Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio pořádá krátká on-line školení zdarma

Čtvrtek, 19 Březen 2020 11:16

Tags: Autodesk | CAD Studio | Inventor | on-line | Školení | Vzdělávání | Webináře

DSC04346-2012V sou­vis­los­ti se si­tu­a­cí tý­ka­jí­cí se boje proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru musí nyní řada kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů pra­co­vat z do­mo­va. To jed­nak při­ná­ší otáz­ky na mož­nos­ti vy­u­ží­vá­ní li­cen­cí či na op­ti­mál­ní me­to­dy sdí­le­ní dat a také na­bí­zí pří­le­ži­tost k vy­u­ži­tí času pro tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní. Pro­to CAD Stu­dio na­bí­zí sor­ti­ment mi­mo­řád­ných, bez­plat­ných, krát­kých a cí­le­ných on-line ško­le­ní k pře­ko­ná­ní ak­tu­ál­ní­ho ne­leh­ké­ho ob­do­bí a po­sí­le­ní zna­los­tí kon­struk­té­rů, kte­ré vy­u­ži­jí pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty až se vrátí zpět do stan­dard­ní­ho pro­dukč­ní­ho pro­stře­dí.

Nej­pr­ve je po­tře­ba za­jis­tit, aby všich­ni zá­jem­ci měli i doma k dis­po­zi­ci po­třeb­né soft­wa­ro­vé pro­stře­dí pro CAD/CAM a BIM na­vr­ho­vá­ní. Proto po­řá­dá CAD Stu­dio v pátek 20.3. od 10:00 on-line se­mi­nář za­mě­ře­ný na prak­tic­ké otáz­ky li­cen­co­vá­ní, vzdá­le­né spo­lu­prá­ce, pře­dá­vá­ní dat a dal­ších aspek­tů práce z do­mo­va.

Po RE­GIS­TRA­CI budou zá­jem­cům za­slá­ny po­ky­ny k při­po­je­ní.

Krát­ká on-line ško­le­ní

Ak­tu­ál­ní na­bíd­ku mi­mo­řád­ných bez­plat­ných miniško­le­ní na­jde­te v pře­hle­du. Stačí pro­vést re­gis­tra­ci, po­ky­ny pro při­po­je­ní budou zá­jem­ců za­slá­ny. Roz­šiř­te si zna­los­ti Au­to­de­sk In­ven­to­ru.

24.3. On-li­ne ško­le­ní - In­ven­tor Stu­dio
26.3. On-li­ne ško­le­ní - Sva­řo­va­né se­sta­vy v In­ven­to­ru
31.3. On-li­ne ško­le­ní - Pu­b­li­ko­vá­ní vlast­ních kom­po­nent do Ob­sa­ho­vé­ho cen­t­ra
  2.4. On-li­ne ško­le­ní - Roz­pa­dy se­stav

RE­GIS­TRA­CE

Další e-lear­ning kurzy a on-line ško­le­ní na­jde­te v na­bíd­ce na CAD eSho­pu.

CAD Stu­dio při­pra­vu­je rov­něž ter­mí­ny spe­ci­a­li­zo­va­ných krát­kých on-line ško­le­ní pro sta­va­ře.


Mohlo by vás zajímat: