Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE Systems pomáhá s 3D tiskem přípravků na šití roušek

Středa, 25 Březen 2020 08:51

Tags: 3D tisk | CPS Servis | MCAE Systems | Roušky | Stratasys

IMG 8588-copyMCAE Sys­tems spolu se spo­leč­nos­tí CPS Ser­vis vy­tis­kl a do­dá­vá zcela zdar­ma pří­prav­ky na šití tka­lou­nů pro zdra­vot­nic­ké rouš­ky, které u nás stále v boji proti Covid-19 chybí. Spo­leč­nost CPS ser­vis oslo­vi­la MCAE s ne­zišt­nou prosbou, jak po­mo­ci ostat­ním v době, kdy není do­sta­tek zdra­vot­nic­kých po­mů­cek. CPS ser­vis totiž na­bí­dl lidem, že jim zdar­ma vy­tisk­ne a do­ru­čí pří­pra­vek na šití tka­lou­nů, který volně uve­řej­ni­li na svých strán­kách. Po­ptáv­ka však pře­sáh­la nejen je­jich oče­ká­vá­ní, ale hlav­ně i vý­rob­ní mož­nos­ti, kdy fi­nál­ní po­ptáv­ka zá­jem­ců pře­sáh­la 10 tisíc kusů. Proto se ob­rá­ti­li na spo­leč­nost MCAE Sys­tems, která dis­po­nu­je větší vý­rob­ní ka­pa­ci­tou prů­mys­lo­vých 3D tis­ká­ren.

Tým pro­fe­si­o­ná­lů MCAE se ve ve­li­ce krát­ké době do­mlu­vil a v sídle firmy v Ku­ři­mi a na po­boč­ce v Mladé Bo­lesla­vi za­há­ji­li tisk. Tisk­nou pří­pra­vek na šití rou­šek, tzv. za­kla­dač šik­mé­ho prouž­ku. První várka se přes celý ví­kend tisk­la na pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­kár­nách spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys.

IMG 8644-copy

Spo­leč­nost CPS ser­vis je so­ci­ál­ní pod­nik (SP), což jsou pod­ni­ka­tel­ské ak­ti­vi­ty pro­spí­va­jí­cí spo­leč­nos­ti a ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. Snaží se o co nej­vět­ší míst­ní roz­voj a vy­tvá­ří pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti pro zne­vý­hod­ně­né osoby. Zisk se vždy snaží vy­u­žít pro další roz­voj.


Mohlo by vás zajímat: