaz­ní­ka.
Více informací na www.faro.com.


Mohlo by vás zajímat: