Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výrobce robotů Hanwha vstoupil na český trh

Středa, 01 Duben 2020 15:42

Tags: Hanwha | Hardware | HCR CZECH | HCR-12 | HCR-3 | HCR-5 | Kolaborativní | Roboty | Rodi

HCR wModel Original 2019-2014Jeden z nej­vět­ších glo­bál­ních hráčů na poli ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů – ji­ho­ko­rej­ská spo­leč­nost Ha­nwha – vidí v České re­pub­li­ce velký po­ten­ci­ál. V sou­čas­nos­ti na­bí­zí tu­zem­ským zá­kaz­ní­kům tro­ji­ci svých ro­bo­tů, další budou brzy při­bý­vat. Ex­klu­ziv­ním do­da­va­te­lem ro­bo­tů Ha­nwha pro český a slo­ven­ský trh je spo­leč­nost HCR CZECH. Ta má s ji­ho­ko­rej­ským gi­gan­tem po­de­psa­nou smlou­vu na 25 let. Cílem spo­lu­prá­ce je zís­kat co nej­vět­ší podíl na trhu s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty, o které má zájem čím dál více firem, a to pře­de­vším proto, že tyto ro­bo­ty do­ká­žou přímo spo­lu­pra­co­vat s člo­vě­kem bez ja­kých­ko­li rizik ohro­žu­jí­cích bez­peč­nost lid­ské­ho pra­cov­ní­ka.

Nejmen­ší robot vhod­ný pro ja­kou­ko­liv apli­ka­ci

Prv­ním a nejmen­ším zá­stup­cem z na­bí­ze­né tro­ji­ce ro­bo­tů je Ha­nwha HCR-3, který při 12 ki­lo­gra­mech hmot­nos­ti dis­po­nu­je uži­teč­ným za­tí­že­ním až 3 kg. Díky svému kom­plex­ní­mu de­sig­nu slo­že­né­ho z šesti otoč­ných ramen do­ká­že robot pra­co­vat i ve stís­ně­ném pro­sto­ru s ma­xi­mál­ním do­sa­hem 630 mm, kde lid­ská ob­slu­ha není možná. Ne­o­me­ze­ná ro­ta­ce po­sled­ní­ho klou­bu jej dělá ide­ál­ním pro snad­né šrou­bo­vá­ní a kom­ple­ta­ci pro­duk­tů.

Robot pro far­ma­cii nebo po­tra­vi­nář­ství

Ha­nwha HCR-5 je nej­po­pu­lár­něj­ší z mo­de­lů a svým do­sa­hem je nej­blí­že lid­ské­mu roz­sa­hu rukou. Robot dis­po­nu­je šesti osami umožňující téměř ja­ký­ko­li pohyb s ma­xi­mál­ním do­sa­hem 915 mm. Díky horní hra­ni­ci uži­teč­né­ho za­tí­že­ní 5 ki­lo­gra­mů v kom­bi­na­ci s cer­ti­fi­ka­cí CLEAN ROOM ISO 2 najde vy­u­ži­tí i ve far­ma­ko­lo­gic­kém či po­tra­vi­nář­ském prů­mys­lu.

Nej­vět­ší svého druhu

Po­sled­ním zá­stup­cem řady je Ha­nwha HCR-12, jehož za­tí­že­ní je 12 ki­lo­gra­mů. Hlav­ní před­nos­tí to­ho­to ve­li­ká­na je velký rá­dius do­sa­hu, přes­ně­ji 1300 mm. Stává se tak vhod­ným zejmé­na na ná­klad, vý­klad či pa­le­ti­za­ci. Vedle toho s ehodí i pro mon­táž, leš­tě­ní nebo třeba kon­t­ro­lu kva­li­ty. Ro­bo­tic­ká ruka je velmi ro­bust­ní čemuž na­po­ví­dá i její hmot­nost 52 kg.

Alfou a omegou je jed­no­du­chost ob­slu­hy

Ovlá­dá­ní prů­mys­lo­vých ro­bo­tů bývá často spo­jo­vá­no se slo­ži­tos­tí ob­slu­hy a dlou­hý­mi ško­le­ní­mi v nej­hor­ších pří­pa­dech pak musí ro­bo­ta při­jít zkon­t­ro­lo­vat či opra­vit ex­ter­ní pra­cov­ní­ci. Tro­ji­ce ro­bo­tů Ha­nwha HCR se ob­slu­hu­je přes ovlá­da­cí soft­ware „Rodi“, který lze opro­ti prů­mys­lo­vé­mu stan­dar­du ovlá­dat in­tu­i­tiv­ně. Umož­ní tak ne­zku­še­ným pra­cov­ní­kům efek­tiv­ní ovlá­dá­ní ro­bo­ta. Chyt­ré ro­bo­ty HCR se vy­zna­ču­jí také ro­bust­ním pro­ve­de­ním, čemuž na­po­má­há je­jich ce­lo­ko­vo­vé pro­ve­de­ní.
Soft­ware Rodi je kom­pa­ti­bil­ní s hlav­ní­mi vý­rob­ci pří­slu­šen­ství na trhu. Umožňuje proto snad­nou in­te­gra­ci ucho­po­va­čů nebo na­pří­klad zpra­co­vá­ní ob­ra­zu což je pro uži­va­te­lem stě­žej­ním prv­kem.


Mohlo by vás zajímat: